+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Trening asertywności. Sztuka mówienia NIE!

Grupa docelowa

Szkolenie „Trening asertywności. Sztuka mówienia NIE!” adresowane jest do kadry zarządzającej, menedżerów wyższego i średniego szczebla, właścicieli firm, liderów zespołów, menadżerów projektów, koordynatorów ze zróżnicowanym doświadczeniem w kierowaniu zespołami pracowniczymi, pracowników firm a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Cel szkolenia

Szkolenie „Trening asertywności. Sztuka mówienia NIE!”  przygotowuje do podniesienia samoświadomości w zakresie własnych mocnych stron oraz obszarów do rozwoju w sferze asertywności, stosowania asertywnej, dyplomatycznej odmowy i prezentowania poglądów, radzenia sobie z atakami personalnymi ze strony otoczenia, asertywnego radzenia sobie z manipulacją ze strony otoczenia oraz posiadania postawy asertywnej w kontakcie z innymi.

Program szkolenia

 1. Czym jest asertywność?
 2. Skutki braku asertywności oraz korzyści płynące z bycia asertywnym.
 3. Agresja, uległość, asertywność – czym się od siebie różnią?
 4. Warunki asertywności – „ja jestem OK i ty jesteś OK”.
 5. Jakie są warunki asertywności? – siły hamujące i wspierające asertywność.
 6. Poczucie własnej wartości i świadomość własnych umiejętności z zakresu asertywności w życiu codziennym i w pracy.
 7. Jak odmawiać i jak mówić o tym, czego potrzebujemy?
 8. Analiza transakcyjna Berne’a, czyli w co grają ludzie: dziecko, rodzic i dorosły?
 9. Trójkąt dramatyczny S. Karpmana – kiedy możesz wejść w rolę wybawcy, prześladowcy lub ofiary? Jakie niezrealizowane potrzeby stoją za każdą z tych ról?
 10. Asertywność w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, czyli jak zajmować przestrzeń, przyjąć postawę oraz dbać o ton głosu, aby być postrzeganym jako asertywna osoba?
 11. W jaki sposób budować asertywne komunikaty? Rola komunikatu „ja” – na co zwracać uwagę, kiedy zastosować „taniec społeczny” ze świadomością kim jest nasz rozmówca (jego rola w naszym życiu)?
 12. Jak skutecznie używać technik asertywności, aby nie być postrzeganym jako osoba uległa lub agresywna?
 13. Jak asertywnie radzić sobie z trudnymi rozmówcami?
 14. Asertywne zachowanie w kontaktach z przełożonym, z klientami i współpracownikami, czyli o zasadzie precedencji.
 15. Jak zadbać o klarowność naszych intencji?
 16. W jaki sposób asertywnie prosić o realizację ustaleń i naszych potrzeb?
 17. Jak asertywnie odmawiać?
 18. Czy i kiedy warto się tłumaczyć?
 19. Jak z taktem i kulturą osobistą odpowiadać na nieprzyjemne zachowania?
 20. Jak asertywnie wymieniać poglądy, aby nie zostać wykorzystanym?
 21. Jak asertywnie radzić sobie z różnymi osobami w otoczeniu?
 22. Różne rodzaje wampirów energetycznych i ich strategie.
 23. Osoby agresywne.
 24. Ludzie wykorzystujący innych do realizacji własnych potrzeb.
 25. Osoby stosujące techniki manipulacji.
 26. Jak pilnować własnej asertywności na co dzień?
 27. Jak budować/odbudować asertywność?

Trener

PAWEŁ WĘGIER

W 2020 roku ukończył Akademię Trenerów Mentalnych Jakuba B. Bączka. Zdając egzamin końcowy uzyskał certyfikat Trenera Mentalnego.
Szkoleniami z zakresu zdrowia mentalnego, zdrowia psychicznego zajmuje się od 2015 roku.
Od tego czasu prowadził szkolenia i webinary dla największych firm w Polsce m.in. dla Orange Polska S.A.
Posiada bogate doświadczenie managerskie, co pokazało mu jasno, że zdrowie mentalne pracowników bardzo mocno przekłada się na wyniki i kondycję przedsiębiorstwa.
Prowadzi zarówno szkolenia, warsztaty jak i sesje indywidualne dla dorosłych jak i współpracuje na stałe ze szkołami, gdzie ma okazję pracować z dziećmi.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 31.10.2023r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Czym jest asertywność? Skutki braku asertywności oraz korzyści płynące z bycia asertywnym. Agresja, uległość, asertywność – czym się od siebie różnią? 07.11.2023r. 08:00 - 10:00 02:00
Warunki asertywności – „ja jestem OK i ty jesteś OK”. Jakie są warunki asertywności? – siły hamujące i wspierające asertywność. 07.11.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Poczucie własnej wartości i świadomość własnych umiejętności z zakresu asertywności w życiu codziennym i w pracy. 07.11.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Jak odmawiać i jak mówić o tym, czego potrzebujemy? Analiza transakcyjna Berne’a, czyli w co grają ludzie: dziecko, rodzic i dorosły? 07.11.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Trójkąt dramatyczny S. Karpmana – kiedy możesz wejść w rolę wybawcy, prześladowcy lub ofiary? Jakie niezrealizowane potrzeby stoją za każdą z tych ról? 07.11.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Asertywność w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, czyli jak zajmować przestrzeń, przyjąć postawę oraz dbać o ton głosu, aby być postrzeganym jako asertywna osoba? 07.11.2023r. 14:30 - 16:00 01:30
W jaki sposób budować asertywne komunikaty? Rola komunikatu „ja” – na co zwracać uwagę, kiedy zastosować „taniec społeczny” ze świadomością kim jest nasz rozmówca (jego rola w naszym życiu)? 08.11.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Jak skutecznie używać technik asertywności, aby nie być postrzeganym jako osoba uległa lub agresywna? Jak asertywnie radzić sobie z trudnymi rozmówcami? 08.11.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Asertywne zachowanie w kontaktach z przełożonym, z klientami i współpracownikami, czyli o zasadzie precedencji. Jak zadbać o klarowność naszych intencji? 08.11.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
W jaki sposób asertywnie prosić o realizację ustaleń i naszych potrzeb? Jak asertywnie odmawiać? Czy i kiedy warto się tłumaczyć? 08.11.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Jak z taktem i kulturą osobistą odpowiadać na nieprzyjemne zachowania? Jak asertywnie wymieniać poglądy, aby nie zostać wykorzystanym? Jak asertywnie radzić sobie z różnymi osobami w otoczeniu? 08.11.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Różne rodzaje wampirów energetycznych i ich strategie. Osoby agresywne. Ludzie wykorzystujący innych do realizacji własnych potrzeb. Osoby stosujące techniki manipulacji. 08.11.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Jak pilnować własnej asertywności na co dzień? Jak budować/odbudować asertywność? 08.11.2023r. 14:30 - 16:00 01:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

07.11.2023r.

08.11.2023r.

15 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

2 400,00 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Trening asertywności. Sztuka mówienia NIE! przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.