+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Grupa docelowa

Szkolenie „Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015” adresowane jest do właścicieli firm, członków zarządu, kadry kierowniczej, specjalistów i pracowników działów jakości, audytorów wewnętrznych, pełnomocników, członków zespołów budujących, wdrażających, utrzymujących oraz doskonalących Zintegrowane Systemy Zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cel szkolenia

Szkolenie „Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015” przygotowuje do realizacji procesów zachodzących w organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Co więcej umożliwi ona pracownikom efektywne interpretowanie, planowanie i wdrażanie wymagań w celu ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do zarządzania jakością.
 2. Podstawowa terminologia PN-EN ISO 9000:2016.
 3. Stosowanie norm ISO 9000 i ISO 10000.
 4. Zarządzanie procesowe.
 5. Struktura formalna ISO 9001:2015. Logika PDCA.
 6. Zakres stosowania ISO 9001:2015.
 7. Wymagania określenia kontekstu organizacji oraz zakresu systemu zarządzania jakością.
 8. Wymagania w zakresie przywódczej roli kierownictwa oraz jego zaangażowania.
 9. Wymagania w zakresie orientacji na klienta, polityki jakości i podziału odpowiedzialności i uprawnień.
 10. Identyfikacja ryzyk i szans w procesach.
 11. Szacowanie i ocena ryzyk i szans.
 12. Określanie działań w odpowiedzi na ryzyka i szanse oraz monitorowanie ich skuteczności.
 13. Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia.
 14. Planowanie zmian w systemie zarządzania jakością.
 15. Wymagania w zakresie dostarczenia niezbędnych zasobów do procesów.
 16. Wymagania odnośnie kompetencji i świadomości personelu organizacji.
 17. Wymagania odnośnie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji.
 18. Wymagany nadzór nad informacją udokumentowaną.
 19. Wymagania w zakresie identyfikacji wymagań dla wyrobów i usług.
 20. Wymagania odnośnie projektowania wyrobów i usług oraz projektowania zmian w wyrobach i usługach.
 21. Wymagania odnośnie nadzoru nad podwykonawstwem i dostawami.
 22. Wymagania dotyczące produkcji i realizacji usługi.
 23. Wymagania odnośnie kontroli jakości i zwalniania produktów.
 24. Wymagania dotyczące postępowania z niezgodnościami rezultatów procesów produkcyjnych i realizacji usługi.
 25. Wymagania dotyczące monitorowania efektów działań i skuteczności systemu zarządzania jakością.
 26. Wymagane monitorowanie zadowolenia klientów.
 27. Wymagana analiza i ocena danych z monitorowania.
 28. Audyt wewnętrzny jakości.
 29. Przegląd zarządzania – wymagane dane wejściowe i wyjściowe.
 30. Wymagania w zakresie działań korekcyjnych i korygujących.
 31. Wymagania w zakresie ciągłego doskonalenia.

Trener

Eligiusz Myśliwy

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA – Certified Internal Auditor), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Ekspert w dziedzinie Zarządzania Jakością, trener, konsultant i pełnomocnik ds. jakości, specjalista w zakresie zarządzania ciągłością działania.

Doświadczony trener i wykładowca realizujący szkolenia i doradztwo z zakresu systemów zarządzania jakością w organizacjach.

Prowadzi konsultacje i szkolenia w dziedzinie ochrony danych osobowych, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji. Planuje audyty wewnętrzne w organizacjach klientów oraz realizuje zadania audytowe. Wdraża i doskonali Systemy Zarządzania Jakością w samorządach lokalnych, prywatnych przedsiębiorstwach.

Wdrożył systemy zarządzania w ponad 1,5 tys.przedsiębiorstw. Przeszkolił ponad 3 tysiące osób.

Posiada 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat, potwierdzający, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 20.04.2022r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - cz.I 27.04.2022r. 09:00 - 12:00 03:00
Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - cz.II 27.04.2022r. 12:30 - 15:30 03:00
Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - cz.III 28.04.2022r. 09:00 - 12:00 03:00
Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - cz.IV 28.04.2022r. 12:30 - 15:30 03:00

Termin szkolenia

Termin szkolenia

27.04.2022r.

28.04.2022r.

12 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

840,00 zł netto

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kazimierza Brodzińskiego 68
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.