Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych  uczestników szkoleń oraz projektów doradczych realizowanych przez CZJ Infox Sp. Z o.o. Sp. K.

W ramach ochrony prywatności osób biorących udział w szkoleniach oraz projektach doradczych realizowanych przez naszą firmę pragniemy poinformować, że administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z O.O., S.K., z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kalwaryjskiej 69.

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja usług szkoleniowych i doradczych oraz czynności związanych z ewentualnym przygotowaniem ofert na powyższe usługi.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach realizacji powyższego celu jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6.ust.1 punkt b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

W przypadku usług dofinansowanych ze środków UE Pani/Pana dane są przekazywane do instytucji zarządzającej programem dofinansowania. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi 3 lata lub w przypadku usług dofinansowanych ze środków UE, zgodnie z regulaminem dofinansowania.

W tym czasie ma Pani/Pan prawo do:

  • uzyskania od Administratora potwierdzenia przetwarzania swoich danych osobowych, oraz dostępu do nich w tym kopii przetwarzanych swoich danych osobowych.
  • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz do ich uzupełnienia w przypadku gdy nie są one kompletne.
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych.
  • otrzymania swoich danych osobowych, które dostarczyła Pani/Pan Administratorowi, oraz żądać aby dane te zostały przekazane przez obecnego Administratora innemu Administratorowi.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z celem podanym powyżej, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi odnośnie ich przetwarzania do organu nadzorczego (UODO). Informujemy również, iż konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości realizacji usługi.