+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Zarządzanie ludźmi

Grupa docelowa

Szkolenie pn. „Zarządzanie ludźmi” adresowane jest do kadry zarządzającej, osób świeżo po awansie zawodowym, a także tych starających się o awans.

Cel szkolenia

Szkolenie pn. „Zarządzanie ludźmi” przygotowuje do prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami, delegowania im obowiązków, poznania styli kierowania i zidentyfikowania własnego, zidentyfikowania błędów, których nie należy popełniać zlecając zadania pracownikom a także umozliwia zdobycie wiedzy z zakresu metody FUKO i udzielania informacji zwrotnej.

Program szkolenia

Blok szkoleniowy I

 • Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie się, kontrakt grupowy, przedstawienie planu i  celów szkolenia, konstytucja szkolenia
 • Czy motywowanie ludzi ma sens? O tym czym jest motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, czyli dlaczego niektórzy ludzie robią więcej podczas gdy zdecydowana większość woli zrobić mniej
 • Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem technik motywacyjnych
 • Czym jest subiektywne poczucie sprawiedliwości? W jaki sposób demotywuje ono Pracowników do podejmowania działań, czyli „dlaczego on zarabia więcej?”
 • Teorie motywacji

Blok szkoleniowy II

 • Feedback: jak karać, żeby jednocześnie motywować?
 • FUKO: o udzielaniu informacji zwrotnej w sposób konstruktywny
 • Warsztaty: System kar i nagród

Blok szkoleniowy III

 • Teoria przywództwa sytuacyjnego
 • Warsztaty: pracownik, który dopiero zaczyna to nie ten sam, który pracuje z Tobą od kilku lat.
 • Jak sprawić, żeby ludzie od Ciebie nie odchodzili
 • Delegowanie zadań – jak uniknąć najczęstszych błędów
 • Warsztaty z odtruwania Pracownika zdemotywowanego

Trener

Małgorzata Bednarz

Szkolę liderów, współpracuję z zespołami, które okresowo prezentują różną dynamikę pracy.

Podczas warsztatów wykorzystuję wiedzę i doświadczenie z różnych obszarów. Jestem socjologiem i trenerem umiejętności społecznych, co daje pokaźny zasób w pracy z grupami. Jako psychoterapeuta w trakcie szkolenia widzę procesy, które ujawniają się w grupach, ale także w pracy z liderami.

Zapraszam do współpracy liderów, którzy są zarówno na początku swojej drogi zawodowej jak i starszych stażem managerów do efektywnej pracy nad poszerzaniem zasobów. Szkolę w obszarze umiejętności miękkich, umiejętności społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, delegowania obowiązków.

Chętnie pracuję z zespołami w zakresie udrażniania kanałów komunikacyjnych, co w znaczny sposób oczyszcza atmosferę i jednocześnie powoduje automatyczny wzrost efektywności i motywacji w zespole.

Jako moderator procesów Design Thinking tworzę skuteczne rozwiązania w zakresie innowacyjnych rozwiązań dotyczących nowych produktów i usług.

Współpracuję z Akademią Inspiracji Makro, gdzie prowadzę warsztaty dla managerów i właścicieli restauracji i hoteli, podczas których skupiamy się na aspektach dotyczących motywowania, komunikowania i delegowania. Prowadziłam warsztaty stacjonarne między innymi dla Oberża PRL, Hotel Silesian, Plac Nowy 1, Restauracja Sioux, Manufaktura Smakowitości, Holiday Inn, Hotel Conrad, Dynia Resto Bar, Termy Chochołowskie, Skansen Smaków, ZR Hotele i wiele innych.

Sesje coachingowe to propozycja dla managerów i właścicieli, którzy chcą wykorzystać własny potencjał do rozwoju swojego biznesu.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat, potwierdzający, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 14.06.2022r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Blok szkoleniowy I 21.06.2022r. 09:00 - 11:00 02:00
Blok szkoleniowy II 21.06.2022r. 11:30 - 13:00 01:30
Blok szkoleniowy III 21.06.2022r. 13:30 - 15:00 01:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

21.06.2022r.

5 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

750,00 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Zarządzanie ludźmi przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.