+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Planowanie i organizacja pracy własnej i w zespole w biurze rachunkowym

Grupa docelowa

Szkolenie „Planowanie i organizacja pracy własnej i w zespole w biurze rachunkowym” adresowane jest do pracowników, którzy zatrudnieni są na stanowiskach rachunkowo-księgowych, kadrowo-płacowych i administracyjnych w biurach rachunkowych.

Cel szkolenia

Szkolenie „Planowanie i organizacja pracy własnej i w zespole w biurze rachunkowym” przygotowuje do efektywnego planowania i organizowania pracy własnej i zespołu, w tym definiowania problemu, tworzenia pomysłów i przedstawiania znaczenia testowania, dzięki poznaniu priorytetów w podziale na sprawy ważne i pilne, matrycy eisenhowera, prawa Parkinsowa, faz generowania pomysłów, znaczenia prototypowania, jako efektu współpracy zespołu oraz metodologii Design Thinking.

Program szkolenia

  1. Priorytety – sprawy ważne i pilne (matryca eisenhowera).
  2. Prawo Parkinsowa w zarządzaniu czasem w pracy.
  3. Wprowadzenie do metodologii Desing Thinking.
  4. Empatyzacja w Design Thinking.
  5. Definiowanie problemu.
  6. Faza generowania pomysłów.
  7. Prototypowanie jako efekt współpracy zespołu.
  8. Testowanie jako ostatnia faza planowania nowego rozwiązania.

Trener

MAŁGORZATA BEDNARZ

Jest socjologiem i trenerem umiejętności społecznych, co daje pokaźny zasób w pracy z grupami. Jako psychoterapeuta w trakcie szkolenia widzi procesy, które ujawniają się w grupach, ale także w pracy z liderami. Szkoli liderów, współpracuje z zespołami, które okresowo prezentują różną dynamikę pracy.

Podczas warsztatów wykorzystuje ogromną wiedzę i doświadczenie z różnych obszarów, zdobywaną na stanowiskach kierowniczych.

Zaprasza do współpracy liderów, którzy są zarówno na początku swojej drogi zawodowej jak i starszych stażem managerów do efektywnej pracy nad poszerzaniem zasobów. Szkoli w obszarze umiejętności miękkich, umiejętności społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, delegowania obowiązków.

Chętnie pracuje z zespołami w zakresie udrażniania kanałów komunikacyjnych, co w znaczny sposób oczyszcza atmosferę i jednocześnie powoduje automatyczny wzrost efektywności i motywacji w zespole.

Jako moderator procesów Design Thinking tworzy skuteczne rozwiązania w zakresie innowacyjnych rozwiązań dotyczących nowych produktów i usług.

Współpracuje z Akademią Inspiracji Makro, gdzie prowadzi warsztaty dla managerów i właścicieli firm, podczas których skupiamy się na aspektach dotyczących motywowania, komunikowania i delegowania. Prowadziła warsztaty stacjonarne między innymi dla Oberża PRL, Hotel Silesian, Plac Nowy 1, Restauracja Sioux, Manufaktura Smakowitości, Holiday Inn, Hotel Conrad, Dynia Resto Bar, Termy Chochołowskie, Skansen Smaków, ZR Hotele i wiele innych.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat, potwierdzający, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 18.08.2022r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Priorytety – sprawy ważne i pilne (matryca eisenhowera). 25.08.2022r. 08:00 - 10:00 02:00
Prawo Parkinsowa w zarządzaniu czasem w pracy. 25.08.2022r. 10:00 - 11:00 01:00
Wprowadzenie do metodologii Desing Thinking. 25.08.2022r. 11:15 - 13:15 02:00
Empatyzacja w Design Thinking. 25.08.2022r. 13:30 - 16:00 02:30
Definiowanie problemu. 26.08.2022r. 08:00 - 10:00 02:00
Faza generowania pomysłów. 26.08.2022r. 10:00 - 11:00 01:00
Prototypowanie jako efekt współpracy zespołu. 26.08.2022r. 11:15 - 13:15 02:00
Testowanie jako ostatnia faza planowania nowego rozwiązania. 26.08.2022r. 13:30 - 16:00 02:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

25.08.2022r.

26.08.2022r.

15 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

2 800 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Planowanie i organizacja pracy własnej i w zespole w biurze rachunkowym przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.