ISO 9001:2015

System Zarządzania Jakością
Szkolenia dla przedsiębiorców

Norma ISO 9001 dotyczy m.in. obsługi klienta, tak aby spełnić jego wymogi. Ponadto dotyczy uporządkowania pracy organizacji.

Jest obecnie najczęściej wdrażanym systemem zarządzania na świecie, opierającym się o satysfakcję klienta, kierując się spełnieniem jego potrzeb i wymagań. Ten udokumentowany system obejmuje swoim zakresem całość planowanych jak również systematycznych działań, porządkuje pracę organizacji oraz zapewnia odpowiednią jakość oferowanych wyrobów.

Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań  ISO 9001:2015 (wydanie piąte) oraz ich znaczenia dla organizacji zamierzającej deklarować zgodność z wymienioną normą w procesie certyfikacji systemu zarządzania jakością (SZJ). W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną również zapoznani z podstawowymi zasadami planowania i przeprowadzania audytów wewnętrznych systemów zarządzania jak również otrzymają istotne wskazówki odnośnie realizacji audytów.

Profil uczestnika

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących się do pełnienia roli zarządzającego programem auditów oraz auditora wewnętrznego SZJ jak również osób pełniących już taką funkcję w organizacji, które chcą uzupełnić swoją wiedzę w związku z wprowadzeniem piątej edycji ISO 9001. Na szkolenie zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane tematyką związaną z nowym podejściem normy ISO 9001:2015 odnośnie samych wymagań jak również sposobu ich spełnienia.

Korzyści

 • Zrozumienie istoty nowego podejścia ISO 9001:2015,
 • Zdobycie wiedzy odnośnie wymagań znowelizowanej normy ISO 9001:2015 oraz sposobu ich spełnienia przez organizację.
 • Zdobycie wiedzy odnośnie wymagań i wytycznych dotyczących zarządzania programem audytów, przeprowadzania i dokumentowania audytów oraz zarządzania kompetencjami audytorów.
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek odnośnie przeprowadzania audytów systemów zarządzania.

Godziny szkolenia: 9:00-15:15
Czas trwania: 3 dni (21 h)

***  Zwolnienie z podatku VAT – w przypadku finansowania  szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych – (wymagane oświadczenie- do pobrania na dole strony).

Usługa auditu zawiera wykonanie niezbędnych działań auditowych w ramach  funkcjonującego w organizacji systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001, w zakresie:

 • Audit wewnętrzny jakości posiadający charakter zapewniający, mający na celu bieżącą ocenę zgodności systemu zarządzania z wymaganiami ISO 9001 oraz adekwatności i skuteczności zastosowanych środków w ramach  zarządzania jakością.
 • Audit wewnętrzny jakości posiadający charakter doradczy mający na celu dostarczenie zaleceń odnośnie poprawy skuteczności zarządzania w odniesieniu do  polityki jakości przyjętej przez organizację.
 • Zebranie i analizę niezbędnych danych określonych na podstawie wymagań ISO 9001 i określonych w dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania.
 • Przygotowanie niezbędnych danych do przeprowadzenia przeglądu zarządzania zgodnie z wymaganiami ISO 9001.

Oferowana usługa może mieć charakter ciągły w trakcie obowiązywania umowy i być dostarczana na bieżąco przez konsultantów  Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o. o.

Korzyści  wdrożenia ISO 9001 :

 • podniesienie jakości świadczonych usług
 • uporządkowanie dokumentacji, procedur i instrukcji postępowania
 • usprawnienie i optymalizacja procesów zarządzania, zwiększenie efektywności działania
 • poprawa komunikacji wewnętrznej w organizacji  i zewnętrznej, przekładająca się poprawę skuteczności i szybkości reakcji na potrzeby klienta
 • zwiększenie motywacji, świadomości pracowników i zwiększenie efektywności ich pracy
 • kreowanie wizerunku organizacji
 • poprawa integralności z prawodawstwem RP, UE a także przepisami branżowymi
 • większy dostęp  do funduszy pomocowych i kredytów bankowych

Etapy wdrożenia ISO

 • Audit wstępny – przegląd aktualnego systemu
 • Sporządzenie harmonogramu prac wdrożeniowych
 • Szkolenia dla kierownictwa oraz pracowników
 • Opracowanie polityki jakości oraz celów organizacji
 • Opracowanie procesów oraz powiązań między nimi
 • Przygotowanie opisów procesów
 • Stworzenie wymaganej dokumentacji
 • Prace wdrożeniowe – współpraca konsultantów z zespołami wdrożeniowymi
 • Szkolenia auditorów wewnętrznych
 • Audit wewnętrzny – weryfikacja wdrożonego systemu
 • Przeprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych

Certyfikat ISO 9001

Po zakończeniu wyżej opisanych działań organizacja może przystąpić do certyfikacji wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Pozytywny wynik auditu certyfikującego i otrzymany certyfikat, to nie koniec – system dla sprawności swojego działania i spełnienia oczekiwań wymaga ciągłego doskonalenia.

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o. o. Sp. k. oferuje skuteczne i sprawne wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 wraz z gwarancją jego certyfikacji, a także działania doskonalące wdrożony system. Wśród działań doskonalących największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia zamknięte dedykowane dla Pełnomocników i Auditorów systemu zarządzania oraz audity wewnętrzne zgodności z wymaganiami norm.

