+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Zasady etyczne

Zasady etyczne obowiązujące w Centrum Zarzadzania Jakością INFOX Sp. z o.o.

W CZJ INFOX Sp. z o.o. nie stosujemy nieetycznych i nielegalnych praktyk biznesowych, przestrzegamy zasady wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. Przestrzeganie powyższych zasad zapewnia wysoką pozycję konkurencyjną oraz wzmacnia reputację firmy. Staramy się, aby relacje, jakie nas łączą z kontrahentami, klientami, ale również z naszą konkurencją opierały się na uczciwości

 1. Zobowiązania wobec klientów:
  1. Wszystkie osoby pracujące na rzecz CZJ INFOX Sp. Z o.o. przestrzegają zasady zawarte w polityce jakości;
  2. Informujemy klientów o naszych usługach w ten sposób, by nie nadużywać ich zaufania ani nie wykorzystywać braku doświadczenia lub wiedzy.
  3. Porozumienia, które zawieramy z naszymi klientami są zawsze zgodne z naszymi aktualnymi możliwościami i przyjętymi standardami
  4. W przypadku każdej relacji z klientem dbamy o całkowitą poufność dotyczącą pełnego zakresu współpracy z klientem i przestrzegamy zasady poufności wszelkich informacji pochodzących od wszystkich podmiotów, z którymi współpracujemy
 2. Zobowiązania wobec pracowników i osób pracujących na rzecz CZJ INFOX:
  1. W CZJ INFOX Sp. z o.o. stosowane są obiektywne kryteria oceny pracowników i wszyscy z nich są traktowani równo w zakresie warunków zatrudnienia oraz mają zapewniony równy dostęp do awansu i szkoleń podnoszących ich kwalifikacje zawodowe, bez względu na wiek, płeć, stan cywilny, narodowość, rasę, orientację seksualną, wyznawaną religię, niepełnosprawność, przekonania polityczne.
  2. Relacje między pracownikami, niezależnie od zajmowanych przez nich stanowisk, powinny stanowić wzór dobrych obyczajów, uczciwości, lojalności, wzajemnego zaufania i szacunku oraz poszanowania godności osobistej.
  3. W CZJ INFOX Sp. z o.o. nie akceptuje się żadnych form nękania, prześladowania i poniżania pracowników, a każdy pracownik jest zobligowany do piętnowania i zgłaszania wszelkich zachować niezgodnych ze społecznie obowiązującymi normami
 3. Zobowiązania pracowników i osób pracujących na rzecz CZJ INFOX Sp. Z o.o.
  1. Pracownicy działają zgodnie z zasadą praworządności, stosują procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych firmy.
  2. Pracownicy wykonują swoje obowiązki ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującym prawem, kierując się interesem firmy.
  3. Pracownicy nie ujawniają informacji będących jej własnością, jeżeli ich ujawnienie mogłoby zagrozić interesom pracodawcy lub byłoby sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa
  4. Pracownicy są zobowiązani do dołożenia najwyższej staranności w zakresie ochrony wszelkich informacji, pozyskanych w ramach pełnienia obowiązków służbowych.
  5. Pracownicy przestrzegają poufności informacji dotyczących cen, warunków współpracy i jakichkolwiek innych danych, które naruszałyby dobro CZJ INFOX Sp. z o.o., dobro naszych klientów, partnerów i dostawców lub obowiązujące przepisy prawne.
  6. Pracownicy w czasie trwania zatrudnienia, jak również po jego ustaniu zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji niejawnych uzyskanych podczas wykonywania pracy w CZJ INFOX Sp. z o.o., oraz do zabezpieczenia tych informacji przed nieuprawnionym dostępem lub użyciem
  7. Zabrania się prowadzenia działalności konkurencyjnej, a w szczególności współpracy z firmami konkurencyjnymi do spółki, tzn. takimi których interesy kolidują z interesami CZJ INFOX Sp. z o.o.
  8. Pracownicy wykorzystują powierzone mienie firmy (m.in. samochody, telefony, komputery, powierzchnię biurową) wyłącznie w celu i w zakresie pełnienia swoich obowiązków służbowych – na zasadach określonych w firmie
  9. Pracownicy dbają o majątek, wizerunek oraz dobre imię firmy i jej pracowników, wykazując należytą staranność i gospodarność.

 

Zatwierdzam
Prezes Zarządu
Eligiusz Myśliwy