+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Grupa docelowa

Szkolenie „Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015” adresowane jest do właścicieli firm, członków zarządu, kadry kierowniczej, specjalistów i pracowników działów jakości, audytorów wewnętrznych, pełnomocników, członków zespołów budujących, wdrażających, utrzymujących oraz doskonalących Zintegrowane Systemy Zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cel szkolenia

Szkolenie „Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015” przygotowuje do prawidłowego pełnienia funkcji pełnomocnika czyli osoby zarządzającej i doskonalącej system zarządzania jakością ISO 9001:2015. Co więcej usługa ta umożliwi doskonalenie dotychczasowej wiedzy osób odpowiedzialnych za systemy zarządzania.

Program szkolenia

 1. Zarządzanie jakością – wprowadzenie, podstawowa terminologia, normy.
 2. Omówienie wymagań normy ISO 9001:2015.
 3. Identyfikacja procesów w organizacji:
  – Procesy operacyjne,
  – Procesy wsparcia,
  – Procesy monitorowania,
  – Procesy zarządzania,
  – Procesy doskonalenia.
 1. Określenie przebiegu procesu. Przypisanie ról w procesach, odpowiedzialności i uprawnień.
 2. Określenie wymaganych wejść i oczekiwanych wyjść z procesu oraz zasobów.
 3. Cele dla procesów i monitorowanie skuteczności procesów.
 4. Zmienność w procesach.
 5. Wskaźniki zdolności procesów.
 6. Narzędzia i metody zarządzania systemem jakości, techniki doskonalenia.
 7. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością.
 8. Nadzór nad audytami wewnętrznymi w organizacji.
 9. Omówienie cyklu PDCA:
  – Planowanie,
  – Wykonanie,
  – Sprawdzenie,
  – Działanie.
 1. Zastosowanie cyklu PDCA w Systemie Zarządzania Jakością.
 2. Omówienie cech Pełnomocnika Systemu Jakości.
 3. Kompetencje Pełnomocnika Systemu Jakości.
 4. Zadania Pełnomocnika Systemu Jakości.
 5. Działania operacyjne i ocena efektów działalności Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością.
 6. Niezgodności i działania korygujące.
 7. Doskonalenie systemu zarządzania.

Trener

Eligiusz Myśliwy

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA – Certified Internal Auditor), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Ekspert w dziedzinie Zarządzania Jakością, trener, konsultant i pełnomocnik ds. jakości, specjalista w zakresie zarządzania ciągłością działania.

Doświadczony trener i wykładowca realizujący szkolenia i doradztwo z zakresu systemów zarządzania jakością w organizacjach.

Prowadzi konsultacje i szkolenia w dziedzinie ochrony danych osobowych, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji. Planuje audyty wewnętrzne w organizacjach klientów oraz realizuje zadania audytowe. Wdraża i doskonali Systemy Zarządzania Jakością w samorządach lokalnych, prywatnych przedsiębiorstwach.

Wdrożył systemy zarządzania w ponad 1,5 tys.przedsiębiorstw. Przeszkolił ponad 3 tysiące osób.

Posiada 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat, potwierdzający, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 29.04.2022r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - cz.I 05.05.2022r. 09:00 - 12:00 03:00
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - cz.II 05.05.2022r. 12:30 - 14:30 02:00
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - cz.III 06.05.2022r. 09:00 - 12:00 03:00
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - cz.IV 06.05.2022r. 12:30 - 14:30 02:00

Termin szkolenia

Termin szkolenia

05.05.2022r.

06.05.2022r.

10 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

700,00 zł netto

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.