+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Team Building w biurze rachunkowym

Grupa docelowa

Szkolenie „Team Building w biurze rachunkowym” adresowane jest do pracowników, którzy zatrudnieni są na stanowiskach rachunkowo-księgowych, kadrowo-płacowych i administracyjnych w biurach rachunkowych.

Cel szkolenia

Szkolenie „Team Building w biurze rachunkowym” przygotowuje do stworzenia sprawnie funkcjonującego zespołu, z jasno określonymi celami, efektywnym wykorzystaniem członków poprzez poznanie ich mocnych i słabych stron oraz z jasnym podziałem na role zespołowe.

Program szkolenia

 1. Czym jest Team Building i jak wpływa na efektywność zespołu?
 2. Plakaty motywacyjne.
 3. Wykorzystanie potencjału ludzkiego.
 4. Czym są zasoby?
 5. Praca na zasobach grupowych.
 6. Praca na rzecz zespołu na zasobach indywidualnych.
 7. Team Building jako pojęcie praktyczne służące integracji zespołu.
 8. Efekt synergii.
 9. Misja/wizja/wartości.
 10. Strategia firmy w oparciu o zasoby w zespole.
 11. Budowanie skutecznej efektywności.
 12. Funkcje Team Building.
 13. Ograniczenia w pracy zespołowej.
 14. Team Building – zastosowanie praktyczne.

Trener

MAŁGORZATA BEDNARZ

Jest socjologiem i trenerem umiejętności społecznych, co daje pokaźny zasób w pracy z grupami. Jako psychoterapeuta w trakcie szkolenia widzi procesy, które ujawniają się w grupach, ale także w pracy z liderami. Szkoli liderów, współpracuje z zespołami, które okresowo prezentują różną dynamikę pracy.

Podczas warsztatów wykorzystuje ogromną wiedzę i doświadczenie z różnych obszarów, zdobywaną na stanowiskach kierowniczych.

Zaprasza do współpracy liderów, którzy są zarówno na początku swojej drogi zawodowej jak i starszych stażem managerów do efektywnej pracy nad poszerzaniem zasobów. Szkoli w obszarze umiejętności miękkich, umiejętności społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, delegowania obowiązków.

Chętnie pracuje z zespołami w zakresie udrażniania kanałów komunikacyjnych, co w znaczny sposób oczyszcza atmosferę i jednocześnie powoduje automatyczny wzrost efektywności i motywacji w zespole.

Jako moderator procesów Design Thinking tworzy skuteczne rozwiązania w zakresie innowacyjnych rozwiązań dotyczących nowych produktów i usług.

Współpracuje z Akademią Inspiracji Makro, gdzie prowadzi warsztaty dla managerów i właścicieli firm, podczas których skupiamy się na aspektach dotyczących motywowania, komunikowania i delegowania. Prowadziła warsztaty stacjonarne między innymi dla Oberża PRL, Hotel Silesian, Plac Nowy 1, Restauracja Sioux, Manufaktura Smakowitości, Holiday Inn, Hotel Conrad, Dynia Resto Bar, Termy Chochołowskie, Skansen Smaków, ZR Hotele i wiele innych.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat, potwierdzający, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 31.08.2022r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Czym jest Team Building i jak wpływa na efektywność zespołu? 07.09.2022r. 08:00 - 09:00 01:00
Plakaty motywacyjne. 07.09.2022r. 09:00 - 11:00 02:00
Wykorzystanie potencjału ludzkiego. 07.09.2022r. 11:15 - 12:15 01:00
Czym są zasoby? 07.09.2022r. 12:15 - 13:15 01:00
Praca na zasobach grupowych. 07.09.2022r. 13:15 - 14:15 01:00
Praca na rzecz zespołu na zasobach indywidualnych. 07.09.2022r. 14:30 - 16:00 01:30
Team Building jako pojęcie praktyczne służące integracji zespołu. 08.09.2022r. 08:00 - 09:00 01:00
Efekt synergii. 08.09.2022r. 09:00 - 10:00 01:00
Misja/wizja/wartości. 08.09.2022r. 10:00 - 11:00 01:00
Strategia firmy w oparciu o zasoby w zespole. 08.09.2022r. 11:15 - 12:15 01:00
Budowanie skutecznej efektywności. 08.09.2022r. 12:15 - 13:15 01:00
Funkcje Team Building. 08.09.2022r. 13:15 - 14:15 01:00
Ograniczenia w pracy zespołowej. 08.09.2022r. 14:30 - 15:00 00:30
Team Building - zastosowanie praktyczne. 08.09.2022r. 15:00 - 16:00 01:00

Termin szkolenia

Termin szkolenia

07.09.2022r.

08.09.2022r.

15 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

2 800 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Team Building w biurze rachunkowym przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.