+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem długotrwałym oraz z negatywnymi emocjami

Grupa docelowa

Szkolenie „Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem długotrwałym oraz z negatywnymi emocjami” adresowane jest do kadry zarządzającej, menedżerów wyższego i średniego szczebla, właścicieli firm, liderów zespołów, menadżerów projektów, koordynatorów ze zróżnicowanym doświadczeniem w kierowaniu zespołami pracowniczymi, pracowników firm a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Cel szkolenia

Szkolenie „Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem długotrwałym oraz z negatywnymi emocjami” przygotowuje do radzenia sobie ze stresem długotrwałym oraz z negatywnymi emocjami, dzięki poznaniu przyczyn stresu w życiu zawodowym i prywatnym, umiejętności rozpoznawania pierwszych i kolejnych sygnałów stresu, zrozumieniu przebiegu reakcji stresowej oraz umiejętności identyfikacji czynników stresujących w otoczeniu prywatnym, zawodowym oraz w sobie.

Program szkolenia

 1. Rewizja poglądów o stresie według Kelly McGonigal.
 2. Czym jest stres – definicja Hansa Selye’go?
 • — Dystres,
 • — Eustres,
 • — Co decyduje jakiego stresu doświadczamy?
 1. Jak zmienić nastawienie psychiczne do stresu?
 • — Czym jest nastawienie psychiczne?
 • — Nastawienie psychiczne, a przekonanie – różnice i podobieństwa.
 • — Metoda ZZP.
 1. Czy próby unikania stresu rzeczywiście prowadzą do jego obniżenia?
 • — Zjawisko generowania stresu i koszty jego unikania.
 • — Jak umieć się stresować?
 • — Jak zmienić stres w źródło energii?
 1. Długotrwały i krótkotrwały stres.
 • — Gdzie jest graniczny punkt?
 • — Czy możemy sami go rozróżnić?
 • — Kiedy warto zgłosić się do specjalisty?
 1. Długotrwały stres, a wypalenie zawodowe.
 • — Definicja wypalenia zawodowego według WHO.
 • — Wpływ długotrwałego stresu na wypalenie zawodowe.
 • — Jak zapobiegać i przeciwdziałać?
 1. Stres w miejscu pracy.
 • — Źródła stresu w pracy.
 • — Skutki stresu w miejscu pracy.
 • — Jak radzić sobie ze stresem w pracy?
 1. Stres w życiu osobistym.
 • — Źródła stresu w życiu osobistym.
 • — Skutki stresu w życiu osobistym.
 • — Jak radzić sobie ze stresem w życiu osobistym?
 1. Czy szczęśliwe życie to życie bezstresowe?
 • — Jak stres wspiera pewność siebie?
 • — Czym tak naprawdę się stresujemy?
 • — Czy warto zrezygnować całkiem ze stresu?
 1. Sposoby na radzenie sobie ze stresem.
 • — Jak odpoczywać, aby odpocząć?
 • — Jak radzić sobie z uporczywymi myślami?
 • — 5 mentalnych lifehacków na szybkie uspokojenie się.
 1. Czy podejście „Po pracy nie myślę o pracy.” jest dla nas dobre czy szkodliwe?
 2. Jak długotrwały stres, zmienia nasz mózg?
 3. Czym są emocje?
 • — Emocje proste i złożone.
 • — Do czego emocje są nam potrzebne?
 • — Które emocje są złe, a które dobre?
 1. Jak zapanować nad emocjami?
 • — Dwie drogi działania emocji według Daniela Khanemana.
 • — Regulacja emocji nieprzyjemnych?
 • — Koncepcja hydrauliczna Freuda.
 1. Jak stres wpływa na emocje, a emocje na stres?

Trener

MARTA JURKOWSKA

Absolwentka projektu badawczo – innowacyjnego skierowanego do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN – Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej (CPB UE).

Magister zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka m.in. psychologii zarządzania oraz studiów podyplomowych z zakresu Trenera Biznesu (WSB Wrocław). Obecnie, studentka SWPS na kierunku magisterskim z zakresu psychologii (specjalność: kliniczna).

Certyfikowany Trener narzędzia MTQ48 badającego odporność psychiczną.

Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w pracy zawodowej podczas której była odpowiedzialna m.in. za szkolenia trenerów i kadry menedżerskiej jednej z największych sieci hoteli w Polsce, innych korporacjach oraz w mniejszych, prężnie działających firmach.

Pracuje na co dzień z kadrą menedżerską i zespołami pracowników w ramach działań personalnych oraz kompetencji osobistych.

Prowadziła zajęcia ze studentami I-V roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz jako trener kadry dydaktyczno-naukowej na Politechnice Łódzkiej.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 27.11.2023r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Rewizja poglądów o stresie według Kelly McGonigal. Czym jest stres – definicja Hansa Selye’go? Dystres. Eustres. Co decyduje jakiego stresu doświadczamy? 04.12.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Jak zmienić nastawienie psychiczne do stresu? Czym jest nastawienie psychiczne? Nastawienie psychiczne, a przekonanie – różnice i podobieństwa. Metoda ZZP. 04.12.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Czy próby unikania stresu rzeczywiście prowadzą do jego obniżenia? Zjawisko generowania stresu i koszty jego unikania. Jak umieć się stresować? Jak zmienić stres w źródło energii? 04.12.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Długotrwały i krótkotrwały stres. Gdzie jest graniczny punkt? Czy możemy sami go rozróżnić? Kiedy warto zgłosić się do specjalisty? 04.12.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Długotrwały stres, a wypalenie zawodowe. Definicja wypalenia zawodowego według WHO. Wpływ długotrwałego stresu na wypalenie zawodowe. Jak zapobiegać i przeciwdziałać? 04.12.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Stres w miejscu pracy. Źródła stresu w pracy. Skutki stresu w miejscu pracy. Jak radzić sobie ze stresem w pracy? 04.12.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Stres w życiu osobistym. Źródła stresu w życiu osobistym. Skutki stresu w życiu osobistym. Jak radzić sobie ze stresem w życiu osobistym? 04.12.2023r. 14:30 - 16:00 01:30
Czy szczęśliwe życie to życie bezstresowe? Jak stres wspiera pewność siebie? Czym tak naprawdę się stresujemy? Czy warto zrezygnować całkiem ze stresu? 05.12.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Sposoby na radzenie sobie ze stresem. Jak odpoczywać, aby odpocząć? Jak radzić sobie z uporczywymi myślami? 5 mentalnych lifehacków na szybkie uspokojenie się. 05.12.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Czy podejście „Po pracy nie myślę o pracy.” jest dla nas dobre czy szkodliwe? 05.12.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Jak długotrwały stres, zmienia nasz mózg? 05.12.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Czym są emocje? Emocje proste i złożone. Do czego emocje są nam potrzebne? Które emocje są złe, a które dobre? 05.12.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Jak zapanować nad emocjami? Dwie drogi działania emocji według Daniela Khanemana. Regulacja emocji nieprzyjemnych? Koncepcja hydrauliczna Freuda. 05.12.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Jak stres wpływa na emocje, a emocje na stres? 05.12.2023r. 14:30 - 16:00 01:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

04.12.2023r.

05.12.2023r.

15 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

2 400,00 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem długotrwałym oraz z negatywnymi emocjami przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.