+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Techniki twórczego myślenia. Myślenie analityczne i krytyczne

Grupa docelowa

Szkolenie „Techniki twórczego myślenia. Myślenie analityczne i krytyczne” adresowane jest do kadry zarządzającej, menedżerów wyższego i średniego szczebla, właścicieli firm, liderów zespołów, menadżerów projektów, koordynatorów ze zróżnicowanym doświadczeniem w kierowaniu zespołami pracowniczymi, pracowników firm a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Cel szkolenia

Szkolenie „Techniki twórczego myślenia. Myślenie analityczne i krytyczne” przygotowuje do wykorzystania w praktyce technik twórczego myślenia oraz myślenia analitycznego i krytycznego a także kreatywnego myślenia oraz wprowadzania pomysłów w życie, dzięki umiejętności kreatywnego i syntetycznego podejścia do szeregu problemów, umiejętności znalezienia odpowiednich, skutecznych i nierzadko innowacyjnych rozwiązań oraz znajdowania powiązań między przyczynami a ich skutkami.

Program szkolenia

WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII TWÓRCZOŚCI

 1. Fakty i mity, czyli co wiemy o kreatywności?
 2. Każdy może być twórczy?
 3. Dwa typy myślenia według Guilforda.
 4. Wybrane zdolności powiązane z kreatywnością.

 

NIE TYLKO BURZA MÓZGÓW, CZYLI JAK GENEROWAĆ POMYSŁY?

 1. Dlaczego burza mózgów nie zawsze jest skuteczna?
 2. Rozgrzewka twórcza.
 3. Burza mózgów i alternatywy: klasyczna burza mózgów, 6-3-5, kruszenie, SCAMPER.
 4. Narzędzia, ułatwiające selekcję i rozwijanie pomysłów.

 

LABORATORIUM KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚĆI

 1. Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia.
 2. Przygotowania do tworzenia nowych pomysłów.
 3. Techniki wymyślania nowych pomysłów.
 4. Wprowadzanie pomysłów w życie.
 5. Mapy Myśli – fenomenalna technika zwielokrotniania wydajności mózgu.
 6. Kreatywność w firmie – techniki twórczego myślenia w biznesie.
 7. Myślenie równoległe i metoda Cimdo Deboro.

 

NABYCIE PŁYNNOŚCI W KORZYSTANIU Z TECHNIK UMOŻLIWIAJĄCYCH „WYJŚCIE POZA UTARTY TOK MYŚLENIA”

 1. Zdolność koncentracji uwagi w trudnych warunkach.
 2. Szybkość i dokładność spostrzegania.
 3. Umiejętność jednoczesnego analitycznego i całościowego rozumienia danych skumulowanych.

 

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI ANALITYCZNEGO PODEJŚCIA DO PROBLEMU

 1. Określanie przyczyn problemu i znajdywania odpowiednich i skutecznych rozwiązań.
 2. Rozwój umiejętności znajdowania powiązań pomiędzy przyczynami problemu.
 3. Indywidualne i zespołowe podniesienie efektywności pracy nad nowymi rozwiązaniami.
 4. Identyfikacja barier myślenia kreatywnego osłabiających efektywność zespołu.

 

MYŚLENIE KRYTYCZNE JAKO POSTAWA I JAKO STYL MYŚLENIA.

 1. Sposób myślenia oparty na mierzalnych kryteriach.
 2. Zmiany postaw – narzędzia i sposoby zmiany postaw wobec siebie, innych ludzi i zjawisk.
 3. Myślenie krytykujące (bezrefleksyjne) vs myślenie krytyczne (refleksyjne). Gdzie są podobieństwa a gdzie różnice?
 4. Krytyczny wgląd we własne przekonania, postawy życiowe i system wartości. Jak, zacząć od siebie bez samokrytyki – rola autorefleksji oraz wglądu w trenowaniu umysłu krytycznego.
 5. Sposoby wstrzemięźliwości przed formułowaniem tez jednoznacznych i ostatecznych.
 6. Sposoby krytycznego myślenia wg Stella Cottrell.

