+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Jak prowadzić płace w 2023 roku, czyli co nowego w nowym roku?

Grupa docelowa

Szkolenie „Jak prowadzić płace w 2023 roku, czyli co nowego w nowym roku?” adresowane jest do specjalistów ds. kadr i płac, osób przygotowujących się do pracy w dziale kadr, w dziale personalnym, pracowników działów kadr w instytucjach publicznych, prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach, właścicieli firm, sekretarek, które osobiście prowadzą sprawy kadrowe oraz do wszystkich osób zainteresowanym problematyką obejmującą szkolenie.

Cel szkolenia

Szkolenie „Jak prowadzić płace w 2023 roku, czyli co nowego w nowym roku?” przygotowuje do samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej w zakresie płac a także jej analizy zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa.

Program szkolenia

Wskaźniki 2023

 1. Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku i jego wpływ na wskaźniki w 2023 roku.
 2. Minimalne wynagrodzenie za pracę a stawka godzinowa na umowach cywilnoprawnych.
 3. Dodatek za pracę w porze nocnej.
 4. Współczynnik ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 5. Kwoty wolne od potrąceń.
 6. Ograniczenie podstawy emerytalno-rentowej.

Rozliczanie wynagrodzeń 2023 – co zawiera lista płac?

 1. Lista płac 2023.
 2. Zasady prowadzenia dokumentacji wypłacanego wynagrodzenia.
 3. Polski Ład – podsumowanie najważniejszych zmian.
 4. PIT-2 2023 czyli nowe rozwiązania dotyczące stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej.
 5. Przywrócenie ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci.
 6. Zasady zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek.
 7. Doprecyzowanie zasad rezygnacji przez podatnika ze stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodu.
 8. Zasady składania oświadczeń płatnikom przez podatników.
 9. Odszkodowania i odprawy 2022/2023.
 10. Zasiłki na przełomie roku kalendarzowego.

Zadania vs. listy płac 2023

 1. Lista płac zleceniobiorcy i dziełobiorcy z uwzględnianiem zmian przewidzianych od 1 stycznia 2023 r.
 2. Potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za choroby.
 3. Potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy (z umowy zlecenia).
 4. Przeliczenie wynagrodzenia netto na brutto pracownika w 2023 roku.
 5. Przeliczenie netto na brutto wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło w 2023 roku.
 6. Lista płac pracownika wykonującego umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy w 2023 roku.
 7. Lista płac pracownika z uwzględnieniem kosztów autorskich 50%.
 8. Rozliczenie umowy zlecenia i o dzieło w 2023 roku do 200zł.

Trener

BARBARA PAWEŁKO-CZAJKA

Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilno-prawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 07.06.2023r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Wskaźniki 2023. Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku i jego wpływ na wskaźniki w 2023 roku. 14.06.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Minimalne wynagrodzenie za pracę a stawka godzinowa na umowach cywilnoprawnych. 14.06.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Dodatek za pracę w porze nocnej. 14.06.2023r. 10:00 - 10:30 00:30
Współczynnik ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 14.06.2023r. 10:30 - 11:00 00:30
Kwoty wolne od potrąceń. 14.06.2023r. 11:15 - 11:45 00:30
Ograniczenie podstawy emerytalno- rentowej. 14.06.2023r. 11:45 - 12:15 00:30
Rozliczanie wynagrodzeń 2023 – co zawiera lista płac? Lista płac 2023. 14.06.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Zasady prowadzenia dokumentacji wypłacanego wynagrodzenia. 14.06.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Polski Ład - podsumowanie najważniejszych zmian. 14.06.2023r. 14:30 - 15:30 01:00
PIT-2 2023 czyli nowe rozwiązania dotyczące stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej. 14.06.2023r. 15:30 - 16:00 00:30
Przywrócenie ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci. 15.06.2023r. 08:00 - 08:30 00:30
Zasady zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek. 15.06.2023r. 08:30 - 09:00 00:30
Doprecyzowanie zasad rezygnacji przez podatnika ze stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodu. 15.06.2023r. 09:00 - 09:30 00:30
Zasady składania oświadczeń płatnikom przez podatników. 15.06.2023r. 09:30 - 10:00 00:30
Odszkodowania i odprawy 2022/2023. 15.06.2023r. 10:00 - 10:30 00:30
Zasiłki na przełomie roku kalendarzowego. 15.06.2023r. 10:30 - 11:00 00:30
Lista płac zleceniobiorcy i dziełobiorcy z uwzględnianiem zmian przewidzianych od 1 stycznia 2023 r. 15.06.2023r. 11:15 - 11:45 00:30
Potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za choroby. 15.06.2023r. 11:45 - 12:15 00:30
Potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy (z umowy zlecenia). 15.06.2023r. 12:15 - 12:45 00:30
Przeliczenie wynagrodzenia netto na brutto pracownika w 2023 roku. 15.06.2023r. 12:45 - 13:15 00:30
Przeliczenie netto na brutto wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło w 2023 roku. 15.06.2023r. 13:15 - 13:45 00:30
Lista płac pracownika wykonującego umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy w 2023 roku. 15.06.2023r. 13:45 - 14:15 00:30
Lista płac pracownika z uwzględnieniem kosztów autorskich 50%. 15.06.2023r. 14:30 - 15:00 00:30
Rozliczenie umowy zlecenia i o dzieło w 2023 roku do 200zł. 15.06.2023r. 15:00 - 16:00 01:00

Termin szkolenia

Termin szkolenia

14.06.2023r.

15.06.2023r.

15 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

1 950,00 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Jak prowadzić płace w 2023 roku, czyli co nowego w nowym roku? przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.