ISO 9001

ISO 9001:2015

System Zarządzania Jakością
Szkolenia dla przedsiębiorców

Norma ISO 9001 dotyczy m.in. obsługi klienta, tak aby spełnić jego wymogi. Ponadto dotyczy uporządkowania pracy organizacji.

Jest obecnie najczęściej wdrażanym systemem zarządzania na świecie, opierającym się o satysfakcję klienta, kierując się spełnieniem jego potrzeb i wymagań. Ten udokumentowany system obejmuje swoim zakresem całość planowanych jak również systematycznych działań, porządkuje pracę organizacji oraz zapewnia odpowiednią jakość oferowanych wyrobów.
Kompetencje i umiejętności nabyte podczas szkolenia, potwierdzane są certyfikatem European Register of Certificated Auditors (ERCA)

Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015 z certyfikatem ERCA

Zakres szkolenia:

 • Wymagania ISO 9001:2015
 • Planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie audytów wewnętrznych systemów zarządzania na podstawie wytycznych ISO 19011:2011.

Dla kogo

Pracownicy organizacji  w której jest wdrażany lub jest utrzymywany  system zarządzania jakością, którzy zostali wyznaczeni do przeprowadzania audytów wewnętrznych w zakresie tego systemu. Szkolenie jest przeznaczone dla osób które posiadają doświadczenie odnośnie audytowania systemu zarządzania jakością jak również dla osób, które nie mają takiego doświadczenia.

W trakcie szkolenia trenerzy omówią i zademonstrują na praktycznych przykładach:

 • Zasady zarządzania jakością w organizacji;
 • Podstawy zarządzania procesowego w organizacji oraz monitorowania skuteczności procesów;
 • Podstawy zarządzania ryzykiem w organizacji. Określanie ryzyk i szans, ich ocenę oraz określenie działań w odpowiedzi na istotne ryzyka i szanse.
 • Zasady stosowania normy ISO 9001:2015;
 • Wymagania poszczególnych rozdziałów ISO 9001:2015;
 • Zasady audytowania;
 • Tworzenie i zarządzanie programem audytów;
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych;
 • Dobór audytorów;

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Poznają treść normy ISO 9001:2015 oraz wynikające z niej wymagania dla organizacji;
 • Potrafią dokonać oceny spełnienia wymagań ISO 9001:2015.
 • Poznają zasady organizacji i funkcjonowania audytu wewnętrznego
 • Potrafią sporządzić program audytów oraz nadzorować jego realizację;
 • Potrafią zaplanować audyt;
 • Potrafią przeprowadzić audyt;
 • Potrafią zgromadzić dowody z audytu, dokonać ustaleń i sformułować wnioski z audytu;
 • Potrafią sporządzić raport z audytu;
 • Otrzymają potwierdzenie nabytych kompetencji – certyfikat ERCA.

Czas trwania:

3 dni – 24h

Koszt szkolenia: 2880 zł (netto)

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.
Kompetencje i umiejętności nabyte podczas szkolenia, potwierdzane są certyfikatem European Register of Certificated Auditors (ERCA)

Pełnomocnik ISO 9001:2015 z certyfikatem ERCA

Dla kogo:

Przedstawiciele kierownictwa odpowiedzialni w organizacji za :

 • Zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami ISO 9001;2015;
 • Przedstawianie sprawozdań dla najwyższego kierownictwa w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz proponowania jego doskonalenia;
 • Utrzymania integralności systemu zarządzania jakością podczas planowania i wprowadzania zmian;

Szkolenie jest przeznaczone dla osób które posiadają doświadczenie w zakresie zarządzania jakością jak również dla osób, które nie mają takiego doświadczenia.

W trakcie szkolenia trenerzy omówią i zademonstrują na praktycznych przykładach:

 • Zasady zarządzania jakością w organizacji;
 • Podstawy zarządzania procesowego w organizacji oraz monitorowania skuteczności procesów;
 • Podstawy zarządzania ryzykiem w organizacji. Określanie ryzyk i szans, ich ocenę oraz określenie działań w odpowiedzi na istotne ryzyka i szanse.
 • Zasady stosowania normy ISO 9001:2015;
 • Wymagania poszczególnych rozdziałów ISO 9001:2015;

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Potrafią określić obszar zarządzania jakością w organizacji;
 • Potrafią określić i opisać procesy operacyjne i procesy wsparcia w organizacji;
 • Potrafią zaplanować sposób monitorowania procesów w zakresie ich skuteczności;
 • Potrafią określić ryzyka i szanse dla organizacji, ocenić ich znaczenia i określić działania w odpowiedzi na te ryzyka i szanse
 • Potrafią ocenić skuteczność podjętych działań;
 • Potrafią określić zakres sytemu zarządzania jakością oraz wymagania ISO 9001:2015 mające zastosowanie.
 • Zrozumieją i potrafią odpowiednio stosować wymagania ISO 9001:2015;
 • Otrzymają potwierdzenie nabytych kompetencji – certyfikat ERCA.

