+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej – PIT i CIT

Grupa docelowa

Szkolenie „Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej – PIT i CIT” adresowane jest do pracowników biur rachunkowych, działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno – skarbowych, samorządowych organów podatkowych), do wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Szkolenie może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi oraz do wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi.

Cel szkolenia

Szkolenie „Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej – PIT i CIT” przygotowuje do ewidencji i rozliczania kosztów uzyskania przychodu w działalności gospodarczej – PIT i CIT a także analizy zagadnień prawnych związanych z kosztami uzyskania przychodów CIT i PIT.

Program szkolenia

  1. Pojęcie kosztu uzyskania przychodów w podatkach dochodowych.
  2. Koszt poniesiony a koszt zapłacony.
  3. Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów.
  4. Metody rozpoznawania kosztów.
  5. Omówienie kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej.

– Koszty amortyzacji środków trwałych.
– Koszty użytkowania samochodów osobowych i pojazdów samochodowych w działalności gospodarczej.
– Koszty zatrudniania pracowników.
– Koszty małżonków i małoletnich dzieci.
– Koszty reprezentacji i reklamy.
– Koszty kształcenia właściciela, osób współpracujących, pracowników.
– Koszty podróży służbowych właściciela i pracowników.
– Pozostałe koszty – m.in. przedpłaty, zaliczki, zadatki, VAT, koszty podwyższenia kapitału zakładowego, koszty darowizn, koszty pożyczek i kredytów.

  1. Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów.

– Ulga na złe długi.
– Wyłączenia z kosztów podatkowych ze względu na sposób dokonania zapłaty.
– Zapłata na rachunek bankowy spoza białej listy.
– Płatność z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

  1. Korygowanie kosztów uzyskania przychodów.

Trener

ARKADIUSZ DUDA

Doradca podatkowy nr wpisu 12132.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu. Jego bogate doświadczenie obejmuje m.in. obsługę spółek z czołowej na polskim rynku grupy telekomunikacyjnej oraz spółek z sektora paliwowego. Koordynował wiele kluczowych na polskim rynku projektów optymalizacji podatkowej, w tym największy pod względem wartości, projekt optymalizacji podatkowej w Polsce.

Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Uczestniczył w kilkuset postępowaniach podatkowych. Prowadził liczne szkolenia podatkowe (ponad 5000 godzin) w szczególności z zakresu podatku VAT, podatków dochodowych (CIT i PIT), podatku od nieruchomości, a także schematów podatkowych (MDR).

Szkolenia były realizowane zarówno w formacie otwartym (na rzecz firm szkoleniowych) jaki i w formacie zamkniętym m.in. dla PKN Orlen, PGNiG S.A., jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów.

Jest autorem wielu publikacji związanych z zagadnieniami podatkowymi oraz redaktorem naczelnym dwumiesięcznika podatkowego Kazus podatkowy.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 11.04.2023r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Pojęcie kosztu uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. 18.04.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Koszt poniesiony a koszt zapłacony. 18.04.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów. 18.04.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Metody rozpoznawania kosztów. 18.04.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Omówienie kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej. 18.04.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Koszty amortyzacji środków trwałych. Koszty użytkowania samochodów osobowych i pojazdów samochodowych w działalności gospodarczej. 18.04.2023r. 13:30 - 15:00 01:30
Koszty zatrudniania pracowników. Koszty małżonków i małoletnich dzieci. 18.04.2023r. 15:00 - 16:00 01:00
Koszty reprezentacji i reklamy. 19.04.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Koszty kształcenia właściciela, osób współpracujących, pracowników. Koszty podróży służbowych właściciela i pracowników. 19.04.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Pozostałe koszty – m.in. przedpłaty, zaliczki, zadatki, VAT, koszty podwyższenia kapitału zakładowego, koszty darowizn, koszty pożyczek i kredytów. 19.04.2023r. 10:00 - 12:00 02:00
Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów. Ulga na złe długi. Wyłączenia z kosztów podatkowych ze względu na sposób dokonania zapłaty. 19.04.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Zapłata na rachunek bankowy spoza białej listy. Płatność z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności. 19.04.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Korygowanie kosztów uzyskania przychodów. 19.04.2023r. 14:30 - 16:00 01:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

18.04.2023r.

19.04.2023r.

15 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

1 800,00 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej – PIT i CIT przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.