+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Programiści i pracownicy IT w świetle Nowego Polskiego Ładu – jaką formę opodatkowania wybrać. Kompleksowe omówienie możliwych metod opodatkowania programistów

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla programistów, architektów, konsultantów, project managerów oraz całej branży IT.

Cel szkolenia

Kompleksowe omówienie możliwych metod opodatkowania pracowników branży IT.

Program szkolenia

Moduł I – Podatek liniowy

Moduł II – Skala podatkowa

Moduł III – Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Moduł IV  – Ulga IP BOX

Sesja Q&A (pytania i odpowiedzi)

Trener

PAWEŁ PODSIEDLIK

Specjalizuje się w szeroko rozumianym planowaniu podatkowym oraz reorganizacjach, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Wśród jego specjalizacji sektorowych należy wyróżnić nieruchomości, rynek ochrony zdrowia oraz nowe technologie. Jego głównymi obszarami zainteresowania jest prawo podatkowe, pomoc publiczna, reorganizacje, podatki międzynarodowe, sektor ochrony zdrowia, nieruchomości, instytucje finansowe, innowacje, nowe technologie. Wielokrotnie występował jako pełnomocnik zarówno przed organami skarbowymi jak i sądami administracyjnymi (w tym NSA). Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego, pomocy publicznej, reorganizacji, podatków międzynarodowych, sektora ochrony zdrowia.

MONIKA PODSIEDLIK

W 2011 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś w 2012 roku studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2012 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W 2013 r. została wpisana na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.  Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach „Wielkiej 4” tj. PwC oraz KPMG, gdzie zajmowała się bieżącą obsługą przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych oraz podatku VAT. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa cywilnego i podatkowego. Jako radca prawny zajmowała się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, doradztwie transakcyjnym oraz prowadziła liczne projekty reorganizacyjne. Jako doradca podatkowy od 2019 r. świadczy usługi na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie opiniując zarówno projekty krajowe, jak i międzynarodowe. Prowadziła wykłady z zakresu prawa cywilnego i podatkowego dla AGH.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat, potwierdzający, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 26.01.2022r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Programiści i pracownicy IT w świetle Nowego Polskiego Ładu – jaką formę opodatkowania wybrać. Kompleksowe omówienie możliwych metod opodatkowania programistów- 02.02.2022r. 11:00 - 15:00 04:00

Termin szkolenia

Termin szkolenia

02.02.2022r.

4 godziny zegarowe

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

399,00 zł netto

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Programiści i pracownicy IT w świetle Nowego Polskiego Ładu – jaką formę opodatkowania wybrać. Kompleksowe omówienie możliwych metod opodatkowania programistów przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.