Czas trwania szkolenia:

3 dni po 8 h

Cena szkolenia: 2880 zł (netto)

Zapisz się na usługę

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.
Kompetencje i umiejętności nabyte podczas szkolenia, potwierdzane są certyfikatem European Register of Certificated Auditors (ERCA)

Szkolenie Audytor Wiodący ISO 9001:2015 z certyfikatem ERCA

Zakres szkolenia:

 1. Wymagania ISO 9001:2015
 2. Planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie audytów wewnętrznych systemów zarządzania na podstawie wytycznych ISO 19011:2011;
 3. Ramy organizacyjne audytu wewnętrznego zarządzania jakością;
 4. Metody i procedury przeprowadzania audytu;

Dla kogo:

Wszyscy, którzy chcą podnosić swoje kompetencje w zakresie audytowania oraz uznali audyt wewnętrzny jako istotny element rozwoju kariery zawodowej, w szczególności pracownicy organizacji  w której jest wdrażany lub jest utrzymywany  system zarządzania jakością, którzy zostali wyznaczeni do przeprowadzania audytów wewnętrznych w zakresie tego systemu.

Uczestnicy szkolenia powinni posiać przynajmniej roczny staż jako czynny audytor.

W trakcie szkolenia trenerzy omówią i zademonstrują na praktycznych przykładach:

 Zasady zarządzania jakością w organizacji;

 1. Podstawy zarządzania procesowego w organizacji oraz monitorowania skuteczności procesów;
 2. Podstawy zarządzania ryzykiem w organizacji. Określanie ryzyk i szans, ich ocenę oraz określenie działań w odpowiedzi na istotne ryzyka i szanse.
 3. Zasady stosowania normy ISO 9001:2015;
 4. Wymagania poszczególnych rozdziałów ISO 9001:2015;
 5. Zasady audytowania;
 6. Tworzenie i zarządzanie programem audytów;
 7. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych;
 8. Dobór audytorów;
 9. Ramy organizacyjne audytu wewnętrznego zarządzania jakością.
 10. Uprawnienia i odpowiedzialność audytorów;
 11. Realizacja zasad audytu wewnętrznego – monitorowanie jakości audytu wewnętrznego;
 12. Zapewnienie zasobów audytowych – kompetencje audytorów;
 13. Procedury audytowe – postępowanie audytowe
 14. Metody statystyczne – pobieranie prób audytowych
 15. Metody audytowe – gromadzenie informacji i formułowanie dowodów z audytu;
 16. Formułowanie ustaleń i wniosków z audytu;
 17. Prowadzenie dokumentacji audytowej i prezentacja wyników z audytu.

W trakcie szkolenia przeprowadzane są ćwiczenia praktyczne.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Poznają treść normy ISO 9001:2015 oraz wynikające z niej wymagania dla organizacji;
 • Potrafią dokonać oceny spełnienia wymagań ISO 9001:2015.
 • Poznają zasady organizacji i funkcjonowania audytu wewnętrznego
 • Potrafią sporządzić program audytów oraz nadzorować jego realizację;
 • Potrafią zaplanować audyt;
 • Potrafią przeprowadzić audyt;
 • Potrafią zgromadzić dowody z audytu, dokonać ustaleń i sformułować wnioski z audytu;
 • Potrafią sporządzić raport z audytu;
 • Potrafią zorganizować audyt wewnętrzny jakości w organizacji;
 • Potrafią zarządzać programem audytów;
 • Potrafią zarządzać realizacją zaplanowanych audytów;
 • Potrafią skutecznie przeprowadzać audyty;
 • Potrafią gromadzić informacje niezbędne do sformułowania dowodów z audytu;
 • Potrafią sformułować ustalenia i wnioski z audytu i odpowiednio je uzasadnić;
 • Potrafią zaprezentować wyniki audytu;
 • Potrafią prowadzić odpowiednia dokumentacje audytową.
 • Otrzymają potwierdzenie nabytych kompetencji – certyfikat ERCA audytora wiodącego.

