+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Skuteczne podejmowanie decyzji

Grupa docelowa

Szkolenie „Skuteczne podejmowanie decyzji” adresowane jest do kadry zarządzającej, menedżerów wyższego i średniego szczebla, właścicieli firm, liderów zespołów, menadżerów projektów, koordynatorów ze zróżnicowanym doświadczeniem w kierowaniu zespołami pracowniczymi, pracowników firm a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Cel szkolenia

Szkolenie „Skuteczne podejmowanie decyzji” przygotowuje do wykorzystywania mechanizmów podejmowania decyzji, rozwinięcia umiejętności analizy sytuacji decyzyjnej, zapoznania się z indywidualnym stylem podejmowania decyzji, wykorzystania technik podejmowania decyzji i narzędzi wspierających podejmowanie decyzji, uświadomienia sobie błędów i blokad pojawiających się w procesie podejmowania decyzji oraz do korzystania z narzędzi optymalizujących proces decyzyjny.

Program szkolenia

PSYCHOLOGIA PODEJMOWANIA DECYZJI

 1. Ogólne wymiary decyzji.
 2. Współpraca i role półkul mózgowych w procesie podejmowania decyzji.
 3. Aspekty niezdecydowania.
 4. Wpływ emocji na proces podejmowania decyzji.

 

SZUKANIE ROZWIĄZAŃ

 1. Trudna sytuacja – czym jest dla mnie i co sprawia mi problemy?
 2. Kreatywne poszukiwanie rozwiązań – metody pracy nad optymalnym rozwiązaniem.
 3. Korzyści osobiste i dla organizacji, wynikające z szybkiej reakcji i nastawienia na rozwiązanie problemu.
 4. Straty osobiste i dla organizacji, powodowane blokowaniem się na rozwiązania i postawą „tego się nie da zrobić”.

 

ANALIZA SYTUACJI DECYZYJNEJ

 1. Rodzaje sytuacji decyzyjnych: pewne, ryzykowne i niepewne.
 2. Cykle przetwarzania informacji w procesie podejmowania decyzji.
 3. Praktyczne metody analizy informacji.
 4. Fazy podejmowania decyzji (rozpoznania, projektowania, wyboru).

 

STYLE PODEJMOWANIA DECYZJI

 1. Diagnoza indywidualnego stylu podejmowania decyzji.
 2. Grupowe style podejmowania decyzji.
 3. Wady i zalety grupowego podejmowania decyzji.
 4. Kreatywność w podejmowaniu decyzji.

 

ZDECYDOWANIE

 1. Elementy wpływające na skuteczność decyzji.
 2. Zasady dokonywania trafnych wyborów.
 3. Odpowiedni dobór czasu reakcji na problem.
 4. Kiedy decydować samemu a kiedy zwrócić się o pomoc?

 

TECHNIKI I NARZĘDZIA PODEJMOWANIA DECYZJI

 1. Techniki generowania rozwiązań (np. Technika Bonda, Kapelusze de Bono, Technika Einsteina).
 2. Narzędzia wspierające podejmowanie decyzji (np. Pytania Osborna, Technika 90 sekund plus).
 3. Teoria gier (dylemat więźnia).
 4. Teoria chaosu (turbulencje).

 

BLOKADY I BŁĘDY W PODEJMOWANIU DECYZJI

 1. Pułapki podejmowania decyzji (np. zakotwiczenie, przywiązanie do status quo).
 2. Bariery utrudniające podejmowanie obiektywnych i racjonalnych decyzji.
 3. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.
 4. Skłonność do podejmowania ryzyka a podejmowanie decyzji.

 

OPTYMALIZACJA PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI

 1. Dysonans podecyzyjny – jak go minimalizować i upewnić się co do słuszności podjętej decyzji?
 2. Zwiększanie efektywności podejmowanych decyzji (model Vrooma-Yettona-Jago).
 3. Narzędzia optymalizacji procesów decyzyjnych (planowanie scenariuszowe, drzewa decyzyjne).

Trener

MARTA JURKOWSKA

Absolwentka projektu badawczo – innowacyjnego skierowanego do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN – Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej (CPB UE).

