+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Grupa docelowa

Szkolenie „Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015” adresowane jest do właścicieli firm, członków zarządu, kadry kierowniczej, specjalistów i pracowników działów jakości, audytorów wewnętrznych, pełnomocników, członków zespołów budujących, wdrażających, utrzymujących oraz doskonalących Zintegrowane Systemy Zarządzania, pracowników przedsiębiorstw planujących wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i tych mających już wdrożony ten system oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cel szkolenia

Szkolenie „Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015” przygotowuje do realizacji procesów zachodzących w organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015, umożliwiając pracownikom efektywne interpretowanie, planowanie i wdrażanie wymagań w celu ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do zarządzania jakością.
 2. Podstawowa terminologia PN-EN ISO 9000:2016.
 3. Stosowanie norm ISO 9000 i ISO 10000.
 4. Zarządzanie procesowe.
 5. Struktura formalna ISO 9001:2015. Logika PDCA.
 6. Zakres stosowania ISO 9001:2015.
 7. Wymagania określenia kontekstu organizacji oraz zakresu systemu zarządzania jakością.
 8. Wymagania w zakresie przywódczej roli kierownictwa oraz jego zaangażowania.
 9. Wymagania w zakresie orientacji na klienta, polityki jakości i podziału odpowiedzialności i uprawnień.
 10. Identyfikacja ryzyk i szans w procesach.
 11. Szacowanie i ocena ryzyk i szans.
 12. Określanie działań w odpowiedzi na ryzyka i szanse oraz monitorowanie ich skuteczności.
 13. Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia.
 14. Planowanie zmian w systemie zarządzania jakością.
 15. Wymagania w zakresie dostarczenia niezbędnych zasobów do procesów.
 16. Wymagania odnośnie kompetencji i świadomości personelu organizacji.
 17. Wymagania odnośnie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji.
 18. Wymagany nadzór nad informacją udokumentowaną.
 19. Wymagania w zakresie identyfikacji wymagań dla wyrobów i usług.
 20. Wymagania odnośnie projektowania wyrobów i usług oraz projektowania zmian w wyrobach i usługach.
 21. Wymagania odnośnie nadzoru nad podwykonawstwem i dostawami.
 22. Wymagania dotyczące produkcji i realizacji usługi.
 23. Wymagania odnośnie kontroli jakości i zwalniania produktów.
 24. Wymagania dotyczące postepowania z niezgodnościami rezultatów procesów produkcyjnych i realizacji usługi.
 25. Wymagania dotyczące monitorowania efektów działań i skuteczności systemu zarządzania jakością.
 26. Wymagane monitorowanie zadowolenia klientów.
 27. Wymagana analiza i ocena danych z monitorowania.
 28. Audyt wewnętrzny jakości.
 29. Przegląd zarządzania – wymagane dane wejściowe i wyjściowe.
 30. Wymagania w zakresie działań korekcyjnych i korygujących.
 31. Wymagania w zakresie ciągłego doskonalenia.

Trener

Eligiusz Myśliwy

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA – Certified Internal Auditor), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Ekspert w dziedzinie Zarządzania Jakością, trener, konsultant i pełnomocnik ds. jakości, specjalista w zakresie zarządzania ciągłością działania.

Doświadczony trener i wykładowca realizujący szkolenia i doradztwo z zakresu systemów zarządzania jakością w organizacjach.

Prowadzi konsultacje i szkolenia w dziedzinie ochrony danych osobowych, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji. Planuje audyty wewnętrzne w organizacjach klientów oraz realizuje zadania audytowe. Wdraża i doskonali Systemy Zarządzania Jakością w samorządach lokalnych, prywatnych przedsiębiorstwach.

Wdrożył systemy zarządzania w ponad 1,5 tys.przedsiębiorstw. Przeszkolił ponad 3 tysiące osób.

Posiada 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat, potwierdzający, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 31.10.2022r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Wprowadzenie do zarządzania jakością. Podstawowa terminologia PN-EN ISO 9000:2016. 07-11-2022 09:00 - 11:00 02:00
Stosowanie norm ISO 9000 i ISO 10000. 07-11-2022 11:00 - 12:00 01:00
Zarządzanie procesowe. Struktura formalna ISO 9001:2015. Logika PDCA. 07-11-2022 12:30 - 13:30 01:00
Zakres stosowania ISO 9001:2015. Wymagania określenia kontekstu organizacji oraz zakresu systemu zarządzania jakością. 07-11-2022 13:30 - 15:00 01:30
Wymagania w zakresie przywódczej roli kierownictwa oraz jego zaangażowania. 09-11-2022 09:00 - 09:30 00:30
Wymagania w zakresie orientacji na klienta, polityki jakości i podziału odpowiedzialności i uprawnień. 09-11-2022 09:30 - 10:30 01:00
Identyfikacja ryzyk i szans w procesach. Szacowanie i ocena ryzyk i szans. 09-11-2022 10:30 - 11:30 01:00
Określanie działań w odpowiedzi na ryzyka i szanse oraz monitorowanie ich skuteczności. 09-11-2022 12:00 - 13:00 01:00
Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia. Planowanie zmian w systemie zarządzania jakością. 09-11-2022 13:00 - 14:00 01:00
Wymagania w zakresie dostarczenia niezbędnych zasobów do procesów. 09-11-2022 14:00 - 15:00 01:00
Wymagania odnośnie kompetencji i świadomości personelu organizacji. 14-11-2022 09:00 - 10:00 01:00
Wymagania odnośnie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji. Wymagany nadzór nad informacją udokumentowaną. 14-11-2022 10:00 - 11:00 01:00
Wymagania w zakresie identyfikacji wymagań dla wyrobów i usług. Wymagania odnośnie projektowania wyrobów i usług i projektowania zmian w wyrobach i usługach. 14-11-2022 11:00 - 12:30 01:30
Wymagania odnośnie nadzoru nad podwykonawstwem i dostawami. 14-11-2022 13:00 - 14:00 01:00
Wymagania dotyczące produkcji i realizacji usługi. Wymagania odnośnie kontroli jakości i zwalniania produktów. 14-11-2022 14:00 - 15:00 01:00
Wymagania dotyczące postepowania z niezgodnościami rezultatów procesów produkcyjnych i realizacji usługi. 16-11-2022 09:00 - 10:00 01:00
Wymagania dotyczące monitorowania efektów działań i skuteczności systemu zarządzania jakością. 16-11-2022 10:00 - 11:00 01:00
Wymagane monitorowanie zadowolenia klientów. Wymagana analiza i ocena danych z monitorowania. 16-11-2022 11:00 - 12:00 01:00
Audyt wewnętrzny jakości. 16-11-2022 12:30 - 13:00 00:30
Przegląd zarządzania – wymagane dane wejściowe i wyjściowe. 16-11-2022 13:00 - 14:00 01:00
Wymagania w zakresie działań korekcyjnych i korygujących. Wymagania w zakresie ciągłego doskonalenia. 16-11-2022 14:00 - 15:00 01:00

Termin szkolenia

Termin szkolenia

07.11.2022r.

09.11.2022r.

14.11.2022r.

16.11.2022r.

22 godziny zegarowe

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

1 800 zł netto

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.