Szkolenie prowadzone jest przez trenera posiadającego certyfikat Certyfied Internal Auditor ( CIA) wydany przez  The Instytute of Internal Auditors, 1035 Greenwood Blvd., Suite 401 Lake Mary, FL 32746 USA.

Czas trwania:

5 dni – 40h

Cena szkolenia: 4800 zł (netto)

Zapisz się na usługę

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

Wdrożenie zarządzania ryzykiem wymagane przez ISO 9001:2015.

Dla kogo:

Przedstawiciele kierownictwa odpowiedzialni w organizacji za :

 • Zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami ISO 9001;2015;
 • Przedstawianie sprawozdań dla najwyższego kierownictwa w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz proponowania jego doskonalenia;
 • Utrzymania integralności systemu zarządzania jakością podczas planowania i wprowadzania zmian;

Odpowiedzialni za procesy w organizacji, którzy identyfikują i oceniają ryzyka i szanse dla procesów za które odpowiadają.

W trakcie szkolenia trenerzy omówią i zademonstrują na praktycznych przykładach:

 • Podstawy zarządzania ryzykiem w organizacji;
 • Identyfikacja ryzyk i szans;
 • Ocena ryzyk i szans;
 • Określanie działań w odpowiedzi na ryzyka i szanse;
 • Monitorowanie skuteczności działań w odpowiedzi na ryzyka i szanse;
 • Dokumentacja zarządzania ryzykiem;

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Potrafią identyfikować ryzyka i szanse w procesach w organizacji;
 • Potrafią ocenić i wybrać istotne ryzyka i szanse;
 • Potrafią zidentyfikować i ocenić obecnie stosowane działania w odpowiedzi na istotne ryzyka i szanse;
 • Potrafią zaplanować niezbędne modyfikacje stosowanych działań w odpowiedzi na ryzyka i szanse;
 • Potrafią prowadzić rejestr ryzyk i szans oraz stosować podstawowe narzędzia oceny ryzyk i szans;
 • Otrzymają potwierdzenie nabytych kompetencji.

Czas trwania:

1 dzień – 8h

Koszt szkolenia: 1080 zł (netto)

Zapisz się na usługę

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

Cel przeprowadzania audytu gotowości.

Coraz częściej organizacje decydują się na wdrożenie systemu zarządzania spełniającego określone kryteria certyfikacyjne korzystając z wiedzy i doświadczenia własnego personelu. Kierownictwo organizacji aby stwierdzić gotowość certyfikacyjną i  podjąć decyzje o wszczęciu procesu certyfikacji może oczekiwać obiektywnej oceny stanu gotowości do certyfikacji dokonaną przez osoby kompetentne nie zaangażowane w proces wdrożeniowy.

Usługa audytu gotowości została zaprojektowana w celu dokonania takiej właśnie oceny.

Sposób realizacji.

Audyt jest przeprowadzany przez zespół audytorów zgodnie z uzgodnionym wcześniej planem audytu. Działania audytowe prowadzone są w sposób:

 • Przeglądu dokumentów organizacji;
 • Wysyłaniu kwestionariuszy audytowych z prośba o wypełnienie przez określonych pracowników;
 • Rozmów z określonymi członkami kierownictwa organizacji i pracownikami organizacji.
 • Obserwacji audytorów.

Ostatnim etapem audytu jest prezentacja i omówienie ustaleń  i wniosków z audytu.

Rezultaty audytu.

Po wykonanym audycie dostarczony zostanie na piśmie raport z audytu zawierający informacje w zakresie:

 • Spełnienia wymagań normy będącej kryterium certyfikacji systemu zarządzania;
 • Ewentualnych niezgodności z wymaganiami normy będącej kryterium certyfikacji lub braku możliwości potwierdzenia zgodności;
 • Zaleceń odnośnie ewentualnych działań doprowadzających do gotowości certyfikacyjnej.

Zapisz się na usługę

Cel przeprowadzania audytu wstępnego.

