+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Planowanie i organizacja pracy własnej i w zespole

Grupa docelowa

Szkolenie „Planowanie i organizacja pracy własnej i w zespole” przygotowuje do badania potrzeb klienta i tworzenia z nimi stałych relacji, dzięki poznaniu czym jest marketing relacji, jak od podstaw tworzyć relacje z klientami, dlaczego lojalny klient to podstawa sukcesu firmy, najważniejszych aspektów w obsłudze klienta, znaczenia indywidualizacji potrzeb klienta, sposobów radzenia sobie z trudnym klientem, narzędzi pomocnych w utrzymywaniu relacji, co łączy a co dzieli sprzedaż i marketing relacji, korzyści z budowania trwałych relacji z klientami.

Cel szkolenia

Szkolenie „Planowanie i organizacja pracy własnej i w zespole” przygotowuje do efektywnego planowania i organizowania pracy własnej i zespołu, w tym definiowania problemu, tworzenia pomysłów i przedstawiania znaczenia testowania, dzięki poznaniu priorytetów w podziale na sprawy ważne i pilne, matrycy eisenhowera, prawa Parkinsowa, faz generowania pomysłów, znaczenia prototypowania, jako efektu współpracy zespołu oraz metodologii Design Thinking.

Program szkolenia

  1. Priorytety – sprawy ważne i pilne (matryca eisenhowera).
  2. Prawo Parkinsowa w zarządzaniu czasem w pracy.
  3. Wprowadzenie do metodologii Desing Thinking.
  4. Empatyzacja w Design Thinking.
  5. Definiowanie problemu.
  6. Faza generowania pomysłów.
  7. Prototypowanie jako efekt współpracy zespołu.
  8. Testowanie jako ostatnia faza planowania nowego rozwiązania.

Trener

PAWEŁ WĘGIER

W 2020 roku ukończył Akademię Trenerów Mentalnych Jakuba B. Bączka. Zdając egzamin końcowy uzyskał certyfikat Trenera Mentalnego.
Szkoleniami z zakresu zdrowia mentalnego, zdrowia psychicznego zajmuje się od 2015 roku.
Od tego czasu prowadził szkolenia i webinary dla największych firm w Polsce m.in. dla Orange Polska S.A.
Posiada bogate doświadczenie managerskie, co pokazało mu jasno, że zdrowie mentalne pracowników bardzo mocno przekłada się na wyniki i kondycję przedsiębiorstwa.
Prowadzi zarówno szkolenia, warsztaty jak i sesje indywidualne dla dorosłych jak i współpracuje na stałe ze szkołami, gdzie ma okazję pracować z dziećmi.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 16.02.2023r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Priorytety – sprawy ważne i pilne (matryca eisenhowera). 23.02.2023r. 08:00 - 10:00 02:00
Prawo Parkinsowa w zarządzaniu czasem w pracy. 23.02.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Wprowadzenie do metodologii Desing Thinking. 23.02.2023r. 11:15 - 13:15 02:00
Empatyzacja w Design Thinking. 23.02.2023r. 13:30 - 16:00 02:30
Definiowanie problemu. 24.02.2023r. 08:00 - 10:00 02:00
Faza generowania pomysłów. 24.02.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Prototypowanie jako efekt współpracy zespołu. 24.02.2023r. 11:15 - 13:15 02:00
Testowanie jako ostatnia faza planowania nowego rozwiązania. 24.02.2023r. 13:30 - 16:00 02:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

23.02.2023r.

24.02.2023r.

15 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

2 250,00 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Planowanie i organizacja pracy własnej i w zespole przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.