Trener

PAWEŁ WĘGIER

W 2020 roku ukończył Akademię Trenerów Mentalnych Jakuba B. Bączka. Zdając egzamin końcowy uzyskał certyfikat Trenera Mentalnego.
Szkoleniami z zakresu zdrowia mentalnego, zdrowia psychicznego zajmuje się od 2015 roku.
Od tego czasu prowadził szkolenia i webinary dla największych firm w Polsce m.in. dla Orange Polska S.A.
Posiada bogate doświadczenie managerskie, co pokazało mu jasno, że zdrowie mentalne pracowników bardzo mocno przekłada się na wyniki i kondycję przedsiębiorstwa.
Prowadzi zarówno szkolenia, warsztaty jak i sesje indywidualne dla dorosłych jak i współpracuje na stałe ze szkołami, gdzie ma okazję pracować z dziećmi.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 11.05.2023r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Wprowadzenie do psychologii twórczości. Fakty i mity, czyli co wiemy o kreatywności? Każdy może być twórczy? 18.05.2023r. 08:00 - 08:30 00:30
Dwa typy myślenia według Guilforda. Wybrane zdolności powiązane z kreatywnością. 18.05.2023r. 08:30 - 09:00 00:30
Nie tylko burza mózgów, czyli jak generować pomysły? Dlaczego burza mózgów nie zawsze jest skuteczna? Rozgrzewka twórcza. 18.05.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Burza mózgów i alternatywy: klasyczna burza mózgów, 6-3-5, kruszenie, SCAMPER. Narzędzia, ułatwiające selekcję i rozwijanie pomysłów. 18.05.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Laboratorium kreatywności i innowacyjności. Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia. Przygotowania do tworzenia nowych pomysłów. 18.05.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Techniki wymyślania nowych pomysłów. Wprowadzanie pomysłów w życie. Mapy Myśli - fenomenalna technika zwielokrotniania wydajności mózgu. 18.05.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Kreatywność w firmie - techniki twórczego myślenia w biznesie. Myślenie równoległe i metoda Cimdo Deboro. 18.05.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Nabycie płynności w korzystaniu z technik umożliwiających "wyjście poza utarty tok myślenia". Zdolność koncentracji uwagi w trudnych warunkach. 18.05.2023r. 14:30 - 16:00 01:30
Szybkość i dokładność spostrzegania. Umiejętność jednoczesnego analitycznego i całościowego rozumienia danych skumulowanych. 19.05.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Rozwój umiejętności analitycznego podejścia do problemu. Określanie przyczyn problemu i znajdywania odpowiednich i skutecznych rozwiązań. 19.05.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Rozwój umiejętności znajdowania powiązań pomiędzy przyczynami problemu. 19.05.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Indywidualne i zespołowe podniesienie efektywności pracy nad nowymi rozwiązaniami. Identyfikacja barier myślenia kreatywnego osłabiających efektywność zespołu. 19.05.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Myślenie krytyczne jako postawa i jako styl myślenia. Sposób myślenia oparty na mierzalnych kryteriach. 19.05.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Zmiany postaw – narzędzia i sposoby zmiany postaw wobec siebie, innych ludzi i zjawisk. 19.05.2023r. 13:15 - 13:45 00:30
Myślenie krytykujące (bezrefleksyjne) vs myślenie krytyczne (refleksyjne). Gdzie są podobieństwa a gdzie różnice? 19.05.2023r. 13:45 - 14:15 00:30
Krytyczny wgląd we własne przekonania, postawy życiowe i system wartości. Jak, zacząć od siebie bez samokrytyki – rola autorefleksji oraz wglądu w trenowaniu umysłu krytycznego. 19.05.2023r. 14:30 - 15:00 00:30
Sposoby wstrzemięźliwości przed formułowaniem tez jednoznacznych i ostatecznych. Sposoby krytycznego myślenia wg Stella Cottrell. 19.05.2023r. 15:00 - 16:00 01:00

Termin szkolenia

Termin szkolenia

18.05.2023r.

19.05.2023r.

15 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

2 325,00 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Techniki twórczego myślenia. Myślenie analityczne i krytyczne przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.