System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Jest obecnie najczęściej wdrażanym systemem zarządzania na świecie, opierającym się o satysfakcję klienta, kierując się spełnieniem jego potrzeb i wymagań. Ten udokumentowany system obejmuje swoim zakresem całość planowanych jak również systematycznych działań, porządkuje pracę organizacji oraz zapewnia odpowiednią jakość oferowanych wyrobów

Gwarantujemy uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania

Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań  ISO 9001:2015 (wydanie piąte) oraz ich znaczenia dla organizacji zamierzającej deklarować zgodność z wymienioną normą w procesie certyfikacji systemu zarządzania jakością (SZJ). W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną również zapoznani z podstawowymi zasadami planowania i przeprowadzania audytów wewnętrznych systemów zarządzania jak również otrzymają istotne wskazówki odnośnie realizacji audytów.

Profil uczestnika

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących się do pełnienia roli zarządzającego programem auditów oraz auditora wewnętrznego SZJ jak również osób pełniących już taką funkcję w organizacji, które chcą uzupełnić swoją wiedzę w związku z wprowadzeniem piątej edycji ISO 9001. Na szkolenie zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane tematyką związaną z nowym podejściem normy ISO 9001:2015 odnośnie samych wymagań jak również sposobu ich spełnienia.

Korzyści

 • Zrozumienie istoty nowego podejścia ISO 9001:2015,
 • Zdobycie wiedzy odnośnie wymagań znowelizowanej normy ISO 9001:2015 oraz sposobu ich spełnienia przez organizację.
 • Zdobycie wiedzy odnośnie wymagań i wytycznych dotyczących zarządzania programem audytów, przeprowadzania i dokumentowania audytów oraz zarządzania kompetencjami audytorów.
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek odnośnie przeprowadzania audytów systemów zarządzania.

Godziny szkolenia: 9:00-15:15
Czas trwania: 3 dni (21 h)

***  Zwolnienie z podatku VAT – w przypadku finansowania  szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych – (wymagane oświadczenie- do pobrania na dole strony).

 

Audyty

Usługa auditu zawiera wykonanie niezbędnych działań auditowych w ramach  funkcjonującego w organizacji systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001, w zakresie:

 • Audit wewnętrzny jakości posiadający charakter zapewniający, mający na celu bieżącą ocenę zgodności systemu zarządzania z wymaganiami ISO 9001 oraz adekwatności i skuteczności zastosowanych środków w ramach  zarządzania jakością.
 • Audit wewnętrzny jakości posiadający charakter doradczy mający na celu dostarczenie zaleceń odnośnie poprawy skuteczności zarządzania w odniesieniu do  polityki jakości przyjętej przez organizację.
 • Zebranie i analizę niezbędnych danych określonych na podstawie wymagań ISO 9001 i określonych w dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania.
 • Przygotowanie niezbędnych danych do przeprowadzenia przeglądu zarządzania zgodnie z wymaganiami ISO 9001.

Oferowana usługa może mieć charakter ciągły w trakcie obowiązywania umowy i być dostarczana na bieżąco przez konsultantów  Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o. o.

Zapytania ofertowe DOC

Wdrożenia i Certyfikacje

Korzyści  wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 :

 • podniesienie jakości świadczonych usług
 • uporządkowanie dokumentacji, procedur i instrukcji postępowania
 • usprawnienie i optymalizacja procesów zarządzania, zwiększenie efektywności działania
 • poprawa komunikacji wewnętrznej w organizacji  i zewnętrznej, przekładająca się poprawę skuteczności i szybkości reakcji na potrzeby klienta
 • zwiększenie motywacji, świadomości pracowników i zwiększenie efektywności ich pracy
 • kreowanie wizerunku organizacji
 • poprawa integralności z prawodawstwem RP, UE a także przepisami branżowymi
 • większy dostęp  do funduszy pomocowych i kredytów bankowych

Etapy  wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 wyróżniamy:

 • Audit wstępny – przegląd aktualnego systemu
 • Sporządzenie harmonogramu prac wdrożeniowych
 • Szkolenia dla kierownictwa oraz pracowników
 • Opracowanie polityki jakości oraz celów organizacji
 • Opracowanie procesów oraz powiązań między nimi
 • Przygotowanie opisów procesów
 • Stworzenie wymaganej dokumentacji
 • Prace wdrożeniowe – współpraca konsultantów z zespołami wdrożeniowymi
 • Szkolenia auditorów wewnętrznych
 • Audit wewnętrzny – weryfikacja wdrożonego systemu
 • Przeprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych

Po zakończeniu wyżej opisanych działań organizacja może przystąpić do certyfikacji wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Pozytywny wynik auditu certyfikującego i otrzymany certyfikat, to nie koniec – system dla sprawności swojego działania i spełnienia oczekiwań wymaga ciągłego doskonalenia.
Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o. o. Sp. k. oferuje skuteczne i sprawne wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 wraz z gwarancją jego certyfikacji, a także działania doskonalące wdrożony system. Wśród działań doskonalących największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia zamknięte dedykowane dla Pełnomocników i Auditorów systemu zarządzania oraz audity wewnętrzne zgodności z wymaganiami norm.