+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Nowy Polski Ład a działalność w branży deweloperskiej / nieruchomościowej

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami, biur sprzedaży, biur nieruchomości oraz wszystkich zainteresowanych branżą deweloperską i branżą nieruchomości.

Cel szkolenia

Omówienie zasad opodatkowania działalności deweloperskiej zarówno na etapie opodatkowania samego przedsięwzięcia, jak i kwestii nabywania i wnoszenia nieruchomości do spółki deweloperskiej.

Program szkolenia

Moduł I

Jaką formę działalności wybrać?

  • Spółka z o.o.
  • Spółka jawna
  • Spółka komandytowa

Moduł II

Zakup nieruchomości, co determinuje zasady opodatkowania?

  • VAT
  • PCC

Moduł III

Wkłady własne w spółce deweloperskiej

  • metody dokapitalizowania spółek deweloperskich
  • omówienie zasad ich opodatkowania

Moduł IV

Warunki stosowania obniżonej stawi podatku dochodowego

  • 9% czy 19%

Sesja Q&A (pytania i odpowiedzi)

Trener

MONIKA WIDACKA

ADWOKAT Nr wpisu: KRA/Adw/3682

Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań karno-skarbowych oraz prawie gospodarczym. Występuje jako obrońca w licznych procesach karnych, oraz jako pełnomocnik w procesach cywilnych. Ponadto doradza klientom w transakcjach M&A, restrukturyzacjach grup kapitałowych, bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych. Doradzała emitentom w zakresie wykonywania przez nich obowiązków informacyjnych, a także w procesach przekształceń oraz emisji obligacji korporacyjnych. Świadczyła usługi na rzecz podmiotów notowanych na rynku regulowanym oraz rynkach NewConnect i Catalyst. Dzięki znajomości prawa karnego gospodarczego oraz prawa przedsiębiorstw, przy wprowadzaniu zmian i restrukturyzacji przedsiębiorstw mających na celu optymalizację ich działalności, zapewnia pełne bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji.

MONIKA PODSIEDLIK

W 2011 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś w 2012 roku studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2012 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W 2013 r. została wpisana na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.  Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach „Wielkiej 4” tj. PwC oraz KPMG, gdzie zajmowała się bieżącą obsługą przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych oraz podatku VAT. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa cywilnego i podatkowego. Jako radca prawny zajmowała się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, doradztwie transakcyjnym oraz prowadziła liczne projekty reorganizacyjne. Jako doradca podatkowy od 2019 r. świadczy usługi na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie opiniując zarówno projekty krajowe, jak i międzynarodowe. Prowadziła wykłady z zakresu prawa cywilnego i podatkowego dla AGH.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat, potwierdzający, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 04.02.2022r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Nowy Polski Ład a działalność w branży deweloperskiej / nieruchomościowej - część I 22.02.2022r. 11:00 - 15:00 04:00
Nowy Polski Ład a działalność w branży deweloperskiej / nieruchomościowej - część I 23.02.2022r. 11:00 - 14:00 03:00

Termin szkolenia

Termin szkolenia

22.02.2022r.

23.02.2022r.

7 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

1 200,00 zł netto

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Nowy Polski Ład a działalność w branży deweloperskiej / nieruchomościowej przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.