+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Zarządzanie konfliktem w zespole

Grupa docelowa

Szkolenie „Zarządzanie konfliktem w zespole” adresowane jest do kadry zarządzającej, menedżerów wyższego i średniego szczebla, właścicieli firm, liderów zespołów, menadżerów projektów, koordynatorów ze zróżnicowanym doświadczeniem w kierowaniu zespołami pracowniczymi, pracowników firm a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Cel szkolenia

Szkolenie „Zarządzanie konfliktem w zespole” przygotowuje do pozyskania umiejętności docierania do rzeczywistych przyczyn konfliktu, analizowania każdej sytuacji konfliktowej i dostosowywania działań do problemu, zapobiegania i rozwiązywania pojawiających się sytuacji konfliktowych, efektywnego kierowania konfliktem w zespole oraz określenia własnego stylu rozwiązywania konfliktu i własnej ścieżki rozwoju w tym obszarze.

Program szkolenia

TEORIA KONFLIKTU

 1. Co to jest konflikt?
 2. Konflikt – zapobiegać czy leczyć?
 3. Rodzaje konfliktów i ich dynamika.
 4. Fazy sytuacji konfliktowej.
 5. Przełamywanie barier w konflikcie.
 6. Radzenie sobie z konfliktem w sytuacji pracy.
 7. Zachowania ludzi w sytuacjach konfliktowych.
 8. Sposoby zapobiegania konfliktom.
 9. Sposoby dochodzenia do porozumienia – rola mediatora, negocjatora lub arbitra.
 10. Radzenie sobie z „narzekaczami”.
 11. Emocje i ich rola w sytuacji konfliktowej.

KONFLIKT W ZESPOLE

 1. Etapy formowania się zespołów.
 2. Teoria ról pełnionych w zespole i sposobów komunikacji z poszczególnymi rolami.
 3. Analiza własnej roli pełnionej w zespole i sposobu działania.
 4. Sytuacja konfliktowa jako efekt zmian.
 5. Krzywa zmiany.
 6. Komunikacja w procesie zmian.
 7. Rozmowa z zespołem (pojednawcza) i indywidualne rozmowy z pracownikami.

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

 1. Techniki wywierania wypływu pozwalające kierować konfliktem zgodnie z celem jaki chcemy osiągnąć.
 2. Ćwiczenia rozwijające umiejętność kierowania konfliktem.
 3. Sposoby reakcji ludzi w sytuacji konfliktu.
 4. Analiza postaw i zachowań osób w sytuacjach konfliktowych – określanie indywidualnego stylu zachowania, czyli w  jaki sposób poszczególni uczestnicy reagują na konflikt.
 5. Jednostki konfliktowe.
 6. Rozpoznawanie konfliktu w jego wczesnej fazie.

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

 1. Minimalizowanie barier – oddzielaj ludzi od problemów, koncentruj się na motywach i interesach nie na stanowiskach, zwiększaj ilość opcji, stosuj obiektywne kryteria, udrażniaj komunikację.
 2. Identyfikacja kwestii spornych.
 3. Precyzowanie oczekiwań i budowanie dla nich atmosfery zrozumienia.
 4. Rozważanie rozwiązań i zawieranie porozumienia.
 5. Postawy pokonywania konfliktów wg. T. Kilmanna.
 6. Rozwiązywanie konfliktów (obserwacja, doradzanie stronom sporu, mediacja, arbitraż).
 7. Style rozwiązywania konfliktów (Dostosowanie, Unikanie, Kompromis, Dominacja, Współpraca).
 8. Różnice między kompromisem a integracją.
 9. Konstruktywne kończenie konfliktu; rozwiązanie, uregulowanie, zawieszenie broni.
 10. Dostosowanie stylów do sytuacji.
 11. Rola mediatora i cel mediacji.