Zapisz się na szkolenie

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH organizowanych przez Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. (obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.)

§ 1 Organizator szkoleń

Organizatorem szkoleń jest przez Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka zograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedziba w Krakowie (30-504) przy ul. Kalwaryjskiej 69, NIP 6793164885

§ 2 Szkolenia

1. Organizator przeprowadza szkolenia w zakresie i terminach określonych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie internetowej www.czj-infox.pl.
2. Organizator wyznacza do realizacji szkolenia trenerów o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, doświadczeniu oraz kompetencjach dydaktycznych.
3. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w odpowiedni sprzęt multimedialny oraz wyposażenie pomocnicze.
4. W cenie szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje niezbędne materiały szkoleniowe.
5. Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.
6. W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych uczestnicy szkolenia zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, oceniających organizację, metodykę szkolenia oraz trenerów prowadzących.
7. W celu zbadania kompetencji wejściowych i wyjściowych uczestników szkolenia przeprowadzone zostaną testy wiedzy na rozpoczęcie i zakończenie każdego szkolenia.

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem Szkoleń oraz przesłanie wypełnionego zgłoszenia na wybrane szkolenie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.czj-infox.pl.
2. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora).
3. Po upływie terminu 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie.
4. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, Organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową.
5. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 4 Warunki płatności

1. Wysokość opłaty za szkolenie jest zgodna z obowiązującym cennikiem szkoleń zamieszczonym na stronie internetowej www.czj-infox.pl.
2. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków (bufet kawowy, obiad), chyba, że opis szkolenia stanowi inaczej. Nie obejmują kosztów zakwaterowania, dojazdu, parkingów.
3. Płatność za szkolenia należy dokonywać na w formie przelewu bankowego na konto: ING Bank Śląski S.A. 87 1050 1445 1000 0090 8031 3688.
4. Płatności za szkolenie należy dokonać przelewem w terminie wskazanym w fakturze.
5. Na pobraną wpłatę Organizator wystawi fakturę VAT z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.
6. Ceny szkoleń są podane w złotych polskich.
7. Podane ceny są kwotami netto, do których zostanie doliczony 23% podatek VAT lub zostanie zastosowana stawka zwolniona z VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Podstawą do zastosowania zwolnienia z VAT jest przesłanie naadres sekretariat@czj-infox.ploświadczenia o podstawie prawnej zwolnienia z podatku VAT.

§ 5 Zmiany terminu i miejsca szkolenia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca szkolenia, a także do odwołania szkolenia w terminie do 3 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, z przyczyn organizacyjnych lub jeśli nie została zapisana minimalna, wymagana liczba uczestników.
2. Organizator zastrzega sobie także prawo do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy trener nie będzie mógł prowadzić szkolenie z przyczyn losowych.
3. Uczestnicy zapisani na szkolenie, w przypadku gdy nie będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową. 4. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu uczestnictwa na szkolenie.
5. W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się z przyczyn Organizatora, dokonane wpłaty będą zwracane w terminie 10 dni roboczych od planowanej daty zakończenia szkolenia.
6. Organizator poinformuje także drogą mailową o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.
7. Zamawiający nie może domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia.

§ 6 Rezygnacja ze szkolenia

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową na adres: sekretariat@czj-infox.pl. Organizator będzie potwierdzał fakt otrzymania rezygnacji ze szkolenia.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, a szkolenie zostało już opłacone, wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
3. Rezygnacja z uczestnictwa niezgłoszona na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia od zapłaty. W takim wypadku Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.
4. Całkowita lub częściowa nieobecność na szkoleniu uczestnika, którego szkolenie zostało opłacone, nie stanowi podstawy do roszczenia zwrotu całości lub części należności za szkolenie wobec Organizatora.

§ 7 Opieka poszkoleniowa

1. Po ukończeniu szkolenia, Zamawiającemu przysługuje 120 dniowa opieka poszkoleniowa, w trakcie której uczestnik szkolenia ma możliwość kontaktu z trenerem, w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej szkolenia, w którym uczestniczył.

§ 8 Dane osobowe

1.Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 r. do odwołania.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kraków 25.05.2018

Zobacz również

kary RODO

Pierwsza kara za RODO 2019 – milion złotych

| Aktualności | No Comments
Niedawno w sieci pojawiły się informacje o nałożeniu pierwszej kary finansowej za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów RODO. Przedsiębiorstwo z Warszawy musi zapłacić aż milion złotych grzywny. Czym jest RODO? W kwietniu…
5s jak wdrażać

Metoda 5s – jak wdrażać i czego nie robić

| Porady | No Comments
Dziś skupimy się na szczegółowym przedstawieniu poszczególnych etapów wdrożenia oraz pokażemy najczęstszy błąd popełniany w przypadku stosowania tej techniki w biurach. 5s to nazwa techniki Lean Management która bierze się…
Filozofia Kaizen

Filozofia Kaizen w działaniu przedsiębiorstwa

| Porady | No Comments
Duża grupa przedsiębiorców (często trafnie) narzeka, że ich pracownicy nie myślą. Dopuszczają do powstawania błędów, ponieważ wykonują swoją pracę zupełnie bezrefleksyjnie. Ciężko w takim środowisku uwierzyć w możliwość rozwoju, zaangażowania…