+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników

Grupa docelowa

Szkolenie „Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników” adresowane jest do osób, które zajmują się prowadzeniem selekcji i rekrutacji w przedsiębiorstwie lub są do tego oddelegowane (jednorazowo lub regularnie) przez swoich przełożonych.

Cel szkolenia

Szkolenie „Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników” przygotowuje do profesjonalnego planowania procesu rekrutacji i selekcji, przygotowania i poprowadzenia skutecznych rozmów kwalifikacyjnych, stosowania nowoczesnych technik selekcji oraz do zwiększenia trafności decyzji rekrutacyjnych i selekcyjnych.

Program szkolenia

 1. Rekrutacja i selekcja – definicja, różnice.
 2. Tworzenie wizerunku organizacji:
  – Zdefiniowanie potrzeb rekrutacyjnych – kogo szukamy?
  – Opis stanowiska pracy i definiowanie kompetencji.
  – Analiza stanowiska pracy.
  – Określenie kompetencji niezbędnych na stanowisku.
  – Przygotowanie profilu idealnego kandydata.

3. Prospecting rekrutacyjny – kogo i gdzie szukamy – źródła pozyskiwania kandydatów:
– Zmiany na rynku pracy i nowe źródła pozyskiwania pracowników.
– Kanały dotarcia do kandydatów w zależności od preferencji pokoleniowych – X, Y, Z.
– Kanały tradycyjne.
– Kanały współczesne i kanały przyszłości.
– Analiza skuteczności poszczególnych źródeł pozyskiwania kandydatów do pracy w zależności od rodzaju stanowiska.

 1. Selekcja kandydatów – dobór metod i narzędzi:
  – Analiza dokumentów aplikacyjnych – na co zwracać uwagę i jak czytać między wierszami?
  – Spotkanie z kandydatem – struktura spotkania w zależności od struktury i treści zawartych w CV.
  – Autoprezentacja kandydata – jaka obserwować i obiektywnie ocenić zdefiniowane wymagane kompetencje?
  – Kwestionariusz rekrutacji jako narzędzie do sporządzania notatek i analizy informacji.
  – Wywiad rekrutacyjny:
  * rola pytań, słuchania i obserwacji w wywiadzie z kandydatem,
  * rodzaje pytań stosowanych w wywiadzie rekrutacyjnym,
  * dopasowanie pytań do badanych kompetencji,
  * analiza skuteczności wywiadu jako metody rekrutacyjnej.
  – Próbka pracy kandydata.
  – Assessment Center jako ocena potencjału kandydata – przykłady, cechy charakterystyczne, wady i zalety, rodzaje, skuteczność metody.
 1. Techniki zadawania pytań – dobierz właściwe pytania:
  – Rodzaje i funkcje różnych typów pytań.
  – Wywiad behawioralny z metodą STAR.
  – Znaczenie kolejności pytań oraz dopytywania.
  – Udzielanie odpowiedzi na pytania kandydatów.
  – Pogłębianie pytań (koncepcja „lejka” – procedura zadawania pytań).
 1. Jak stworzyć i udzielić informacji zwrotnej?:
  – Elementy i ważne sformułowania w raporcie.
  – Informacja zwrotna w różnych formułach (e-mail, telefoniczna, bezpośrednia).
 1. Metody doboru najlepszych kandydatów – podejmowanie decyzji w procesie rekrutacyjnym.
 2. Analiza typowych błędów i „niefrasobliwości” w procesie rekrutacji i selekcji:
  – Kluczowe błędy i oceny.
  – Błędy jakim podlegam – analiza osobistych błędów i znalezienie sposobów zapobiegania im.
  Błędy i zniekształcenia w ocenie kandydata w procesie rekrutacji:
  * Efekt aureoli.
  * Efekt świeżości i pierwszeństwa.
  * Stereotypy.
  * Efekt hierarchii.
  * Efekt kontrastu.
  * Obronność percepcyjna.
  * Uśrednianie.
  * Efekt atrakcyjności.
  * Nastawienie i oczekiwania.
 1. Konsekwencje ”dobrej „ i „złej” rekrutacji.
 2. Etyka w rekrutacji i selekcji:
  – Zasady etyczne profesjonalnego rekrutera.
  – Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji.
  – Przepisy o zakazie dyskryminacji w procesie rekrutacji.

Trener

MARTA JURKOWSKA

Absolwentka projektu badawczo – innowacyjnego skierowanego do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN – Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej (CPB UE).

Magister zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka m.in. psychologii zarządzania oraz studiów podyplomowych z zakresu Trenera Biznesu (WSB Wrocław). Obecnie, studentka SWPS na kierunku magisterskim z zakresu psychologii (specjalność: kliniczna).

Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w pracy zawodowej podczas której była odpowiedzialna m.in. za szkolenia trenerów i kadry menedżerskiej jednej z największych sieci hoteli w Polsce, innych korporacjach oraz w mniejszych, prężnie działających firmach.

Pracuje na co dzień z kadrą menedżerską i zespołami pracowników jako szkoleniowiec w ramach działań personalnych oraz kompetencji osobistych. Jej główny obszar pracy to odporność psychiczna, zdrowie psychiczne w warunkach biznesowych oraz HR.

Od ponad 4 lat niezależny trener. Certyfikowany trener narzędzia MTQ48 badającego odporność psychiczną.

Prowadziła zajęcia ze studentami I-V roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w ramach projektu PORTAL (Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) oraz warsztaty dla pracowników dydaktyczno – naukowych na Politechnice Łódzkiej.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat, potwierdzający, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 06.06.2022r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Rekrutacja i selekcja – definicja, różnice. 13.06.2022r. 09:00 - 09:30 00:30
Tworzenie wizerunku organizacji. 13.06.2022r. 09:30 - 10:30 01:00
Prospecting rekrutacyjny – kogo i gdzie szukamy - źródła pozyskiwania kandydatów. 13.06.2022r. 10:30 - 11:30 01:00
Selekcja kandydatów – dobór metod i narzędzi. 13.06.2022r. 12:00 - 13:30 01:30
Techniki zadawania pytań - dobierz właściwe pytania. 13.06.2022r. 13:30 - 15:00 01:30
Jak stworzyć i udzielić informacji zwrotnej? 14.06.2022r. 09:00 - 09:30 00:30
Metody doboru najlepszych kandydatów – podejmowanie decyzji w procesie rekrutacyjnym. 14.06.2022r. 09:30 - 10:00 00:30
Analiza typowych błędów i „niefrasobliwości” w procesie rekrutacji i selekcji. 14.06.2022r. 10:00 - 11:30 01:30
Konsekwencje ”dobrej „ i „złej” rekrutacji. 14.06.2022r. 12:00 - 12:30 00:30
Etyka w rekrutacji i selekcji. 14.06.2022r. 12:30 - 14:00 01:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

13.06.2022r.

14.06.2022r.

10 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

1 500 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.