Magister zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka m.in. psychologii zarządzania oraz studiów podyplomowych z zakresu Trenera Biznesu (WSB Wrocław). Obecnie, studentka SWPS na kierunku magisterskim z zakresu psychologii (specjalność: kliniczna).

Certyfikowany Trener narzędzia MTQ48 badającego odporność psychiczną.

Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w pracy zawodowej podczas której była odpowiedzialna m.in. za szkolenia trenerów i kadry menedżerskiej jednej z największych sieci hoteli w Polsce, innych korporacjach oraz w mniejszych, prężnie działających firmach.

Pracuje na co dzień z kadrą menedżerską i zespołami pracowników w ramach działań personalnych oraz kompetencji osobistych.

Prowadziła zajęcia ze studentami I-V roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz jako trener kadry dydaktyczno-naukowej na Politechnice Łódzkiej.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 16.01.2023r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Psychologia podejmowania decyzji. Ogólne wymiary decyzji. 23.01.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Współpraca i role półkul mózgowych w procesie podejmowania decyzji. Aspekty niezdecydowania. Wpływ emocji na proces podejmowania decyzji. 23.01.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Szukanie rozwiązań. Trudna sytuacja – czym jest dla mnie i co sprawia mi problemy? Kreatywne poszukiwanie rozwiązań – metody pracy nad optymalnym rozwiązaniem. 23.01.2023r. 11:00 - 11:30 00:30
Korzyści osobiste i dla organizacji, wynikające z szybkiej reakcji i nastawienia na rozwiązanie problemu. 23.01.2023r. 12:00 - 13:00 01:00
Straty osobiste i dla organizacji, powodowane blokowaniem się na rozwiązania i postawą „tego się nie da zrobić”. 23.01.2023r. 13:00 - 14:00 01:00
Analiza sytuacji decyzyjnej. Rodzaje sytuacji decyzyjnych: pewne, ryzykowne i niepewne. Cykle przetwarzania informacji w procesie podejmowania decyzji. 23.01.2023r. 14:00 - 14:30 00:30
Praktyczne metody analizy informacji. Fazy podejmowania decyzji (rozpoznania, projektowania, wyboru). Style podejmowania decyzji. Diagnoza indywidualnego stylu podejmowania decyzji. 24.01.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Grupowe style podejmowania decyzji. Wady i zalety grupowego podejmowania decyzji. 24.01.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Kreatywność w podejmowaniu decyzji. 24.01.2023r. 11:00 - 11:30 00:30
Zdecydowanie. Elementy wpływające na skuteczność decyzji. Zasady dokonywania trafnych wyborów. 24.01.2023r. 12:00 - 13:00 01:00
Odpowiedni dobór czasu reakcji na problem. Kiedy decydować samemu a kiedy zwrócić się o pomoc? 24.01.2023r. 13:00 - 14:00 01:00
Techniki i narzędzia podejmowania decyzji. Techniki generowania rozwiązań (np. Technika Bonda, Kapelusze de Bono, Technika Einsteina). 24.01.2023r. 14:00 - 14:30 00:30
Narzędzia wspierające podejmowanie decyzji (np. Pytania Osborna, Technika 90 sekund plus). Teoria gier (dylemat więźnia). Teoria chaosu (turbulencje). 25.01.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Blokady i błędy w podejmowaniu decyzji. Pułapki podejmowania decyzji (np. zakotwiczenie, przywiązanie do status quo). 25.01.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Bariery utrudniające podejmowanie obiektywnych i racjonalnych decyzji. 25.01.2023r. 11:00 - 11:30 00:30
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. Skłonność do podejmowania ryzyka a podejmowanie decyzji. 25.01.2023r. 12:00 - 13:00 01:00
Optymalizacja procesu podejmowania decyzji. Dysonans podecyzyjny – jak go minimalizować i upewnić się co do słuszności podjętej decyzji? 25.01.2023r. 13:00 - 14:00 01:00
Zwiększanie efektywności podejmowanych decyzji (model Vrooma-Yettona-Jago). Narzędzia optymalizacji procesów decyzyjnych (planowanie scenariuszowe, drzewa decyzyjne). 25.01.2023r. 14:00 - 14:30 00:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

23.01.2023r.

24.01.2023r.

25.01.2023r.

15 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

2 250 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Skuteczne podejmowanie decyzji przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.