+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Zaangażowanie jako fundament efektywnej pracy

Grupa docelowa

Szkolenie „Zaangażowanie jako fundament efektywnej pracy” adresowane jest do kadry zarządzającej, menedżerów wyższego i średniego szczebla, właścicieli firm, liderów zespołów, menadżerów projektów, koordynatorów ze zróżnicowanym doświadczeniem w kierowaniu zespołami pracowniczymi, pracowników firm a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Cel szkolenia

Szkolenie „Zaangażowanie jako fundament efektywnej pracy”przygotowuje do kształtowania postawy aktywnej, zorientowanej na budowanie zaangażowania w wykonywaną pracę poprzez zdobycie wiedzy na temat tego jak zaangażowanie wpływa na wzrost wyników organizacji oraz poprzez poznanie technik i narzędzi, które wpływają na zwiększenie poziomu zaangażowania.

Program szkolenia

 1. Jakie rezultaty można osiągnąć dzięki zwiększaniu zaangażowania?
 2. Satysfakcja z pracy a zaangażowanie pracowników.
 3. Czy motywacja to to samo co zaangażowanie?
 4. Co to jest zaangażowanie?
 5. Kluczowe czynniki zaangażowania.
 6. Czy zadowoleni z pracy pracownicy to zawsze zaangażowani pracownicy?
 7. Czy zaangażowani pracownicy to odpowiedzialni pracownicy?
 8. Cechy osobowości a zadowolenie z pracy i zaangażowanie w pracę – osoby neurotyczne, ekstrawertyczne, sumienne.
 9. Trzykomponentowy model zaangażowania organizacyjnego wg Meyera i Allena – wymiar myślenia, odczuwania, działania.
 10. Rodzaje zaangażowania pracowników wg Meyera i Allena – zaangażowanie afektywne, użytkowe, normatywne.
 11. Zachowania świadczące o zaangażowaniu – zachowania pracowników niezaangażowanych, pracowników obojętnych, pracowników zaangażowanych.
 12. Jak rozpoznać zaangażowanego pracownika na podstawie 5 zachowań?
 13. Jak skutecznie zwiększać zaangażowanie?
 14. Tworzenie zaangażowanego i odpowiedzialnego zespołu.

Trener

PAWEŁ WĘGIER

W 2020 roku ukończył Akademię Trenerów Mentalnych Jakuba B. Bączka. Zdając egzamin końcowy uzyskał certyfikat Trenera Mentalnego.
Szkoleniami z zakresu zdrowia mentalnego, zdrowia psychicznego zajmuje się od 2015 roku.
Od tego czasu prowadził szkolenia i webinary dla największych firm w Polsce m.in. dla Orange Polska S.A.
Posiada bogate doświadczenie managerskie, co pokazało mu jasno, że zdrowie mentalne pracowników bardzo mocno przekłada się na wyniki i kondycję przedsiębiorstwa.
Prowadzi zarówno szkolenia, warsztaty jak i sesje indywidualne dla dorosłych jak i współpracuje na stałe ze szkołami, gdzie ma okazję pracować z dziećmi.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 14.11.2023r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Jakie rezultaty można osiągnąć dzięki zwiększaniu zaangażowania? 21.11.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Satysfakcja z pracy a zaangażowanie pracowników. 21.11.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Czy motywacja to to samo co zaangażowanie? 21.11.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Co to jest zaangażowanie? 21.11.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Kluczowe czynniki zaangażowania. 21.11.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Czy zadowoleni z pracy pracownicy to zawsze zaangażowani pracownicy? 21.11.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Czy zaangażowani pracownicy to odpowiedzialni pracownicy? 21.11.2023r. 14:30 - 16:00 01:30
Cechy osobowości a zadowolenie z pracy i zaangażowanie w pracę - osoby neurotyczne, ekstrawertyczne, sumienne. 22.11.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Trzykomponentowy model zaangażowania organizacyjnego wg Meyera i Allena - wymiar myślenia, odczuwania, działania. 22.11.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Rodzaje zaangażowania pracowników wg Meyera i Allena - zaangażowanie afektywne, użytkowe, normatywne. 22.11.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Zachowania świadczące o zaangażowaniu - zachowania pracowników niezaangażowanych, pracowników obojętnych, pracowników zaangażowanych. 22.11.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Jak rozpoznać zaangażowanego pracownika na podstawie 5 zachowań? 22.11.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Jak skutecznie zwiększać zaangażowanie? 22.11.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Tworzenie zaangażowanego i odpowiedzialnego zespołu. 22.11.2023r. 14:30 - 16:00 01:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

21.11.2023r.

22.11.2023r.

15 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

2 400,00 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Zaangażowanie jako fundament efektywnej pracy przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.