+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Grupa docelowa

Pracownicy działów księgowości, controllingu i analiz finansowych.

Cel szkolenia

W dobie kryzysu i zmniejszającej się rentowności umiejętność szczegółowej i poprawnej kalkulacji odgrywa coraz większe znaczenie. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną nowoczesne metody kalkulacji kosztów i ustalania cen. Przedstawione narzędzia zróżnicowane będą, tak aby można było je stosować w przedsiębiorstwach z różnych branż. Omawiane narzędzia rachunkowości zgodne są z aktualnymi wymogami rachunkowości finansowej i zarządczej.

Cel szkolenia: Prezentacja nowoczesnych narzędzi kalkulacji kosztów i ustalania cen spełniających wymogi rachunkowości finansowej i zarządczej.

Program szkolenia

 1. Ewidencja kosztów na potrzeby nowoczesnej kalkulacji
 • Identyfikacja centrów kosztów na potrzeby kalkulacji
 • Adaptacja planu kont kosztowych na potrzeby nowoczesnej kalkulacji i rachunkowości zarządczej (konta zespołu 4 i 5)
 • Konta pozabilansowe wykorzystywane na potrzeby kalkulacji
 1. Rozliczanie kosztów świadczeń wewnętrznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • Rozliczanie kosztów wydziału utrzymania ruchu:
  • Według ilości przepracowanych godzin
  • Według ilości interwencji
  • Według stałego abonamentu
  • Według reguły normalnej zdolności produkcyjnej
  • Zasady doboru metody do specyfiki działalności i istotności kosztów
  • Uwzględnienie kosztów gotowości w rozliczeniach wewnętrznych
 • Jednoparametrowe metody rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych
 • Wieloparametrowe metody rozliczania kosztów świadczeń wewnętrznych
 • Wielostopniowe i wieloetapowe techniki rozliczeń kosztów usług wewnętrznych
 1. Dobre praktyki w zakresie rozliczania kosztów wydziałowych
 • Wady tradycyjnych metod rozliczeń kosztów
 • Adaptacja metod rozliczeń kosztów na potrzeby rachunkowości zarządczej
 1. Proste metody rozliczeń kosztów wydziałowych
 • Kalkulacja podziałowa prosta i obszary jej stosowania
 • Produkcja niezakończona w kalkulacji podziałowej prostej
 • Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami
 • Kalkulacja doliczeniowa
 1. Wielopoziomowe metody rozliczeń kosztów wydziałowych
 • Rozliczanie kosztów pojedynczych gniazd produkcyjnych
 • Rozliczanie kosztów pracowników produkcyjnych
 • Rozliczanie kosztów ogólnowydziałowych
 • Wpływ sposobu rozliczeń kosztów pośrednich na rachunek marżowy
 • Kalkulacja fazowa
 • Produkcja niezakończona w kalkulacji fazowej
 • Kalkulacja odjemna
 • Kalkulacja dla produkcji skojarzonej
 1. Koszty niewykorzystanej zdolności produkcyjnej
 • Koszty wydziałowe zmienne i stałe oraz metody ich ewidencji
 • Odmienne metody rozliczania kosztów wydziałowych zmiennych i stałych
 • Rozliczanie kosztów według reguły normalnej zdolności produkcyjnej
 • Ustalanie poziomu normalnej zdolności produkcyjnej
 • Zakres identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału
 • Ewidencja na kontach księgowych kosztów niewykorzystanego potencjału
 • Rozliczanie na produkty kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej
 1. Kalkulacja ceny według reguły normalnej zdolności produkcyjnej
 • Ustalenie kosztów wytworzenia
 • Doliczenie kosztów ogólnego zarządu
 • Ustalenie ceny fabrycznej według reguły normalnej zdolności produkcyjnej
 • Doliczenia kosztów sprzedaży, finansowych oraz niewykorzystanego potencjału
 • Doliczenie zysku
 • Ustalenie ceny finalnej
 1. Studia przypadków z rozliczeń kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Trener

MICHAŁ CHALASTRA

Specjalista z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Rady Programowej i redaktor czasopisma „Controlling i Zarządzanie”. Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu.  Konsultant, zrealizował liczne praktyczne wdrożenia systemów controllingu.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat, potwierdzający, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 08.02.2022r.

*** Czas przeznaczony na omówienie poszczególnych zagadnień może ulec zmianie w trakcie realizacji szkolenia.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Ewidencja kosztów na potrzeby nowoczesnej kalkulacji 15.02.2022r. 09:00 - 10:30 01:30
Rozliczanie kosztów świadczeń wewnętrznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym 15.02.2022r. 10:45 - 12:45 02:00
Dobre praktyki w zakresie rozliczania kosztów wydziałowych 15.02.2022r. 13:00 - 14:00 01:00
Proste metody rozliczeń kosztów wydziałowych 15.02.2022r. 14:15 - 15:15 01:00
Wielopoziomowe metody rozliczeń kosztów wydziałowych 16.02.2022r. 09:00 - 10:30 01:30
Koszty niewykorzystanej zdolności produkcyjnej 16.02.2022r. 10:45 - 12:15 01:30
Kalkulacja ceny według reguły normalnej zdolności produkcyjnej 16.02.2022r. 12:30 - 13:30 01:00
Studia przypadków z rozliczeń kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych 16.02.2022r. 13:45 - 15:15 01:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

15.02.2022r.

16.02.2022r.

11 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

1 199,00 zł netto

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.