+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Zarządzanie ryzykiem wymagane przez normę ISO 9001:2015

Grupa docelowa

Szkolenie „Zarządzanie ryzykiem wymagane przez normę ISO 9001:2015” adresowane jest do właścicieli firm, członków zarządu, kadry kierowniczej, pracowników działów ryzyka, audytorów wewnętrznych oraz wszystkich zainteresowanych analizą ryzyka w organizacji.

Cel szkolenia

Szkolenie „Zarządzanie ryzykiem wymagane przez normę ISO 9001:2015” przygotowuje do prawidłowego prowadzenia i doskonalenia organizacji poprzez minimalizację ryzyk i wykorzystywanie potencjalnych szans dzięki zapoznaniu się z wymaganiami normy ISO 9001:2015 w odniesieniu do zarządzania ryzykiem.

Program szkolenia

 1. Podstawy zarządzania ryzykiem w organizacji – terminologia oraz definicje zarządzania ryzykiem.
 2. Wymagania normy ISO 9001:2015 dla zarządzania ryzykiem:
  – Implementacja wymagań normy w praktyce.
 1. Identyfikacja ryzyk i szans:
  – Metody identyfikacji zagrożeń i szans.
 1. Ocena ryzyk i szans.
 2. Określanie działań w odpowiedzi na ryzyka i szanse.
 3. Monitorowanie i ocena skuteczności działań w odpowiedzi na ryzyka i szanse.
 4. Dokumentacja zarządzania ryzykiem.
 5. Przegląd i doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem.

Trener

Eligiusz Myśliwy

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA – Certified Internal Auditor), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Ekspert w dziedzinie Zarządzania Jakością, trener, konsultant i pełnomocnik ds. jakości, specjalista w zakresie zarządzania ciągłością działania.

Doświadczony trener i wykładowca realizujący szkolenia i doradztwo z zakresu systemów zarządzania jakością w organizacjach.

Prowadzi konsultacje i szkolenia w dziedzinie ochrony danych osobowych, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji. Planuje audyty wewnętrzne w organizacjach klientów oraz realizuje zadania audytowe. Wdraża i doskonali Systemy Zarządzania Jakością w samorządach lokalnych, prywatnych przedsiębiorstwach.

Wdrożył systemy zarządzania w ponad 1,5 tys.przedsiębiorstw. Przeszkolił ponad 3 tysiące osób.

Posiada 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat, potwierdzający, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 18.04.2022r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Zarządzanie ryzykiem wymagane przez normę ISO 9001:2015 - cz.I 25.04.2022r. 09:00 - 12:00 03:00
Zarządzanie ryzykiem wymagane przez normę ISO 9001:2015 - cz.II 25.04.2022r. 12:30 - 15:30 03:00

Termin szkolenia

Termin szkolenia

25.04.2022r.

6 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

420,00 zł netto

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Zarządzanie ryzykiem wymagane przez normę ISO 9001:2015 przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.