+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Priorytetyzacja i zarządzanie czasem

Grupa docelowa

Szkolenie „Priorytetyzacja i zarządzanie czasem” adresowane jest do osób, które mają problem ze skutecznym zarządzaniem swoim czasem oraz planowaniem zadań.

Cel szkolenia

Szkolenie „Priorytetyzacja i zarządzanie czasem” przygotowuje uczestników do zwiększenia odporności na sytuacje stresujące, przygotowuje do lepszego radzenia sobie z zadaniami pod presją czasu, lepszej organizacji działań, bycia asertywnym oraz umożliwia poznanie podstawowych technik prowadzących do zwiększenia wydajności w pracy.

Program szkolenia

 1. Między ASAP a dead-line’m – jak żyć w kulturze pośpiechu?
  – Środowisko społeczne w pracy i jego znaczenie dla indywidualnej satysfakcji.
  – Stres i pośpiech jako zabójcy więzi międzypracowniczych.
  – Identyfikujemy złe i dobre nawyki – jak ukrócić te pierwsze, jak pielęgnować te drugie?
  – Nasze dobre doświadczenia: kiedy pracowaliśmy optymalnie i od czego to zależało?
  – Czym jest proaktywność, czyli 7 nawyków skutecznego działania.
  – Macierz Eisenhowera, metoda ABC, prawo Parkinsona, reguła Pareto 80:20 i 60:40 – czyli jak lepiej ustalać swoje priorytety.
  – Wybrane elementy zarządzania projektem w kontekście priorytetyzacji i zarządzania czasem.
  – Harmonogram.
  – Kamienie milowe.
  – Identyfikowanie ryzyk.
  – Identyfikowanie narzędzi.
 2. Jak znaleźć więcej czasu, gdy jest go coraz mniej?
  – Zarządzanie czasem w praktyce.
  – Technika Pomodoro i reguła 2 minut.
  – Zjadacze czasu, czyli co tak naprawdę „rozwala nam dzień”?
  – Rola organizera – „potęga” pisma.
  – Co to jest Bardzo Ważne Zadanie i jak nad nim pracować?
  – Jaką kolejność powinny mieć nasze zadania w ciągu dnia?
  – Styl zarządzania i etap rozwoju pracownika vs. nasz czas.
  – Zebrania: jak prowadzić je możliwie krótko i skutecznie?
  – Właściwa komunikacja z pracownikiem w organizowaniu swojego czasu.
  – Asertywność jako kluczowa kompetencja w zarządzaniu czasem.
  – Najskuteczniejsze techniki asertywności.
  – Jak komunikować się, by nie tracić czasu i nerwów?
  – Monitorowanie, delegowanie, egzekwowanie.

Trener

MARTA JURKOWSKA

Absolwentka projektu badawczo – innowacyjnego skierowanego do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN – Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej (CPB UE).

Magister zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka m.in. psychologii zarządzania oraz studiów podyplomowych z zakresu Trenera Biznesu (WSB Wrocław). Obecnie, studentka SWPS na kierunku magisterskim z zakresu psychologii (specjalność: kliniczna).

Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w pracy zawodowej podczas której była odpowiedzialna m.in. za szkolenia trenerów i kadry menedżerskiej jednej z największych sieci hoteli w Polsce, innych korporacjach oraz w mniejszych, prężnie działających firmach.

Pracuje na co dzień z kadrą menedżerską i zespołami pracowników jako szkoleniowiec w ramach działań personalnych oraz kompetencji osobistych. Jej główny obszar pracy to odporność psychiczna, zdrowie psychiczne w warunkach biznesowych oraz HR.

Od ponad 4 lat niezależny trener. Certyfikowany trener narzędzia MTQ48 badającego odporność psychiczną.

Prowadziła zajęcia ze studentami I-V roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w ramach projektu PORTAL (Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) oraz warsztaty dla pracowników dydaktyczno – naukowych na Politechnice Łódzkiej.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat, potwierdzający, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 24.05.2022r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Między ASAP a dead-line’m – jak żyć w kulturze pośpiechu? 31.05.2022r. 09:00 - 11:00 02:00
Jak znaleźć więcej czasu, gdy jest go coraz mniej? 31.05.2022r. 11:30 - 13:30 02:00

Termin szkolenia

Termin szkolenia

31.05.2022r.

4 godziny zegarowe

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

249 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Priorytetyzacja i zarządzanie czasem przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.