+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Sprzedaż i komunikacja z trudnym klientem

Grupa docelowa

Szkolenie Sprzedaż i komunikacja z trudnym klientem adresowane jest do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie sprzedaży i komunikacji w odniesieniu do trudnego klienta. Wzrost kompetencji pracowników zajmujących się obsługą Klienta zagwarantuje lepsze wyniki sprzedażowe firmy, profesjonalną komunikację z klientami, a tym samym wzrost satysfakcji Klientów.

Cel szkolenia

Szkolenie Sprzedaż i komunikacja z trudnym klientem” przygotowuje do efektywnego komunikowania się z Klientem, rozwiązywania jego problemów, diagnozowania trudnych sytuacji i radzenia sobie z nimi oraz do wyrażania empatycznych komunikatów, zachowań asertywnych w relacjach z Klientem.

Program szkolenia

 1. Zacznijmy od siebie. Rola nastawienia i mój styl komunikacyjny w pracy z Klientem:
  • Rola własnego nastawienia do innych – budowanie pozytywnego nastawienia.
  • Zmiana myślenia o sobie i innych kluczem do sukcesu.
  • Przekonanie i stereotypy.
  • Własne ograniczenia i możliwości.
  • Zamiana przeszkadzających nawyków.

Uczestnicy poznają w praktyce własny styl komunikacyjny i poprzez autodiagnozę zobaczą swoje ograniczenia i przeszkadzające nawyki.

 1. Typologia Klientów – Model C.G. Junga:
  • Techniki identyfikacji.
  • Hierarchia potrzeb świadomych i podświadomych.
  • Najczęstsze reakcje i kontrreakcje.

Uczestnicy poznają metody pozwalające na rozpoznawanie i wywierania wpływu na poszczególne typy charakterologiczne. Będą w stanie łatwiej pracować z Klientami dostosowując swój styl komunikacji do preferowanego stylu Klienta.

 1. Źródła wątpliwości i oczekiwań Klientów na 3 kluczowych etapach Procesu Zakupu:
  • Model N.Rackham.
  • Podział procesu zakupu na 3 główne etapy.
  • Identyfikacja źródeł wątpliwości i potrzeb Klienta na każdym etapie.
  • Reguły wyznaczania celów nadrzędnych i cząstkowych.
  • Oddziaływanie na etapie przedłużającej się finalizacji sprzedaży.

Moduł ten jest jednym z najważniejszych podczas całego szkolenia. Wskazuje jakie elementy wpływają na decyzje zakupowe Klientów i w jaki sposób należy je uwzględnić, planując proces sprzedaży. Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się jak projektować cały przebieg sprzedaży dzieląc go na mniejsze etapy i ustalając adekwatne cele. Poznają recepty zarówno na Klientów, którzy bronią swojego aktualnego dostawcy, jak również na takich, którzy z różnych powodów nie podejmują finalnej decyzji zakupowej.

 1. Przygotowanie do trudnych sytuacji: asertywność, zarządzanie stresem:
  • 3 stopniowy Model Reakcji Asertywnej.
  • Model Analizy Transakcyjnej – źródła budowania pewności siebie i stawiania granic.
  • Ćwiczenia redukujące i uwalniające stres negatywny (Dystres).
  • Techniki wzbudzające stres pozytywny (Eustres).

Trener

MARTA JURKOWSKA

Absolwentka projektu badawczo – innowacyjnego skierowanego do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN – Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej (CPB UE).

Magister zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka m.in. psychologii zarządzania oraz studiów podyplomowych z zakresu Trenera Biznesu (WSB Wrocław). Obecnie, studentka SWPS na kierunku magisterskim z zakresu psychologii (specjalność: kliniczna).

Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w pracy zawodowej podczas której była odpowiedzialna m.in. za szkolenia trenerów i kadry menedżerskiej jednej z największych sieci hoteli w Polsce, innych korporacjach oraz w mniejszych, prężnie działających firmach.

Pracuje na co dzień z kadrą menedżerską i zespołami pracowników jako szkoleniowiec w ramach działań personalnych oraz kompetencji osobistych. Jej główny obszar pracy to odporność psychiczna, zdrowie psychiczne w warunkach biznesowych oraz HR.

Od ponad 4 lat niezależny trener. Certyfikowany trener narzędzia MTQ48 badającego odporność psychiczną.

Prowadziła zajęcia ze studentami I-V roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w ramach projektu PORTAL (Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) oraz warsztaty dla pracowników dydaktyczno – naukowych na Politechnice Łódzkiej.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat, potwierdzający, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 17.06.2022r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Zacznijmy od siebie. Rola nastawienia i mój styl komunikacyjny w pracy z Klientem. 24.06.2022r. 09:00 - 10:00 01:00
Typologia Klientów - Model C.G. Junga. 24.06.2022r. 10:00 - 11:00 01:00
Źródła wątpliwości i oczekiwań Klientów na 3 kluczowych etapach Procesu Zakupu. 24.06.2022r. 11:30 - 12:30 01:00
Przygotowanie do trudnych sytuacji: asertywność, zarządzanie stresem. 24.06.2022r. 12:30 - 13:30 01:00

Termin szkolenia

Termin szkolenia

24.06.2022r.

4 godziny zegarowe

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

600 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Sprzedaż i komunikacja z trudnym klientem przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.