Jeżeli Państwa organizacja zamierza wdrożyć, utrzymywać i certyfikować system zarządzania to zaleca się aby dokonać to w sposób planowy i zorganizowany. Aby zaplanować działania wdrożeniowe niezbędna jest informacja odnośnie następujących kwestii:

 • Czy istniejące praktyki i regulacje w organizacji spełniają wymagania  stanowiące kryteria certyfikacji systemu zarządzania który ma być wdrożony;
 • Co należy dodatkowo zrobić aby spełnić te wymagania;
 • Jakie działania w związku z tym należy podjąć;
 • Jakie zasoby są niezbędne do realizacji powyższych działań;
 • Jakie zasoby jest w stanie zapewnić sama organizacja we własnym zakresie a jakie powinna pozyskać z zewnątrz;
 • Jakie są ramy czasowe dla realizacji poszczególnych działań;

Dostarczenie powyższych informacji jest celem audytu wstępnego.

Sposób realizacji.

Audyt jest przeprowadzany przez zespół audytorów zgodnie z uzgodnionym wcześniej planem audytu. Działania audytowe prowadzone są w sposób:

 • Przeglądu dokumentów organizacji;
 • Wysyłaniu kwestionariuszy audytowych z prośba o wypełnienie przez określonych pracowników;
 • Rozmów z określonymi członkami kierownictwa organizacji i pracownikami organizacji.
 • Obserwacji audytorów.

Ostatnim etapem audytu jest prezentacja i omówienie ustaleń  i wniosków z audytu.

Rezultaty audytu.

Po wykonanym audycie dostarczony zostanie na piśmie raport z audytu zawierający informacje niezbędne do :

 • Ustalenia harmonogramu wdrożenia,
 • Niezbędnych zasobów potrzebnych do wdrożenia;

Informacje te będą podane w formie ustaleń i wniosków z audytu oraz zaleceń i wskazówek.

Zapisz się na usługę

W jakim celu zamawiana jest usługa.

Wdrożenie systemu zarządzania i jego certyfikacja jest zazwyczaj znaczącym przedsięwzięciem dla każdej organizacji. Wymaga ono odpowiedniego czasu i zasobów. Aby optymalnie zaprojektować i przeprowadzić całe przedsięwzięcie można skorzystać z wiedzy i doświadczenia doradców, którzy maja doświadczenie we wdrożeniu i przygotowaniu do certyfikacji wdrażany system zarządzania.

Zatem celem realizacji naszej usługi jest aktywne wsparcie organizacji we wdrożeniu i przygotowaniu do certyfikacji systemu zarządzania.

Sposób realizacji usługi.

Realizacja usługi  zawiera następujące etapy:

 • Audyt wstępny – dokonywany w celu uzyskania niezbędnej informacji do utworzenia harmonogramu wdrożenia;
 • Utworzenie i uzgodnienie harmonogramu wdrożenia;
 • Realizacja działań zawartych w harmonogramie;
 • Organizacja audytu wewnętrznego i przeprowadzenie niezbędnych audytów wewnętrznych;
 • Zebranie danych wymaganych w systemie zarządzania i dokonanie analizy;
 • Przygotowanie i przeprowadzenie przeglądu zarządzania;
 • Opcjonalnie – wsparcie w trakcie procesu certyfikacji.

Rezultaty

Efektami realizacji wdrożenia i przygotowania do certyfikacji systemu zarządzania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem są:

 • Wdrożony i funkcjonujący system zarządzania umożliwiający osiąganie ustalonych celów dla organizacji;
 • Gotowość do przeprowadzenia procesu certyfikacji. Dajemy gwarancje uzyskania certyfikatu.

Zapisz się na usługę

Zobacz również

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”

| Aktualności | No Comments
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość” Firma Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza…

BONY RUSZYŁY !

| Aktualności | No Comments
Bony ruszyły! Zespół CZJ INFOX pragnie poinformować, że uruchomione zostały nabory w nowych projektach na terenie województwa małopolskiego. Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorca z sektora MŚP może uzyskać dofinansowanie nawet w wysokości…

Przedsiębiorco z Małopolski!

| ARTYKUŁY | No Comments
Już dziś, weź udział w Projekcie Grantowym pn. „Bony sukcesu”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.5. „Bony na…

KARY ……..RODO

| Aktualności | No Comments
Pand 4 miliony złotych. To łączna kwota kar nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za naruszenia przepisów o RODO w 2019 roku. Jak wynika z analiz w 2020 roku…