+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych

Grupa docelowa

Szkolenie „Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych” adresowane jest do kadry zarządzającej, menedżerów wyższego i średniego szczebla, właścicieli firm, liderów zespołów, menadżerów projektów, koordynatorów ze zróżnicowanym doświadczeniem w kierowaniu zespołami pracowniczymi, pracowników firm a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Cel szkolenia

Szkolenie „Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych”  przygotowuje do rozpoznawania pierwszych i kolejnych sygnałów stresu, zrozumienia przebiegu reakcji stresowej, aby świadomie na nią reagować lub jej zapobiegać, identyfikowania czynników stresujących w otoczeniu prywatnym i zawodowym, minimalizowania negatywnych konsekwencji stresu oraz identyfikowania gdzie i kiedy szukać pomocy.

Program szkolenia

 1. Sytuacja kryzysowa – definicje, rodzaje.
 2. Ryzyko obarczenia kryzysem.
 3. Fazy rozwoju kryzysu. Dynamika kryzysu.
 4. Czym jest stres i jak działa – neuropsychologia i biochemia stresu.
 5. Stres i jego objawy.
 6. Typowe źródła stresu, czyli : i co z tego, że to wiem? Wewnętrzne źródła związane z typem osobowości. Sposoby radzenia sobie z krytyką i konfliktem.
 7. Zewnętrzne źródła stresu.
 8. Czy rządzę moim wewnętrznym krytykiem?
 9. Stres wywołany niewłaściwą komunikacją interpersonalną.
 10. Dlaczego inni nas stresują? Rozpoznawanie różnych typów osobowości, indywidualne wzorce myślenia.
 11. Konsekwencje sytuacji stresowych.
 12. Jakie zmiany wywołuje stres w zachowaniach i fizjologii?
 13. Antystresowy styl życia – czy to w ogóle możliwe? Jak kontrolować emocje i zapobiegać zbyt wysokiemu poziomowi stresu.
 14. Emocje w sytuacjach trudnych. Rola emocji.
 15. Lęk, złość, bezsilność.
 16. Praca w niesprzyjających okolicznościach.
 17. Konsekwencje sytuacji trudnych i kryzysowych w zespołach pracowniczych.
 18. Budowanie relacji w sytuacjach obciążonych stresem i silnymi emocjami.
 19. Rozpoznawanie kryzysu – profil osoby przeżywającej kryzys.
 20. Sposoby reagowania i radzenia sobie w sytuacji stresu i kryzysu.
 21. Jak odnaleźć się w aktualnej trudnej sytuacji – zarządzanie sobą, sferą osobistą i zawodową w wyjątkowych okolicznościach bieżącej sytuacji.
 22. Gdzie i kiedy szukać pomocy.
 23. Odzyskiwanie równowagi życiowej.
 24. Wzajemna pomoc i współpraca.

Trener

MARTA JURKOWSKA

Absolwentka projektu badawczo – innowacyjnego skierowanego do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN – Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej (CPB UE).

Magister zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka m.in. psychologii zarządzania oraz studiów podyplomowych z zakresu Trenera Biznesu (WSB Wrocław). Obecnie, studentka SWPS na kierunku magisterskim z zakresu psychologii (specjalność: kliniczna).

Certyfikowany Trener narzędzia MTQ48 badającego odporność psychiczną.

Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w pracy zawodowej podczas której była odpowiedzialna m.in. za szkolenia trenerów i kadry menedżerskiej jednej z największych sieci hoteli w Polsce, innych korporacjach oraz w mniejszych, prężnie działających firmach.

Pracuje na co dzień z kadrą menedżerską i zespołami pracowników w ramach działań personalnych oraz kompetencji osobistych.

Prowadziła zajęcia ze studentami I-V roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz jako trener kadry dydaktyczno-naukowej na Politechnice Łódzkiej.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 11.09.2023r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Sytuacja kryzysowa – definicje, rodzaje. Ryzyko obarczenia kryzysem. Fazy rozwoju kryzysu. Dynamika kryzysu. 18.09.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Czym jest stres i jak działa - neuropsychologia i biochemia stresu. Stres i jego objawy. 18.09.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Typowe źródła stresu, czyli : i co z tego, że to wiem? Wewnętrzne źródła związane z typem osobowości. 18.09.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Sposoby radzenia sobie z krytyką i konfliktem. 18.09.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Zewnętrzne źródła stresu. Czy rządzę moim wewnętrznym krytykiem? Stres wywołany niewłaściwą komunikacją interpersonalną. 18.09.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Dlaczego inni nas stresują? Rozpoznawanie różnych typów osobowości, indywidualne wzorce myślenia. 18.09.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Konsekwencje sytuacji stresowych. Jakie zmiany wywołuje stres w zachowaniach i fizjologii? 18.09.2023r. 14:30 - 16:00 01:30
Antystresowy styl życia – czy to w ogóle możliwe? Jak kontrolować emocje i zapobiegać zbyt wysokiemu poziomowi stresu. 19.09.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Emocje w sytuacjach trudnych. Rola emocji. Lęk, złość, bezsilność. 19.09.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Praca w niesprzyjających okolicznościach. Konsekwencje sytuacji trudnych i kryzysowych w zespołach pracowniczych. 19.09.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Budowanie relacji w sytuacjach obciążonych stresem i silnymi emocjami. 19.09.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Rozpoznawanie kryzysu – profil osoby przeżywającej kryzys. 19.09.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Sposoby reagowania i radzenia sobie w sytuacji stresu i kryzysu. 19.09.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Jak odnaleźć się w aktualnej trudnej sytuacji - zarządzanie sobą, sferą osobistą i zawodową w wyjątkowych okolicznościach bieżącej sytuacji. 19.09.2023r. 14:30 - 15:30 01:00
Gdzie i kiedy szukać pomocy. Odzyskiwanie równowagi życiowej. Wzajemna pomoc i współpraca. 19.09.2023r. 15:30 - 16:00 00:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

18.09.2023r.

19.09.2023r.

15 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

2 250,00 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.