+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Komunikacja perswazyjna i obrona przed manipulacjami

Grupa docelowa

Szkolenie „Komunikacja perswazyjna i obrona przed manipulacjami” adresowane jest do kadry zarządzającej, menedżerów wyższego i średniego szczebla, właścicieli firm, liderów zespołów, menadżerów projektów, koordynatorów ze zróżnicowanym doświadczeniem w kierowaniu zespołami pracowniczymi, pracowników firm a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Cel szkolenia

Szkolenie „Komunikacja perswazyjna i obrona przed manipulacjami” przygotowuje do stosowania konstruktywnej krytyki, uogólnień i generalizacji w komunikacji, tworzenia mapy skojarzeń,sztuki aktywnego słuchania, rozpoznawania manipulacji, budowania kultury organizacyjnej firmy w zakresie komunikacji, dzięki poznaniu czym jest komunikacja perswazyjna, jak ją stosować, sposobów udzielania feedbacku, znaczenia impasu w relacji, zagrożeń manipulacyjnych, szumów komunikacyjnych i ich wpływu na efektywność rozmów, 4 perspektyw komunikacji von Thuna.

Program szkolenia

 1. Intencje a intencjonalność w biznesie.
 2. Czym jest komunikacja perswazyjna i jak ją stosować?
 3. Konstruktywna krytyka.
 4. Sposoby udzielania feedbacku.
 5. Impas w relacji.
 6. Zagrożenia manipulacyjne.
 7. Szumy komunikacyjne i ich wpływ na efektywność rozmów.
 8. Uogólnienia i generalizacje w procesie komunikacji.
 9. Rozpoznawanie manipulacji.
 10. Trening radzenia sobie ze stresem.
 11. Budowanie kultury organizacyjnej firmy w zakresie komunikacji.
 12. Mapa skojarzeń.
 13. 4 perspektywy komunikacji von Thuna.
 14. Sztuka aktywnego słuchania.

Trener

PAWEŁ WĘGIER

W 2020 roku ukończył Akademię Trenerów Mentalnych Jakuba B. Bączka. Zdając egzamin końcowy uzyskał certyfikat Trenera Mentalnego.
Szkoleniami z zakresu zdrowia mentalnego, zdrowia psychicznego zajmuje się od 2015 roku.
Od tego czasu prowadził szkolenia i webinary dla największych firm w Polsce m.in. dla Orange Polska S.A.
Posiada bogate doświadczenie managerskie, co pokazało mu jasno, że zdrowie mentalne pracowników bardzo mocno przekłada się na wyniki i kondycję przedsiębiorstwa.
Prowadzi zarówno szkolenia, warsztaty jak i sesje indywidualne dla dorosłych jak i współpracuje na stałe ze szkołami, gdzie ma okazję pracować z dziećmi.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 03.08.2023r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Intencje a intencjonalność w biznesie. 10.08.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Czym jest komunikacja perswazyjna i jak ją stosować? 10.08.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Konstruktywna krytyka. 10.08.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Sposoby udzielania feedbacku. 10.08.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Impas w relacji. 10.08.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Zagrożenia manipulacyjne. 10.08.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Szumy komunikacyjne i ich wpływ na efektywność rozmów. 10.08.2023r. 14:30 - 16:00 01:30
Uogólnienia i generalizacje w procesie komunikacji. 11.08.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Rozpoznawanie manipulacji. 11.08.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Trening radzenia sobie ze stresem. 11.08.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Budowanie kultury organizacyjnej firmy w zakresie komunikacji. 11.08.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Mapa skojarzeń. 11.08.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
4 perspektywy komunikacji von Thuna. 11.08.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Sztuka aktywnego słuchania. 11.08.2023r. 14:30 - 16:00 01:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

10.08.2023r.

11.08.2023r.

15 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

2 250,00 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Komunikacja perswazyjna i obrona przed manipulacjami przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.