+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Komunikacja perswazyjna w biznesie

Grupa docelowa

Szkolenie „Komunikacja perswazyjna w biznesie” adresowane jest do osób, którym zależy na podniesieniu efektywności wykorzystania technik komunikacji perswazyjnej w relacjach z ludźmi oraz zdobyciu umiejętności skutecznej komunikacji i argumentacji.

Cel szkolenia

Szkolenie „Komunikacja perswazyjna w biznesie ” przygotowuje do skutecznego wykorzystania technik komunikacji perswazyjnej w relacjach z klientami, skutecznego wykorzystania metod perswazji i metod wywierania wpływu, skutecznej argumentacji, osiągania swoich celów w kontaktach z innymi ludźmi, zdobycia umiejętności motywowania ludzi do zawarcia transakcji i skorzystania z oferty, rozpoznawania istniejących systemów postaw i wzorów zachowań odbiorcy.

Program szkolenia

 1. Autorefleksja i wgląd w siebie, czyli jak być przekonującym:
  – Orientacja na cel – jak jest postrzegana, w czym się przydaje?
  – Orientacja na proces – jak jest postrzegana, w czym się przydaje?
  – Emocje i ich wpływ na uważność.
 1. Perswazja vs. wywieranie wpływu vs. manipulacja?
  – Perswazja, wywieranie wpływu, manipulacja – definicja, podobieństwo, różnice.
  – Neurony lustrzane a sympatia.
  – Przewaga i siła przebicia.
  – Techniki perswazyjnego przekonywania.
  – Demaskowanie manipulacji.
  – Ryzyko związane z wywieraniem wpływu.
  – Społeczne skutki wywierania wpływu.
  – W jakich sytuacjach można wywierać wpływ?
 1. Podstawowe zasady komunikatów perswazyjnych.
 2. Sztuka perswazji – perswazyjne struktury językowe:
  – Słowa, które oddziałują na podświadomość.
  – Presupozycje, czyli siła ukrytych stwierdzeń.
  – Implikacje.
 1. Cechy indywidualne nadawcy i odbiorcy komunikatu perswazyjnego.
 2. Efekt śpiocha/Wertera/ekspozycji – ich wpływ na komunikację perswazyjną.
 3. Reguły i techniki wywierania wpływu na innych.
 4. Tajniki języka przekonywania:
  – Zrozumienie potrzeb.
  – Obnażanie ukrytych potrzeb.
  – Dwa poziomy przekonywania, czyli co? i w jaki sposób?
  – Intencje dla których przekonujemy – zapomniany czynnik.
  – Język korzyści.
  – Język straty.
 1. Skuteczna argumentacja, czyli co na kogo i jak działa?
  – Dedykowanie argumentów do osobowości partnera.
  – Obszary trudności po stronie oponenta.
  – Prezentowanie argumentów.
  – Zachowanie stron podczas argumentacji.
  – Siła stereotypów.
  – Zbijanie obiekcji a pogłębianie wiedzy o rozmówcy.
  – Reakcje na przekonywanie.
 2. Psychologia przeciwstawiania się manipulacjom.
 1. Obrona przed manipulacją:
  – Analiza transakcyjna.
  – Asertywne wyrażanie emocji.
  – Odmowa i ujawnianie asertywnego stanowiska.
 1. Strategie biznesowe:
  – Strategia formułowania celów.
  – Strategia Disneya.
  – Strategia Vonneguta.

Trener

MARTA JURKOWSKA

Absolwentka projektu badawczo – innowacyjnego skierowanego do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN – Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej (CPB UE).

Magister zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka m.in. psychologii zarządzania oraz studiów podyplomowych z zakresu Trenera Biznesu (WSB Wrocław). Obecnie, studentka SWPS na kierunku magisterskim z zakresu psychologii (specjalność: kliniczna).

Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w pracy zawodowej podczas której była odpowiedzialna m.in. za szkolenia trenerów i kadry menedżerskiej jednej z największych sieci hoteli w Polsce, innych korporacjach oraz w mniejszych, prężnie działających firmach.

Pracuje na co dzień z kadrą menedżerską i zespołami pracowników jako szkoleniowiec w ramach działań personalnych oraz kompetencji osobistych. Jej główny obszar pracy to odporność psychiczna, zdrowie psychiczne w warunkach biznesowych oraz HR.

Od ponad 4 lat niezależny trener. Certyfikowany trener narzędzia MTQ48 badającego odporność psychiczną.

Prowadziła zajęcia ze studentami I-V roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w ramach projektu PORTAL (Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) oraz warsztaty dla pracowników dydaktyczno – naukowych na Politechnice Łódzkiej.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat, potwierdzający, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 17.05.2022r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Autorefleksja i wgląd w siebie, czyli jak być przekonującym. 24.05.2022r. 09:00 - 09:30 00:30
Perswazja vs. wywieranie wpływu vs. manipulacja? 24.05.2022r. 09:30 - 10:30 01:00
Podstawowe zasady komunikatów perswazyjnych. Sztuka perswazji - perswazyjne struktury językowe. 24.05.2022r. 10:30 - 11:00 00:30
Cechy indywidualne nadawcy i odbiorcy komunikatu perswazyjnego. Efekt śpiocha/Wertera/ekspozycji – ich wpływ na komunikację perswazyjną. Reguły i techniki wywierania wpływu na innych. 24.05.2022r. 11:00 - 12:00 01:00
Tajniki języka przekonywania. 24.05.2022r. 12:30 - 13:00 00:30
Skuteczna argumentacja, czyli co na kogo i jak działa? 24.05.2022r. 13:00 - 14:00 01:00
Psychologia przeciwstawiania się manipulacjom. Obrona przed manipulacją. 24.05.2022r. 14:00 - 15:00 01:00
Strategie biznesowe. 24.05.2022r. 15:00 - 15:30 00:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

24.05.2022r.

6 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

900 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Komunikacja perswazyjna w biznesie przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.