WPŁYW KONFLIKTU NA PRACĘ WŁASNĄ ORAZ ZESPOŁU

Trener

PAWEŁ WĘGIER

W 2020 roku ukończył Akademię Trenerów Mentalnych Jakuba B. Bączka. Zdając egzamin końcowy uzyskał certyfikat Trenera Mentalnego.
Szkoleniami z zakresu zdrowia mentalnego, zdrowia psychicznego zajmuje się od 2015 roku.
Od tego czasu prowadził szkolenia i webinary dla największych firm w Polsce m.in. dla Orange Polska S.A.
Posiada bogate doświadczenie managerskie, co pokazało mu jasno, że zdrowie mentalne pracowników bardzo mocno przekłada się na wyniki i kondycję przedsiębiorstwa.
Prowadzi zarówno szkolenia, warsztaty jak i sesje indywidualne dla dorosłych jak i współpracuje na stałe ze szkołami, gdzie ma okazję pracować z dziećmi.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 21.09.2023r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Teoria konfliktu. Co to jest konflikt? Konflikt - zapobiegać czy leczyć? Rodzaje konfliktów i ich dynamika. Fazy sytuacji konfliktowej. 28.09.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Przełamywanie barier w konflikcie. Radzenie sobie z konfliktem w sytuacji pracy. Zachowania ludzi w sytuacjach konfliktowych. 28.09.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Sposoby zapobiegania konfliktom. Sposoby dochodzenia do porozumienia - rola mediatora, negocjatora lub arbitra. 28.09.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Radzenie sobie z „narzekaczami”. Emocje i ich rola w sytuacji konfliktowej. Konflikt w zespole. Etapy formowania się zespołów. 28.09.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Teoria ról pełnionych w zespole i sposobów komunikacji z poszczególnymi rolami. Analiza własnej roli pełnionej w zespole i sposobu działania. 28.09.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Sytuacja konfliktowa jako efekt zmian. Krzywa zmiany. Komunikacja w procesie zmian. Rozmowa z zespołem (pojednawcza) i indywidualne rozmowy z pracownikami. 28.09.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Zarządzanie konfliktem. Techniki wywierania wypływu pozwalające kierować konfliktem zgodnie z celem jaki chcemy osiągnąć. 28.09.2023r. 14:30 - 16:00 01:30
Ćwiczenia rozwijające umiejętność kierowania konfliktem. Sposoby reakcji ludzi w sytuacji konfliktu. 29.09.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Analiza postaw i zachowań osób w sytuacjach konfliktowych – określanie indywidualnego stylu zachowania, czyli w  jaki sposób poszczególni uczestnicy reagują na konflikt. 29.09.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Jednostki konfliktowe. Rozpoznawanie konfliktu w jego wczesnej fazie. Rozwiązywanie konfliktów. 29.09.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Minimalizowanie barier - oddzielaj ludzi od problemów, koncentruj się na motywach i interesach nie stanowiskach, zwiększaj ilość opcji, stosuj obiektywne kryteria, udrażniaj komunikację. 29.09.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Identyfikacja kwestii spornych. Precyzowanie oczekiwań i budowanie dla nich atmosfery zrozumienia. Rozważanie rozwiązań i zawieranie porozumienia. 29.09.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Postawy pokonywania konfliktów wg. T. Kilmanna. Rozwiązywanie konfliktów (obserwacja, doradzanie stronom sporu, mediacja, arbitraż). 29.09.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Style rozwiązywania konfliktów (Dostosowanie, Unikanie, Kompromis, Dominacja, Współpraca). Różnice między kompromisem a integracją. 29.09.2023r. 14:30 - 15:00 00:30
Konstruktywne kończenie konfliktu; rozwiązanie, uregulowanie, zawieszenie broni. Dostosowanie stylów do sytuacji. Rola mediatora i cel mediacji. Wpływ konfliktu na pracę własną oraz zespołu. 29.09.2023r. 15:00 - 16:00 01:00

Termin szkolenia

Termin szkolenia

28.09.2023r.

29.09.2023r.

15 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

2 250,00 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Zarządzanie konfliktem w zespole przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.