+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Faktura 2023 – faktura ustrukturyzowana i krajowy system e-Faktur,  prezentacja faktur w JPK_V7, korekty, sankcje

Grupa docelowa

Szkolenie „Faktura 2023 – faktura ustrukturyzowana i krajowy system e-Faktur, prezentacja faktur w JPK_V7, korekty, sankcje” adresowane jest do pracowników biur rachunkowych, działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno – skarbowych, samorządowych organów podatkowych), do wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Szkolenie może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi oraz do wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi.

Cel szkolenia

Szkolenie „Faktura 2023 – faktura ustrukturyzowana i krajowy system e-Faktur, prezentacja faktur w JPK_V7, korekty, sankcje” przygotowuje do samodzielnego analizowania, wystawiania, korygowania i księgowania faktur zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi w 2023 roku.

Program szkolenia

1. Pojęcie faktury, istota i znaczenie w prawie krajowym oraz wspólnotowym:

a. definicja pojęć „faktura”, „faktura elektroniczna”, „faktura ustrukturyzowana”, „wystawienie faktury”, „egzemplarz faktury”,

b. czytelność, integralność oraz autentyczność pochodzenia faktury papierowej / elektronicznej / ustrukturyzowanej,

2. Przypadki braku obowiązku wystawiania faktur z uwagi na podmiot lub przedmiot transakcji (faktury wystawiane w „obrocie konsumenckim” na żądanie, faktura a paragon, sprzedaż zwolniona, sprzedaż bezrachunkowa).

3. Przedmiot dokumentowania – rodzaje transakcji dokumentowanych fakturą:

a. faktura dokumentująca sprzedaż (czynność podlegające opodatkowaniu na terytorium kraju),

b. faktura dokumentująca czynności podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju („faktura handlowa”),

c. dokumentowanie transakcji, w których podatnik zobowiązany jest do samoobliczenia podatku (jaki sposób dokumentowania może zastąpić stosowanie faktury wewnętrznej, sposoby dokumentowania importu usług, WNT, dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca, dotacji przedmiotowych, nieodpłatnych świadczeń uznanych za czynności podlegające VAT),

d. dokumentowanie transakcji, rozliczanych w systemie odwrotnego obciążenia (import usług, WNT, dtN),

e. sprzedaż bezrachunkowa,

f. techniczne i prawne aspekty wystawiania faktur do paragonów.

4. Prezentacja faktur w JPK_V7 – zakres danych umieszczanych w ewidencji:

a. grupy towarowe/usługowe – oznaczenia GTU (01-13),

b. oznaczanie transakcji znacznikami literowymi – wyjaśnienie oznaczeń: WSTO EE, IED, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja, MK, VAT_RR (omówienie przypadków występowania),

c. wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży lub dowodem nabycia,

d. sposób ujęcia w ewidencji zdarzeń generujących podatek należny – dokumenty „RO”/”WEW”,

e. ujęcie w ewidencji faktury wystawianych do paragonów – „FP”,

f. sprzedaż na rzecz pracowników (prezentacja w JPK – FV/paragon/DW),

g. korekty JPK_VDEK – przesłanki / termin,

4.1. Nowelizacja przepisów dot. JPK_V7 – zmiany dotyczące części ewidencyjnej dotyczące:

a. paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT,

b. faktur, o których mowa w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur z dnia 3 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485),

c. oznaczeń w zakresie grup towarów i usług (GTU), o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia,

d. procedur dotyczących podmiotów powiązanych i mechanizmu podzielonej płatności,

e. korekt podatku naliczonego in-minus  przez nabywcę,

5. Terminowe wystawianie faktur:

a. podstawowe i szczególne terminy wystawiania faktur (wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed dostawą towaru / wykonaniem usługi / otrzymaniem zaliczki),

b. obowiązek podatkowy a terminowe wystawianie faktur (skutki przedwczesnego wystawienia faktury oraz rodzaje odpowiedzialności za wystawianie faktur z opóźnieniem),

c. przepisy obowiązujące

6. Elementy faktury – obligatoryjne dane wymagane dla poszczególnych rodzajów faktur (faktury dokumentującej sprzedaż, „faktury handlowej”, faktury uproszczonej, faktury marża, faktury wystawianej przez podatnika rozliczającego się metodą kasową, faktura wystawiana przez pośrednika w WTT przy zastosowaniu procedury uproszczonej):

a. wielość podmiotów transakcji,

b. numeracja faktury („identyfikowalność i unikatowość” faktury),

c. oznaczanie faktury,

d. numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (kiedy obowiązkowy NIP UE – obowiązki rejestracyjne),

e. sposób identyfikowania towarów i usług – oznaczenia przedmiotu transakcji na fakturze (przypadki identyfikowania przy zastosowania klasyfikacji statystycznych, stosowanie odpowiedniej stawki oraz sposób prezentacji na fakturze),

f. data sprzedaży na fakturze (pojęcie „dostawy towarów” oraz „momentu wykonania usługi” w kontekście prawidłowego rozliczania podatku należnego),

g. faktury wystawiane w języku obcym i obcej walucie (m.in. zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej),

h. sposób prezentacji na fakturze poszczególnych elementów postawy opodatkowania (świadczenia złożone),

i. faktura rozliczeniowe / faktura „0” – znaczenie praktyczne,

j. inne informacje umieszczane na fakturach – znaczenie faktury jako dokumenty służącego nie tylko dla dokumentowania czynności podlegających VAT,

7. Dokumenty uznawane za faktury w tym rodzaje dokumentów wystawianych przez podatników zwolnionych (bilety, polisy, rachunki, noty).

8. Sposoby doręczania oraz przechowywania faktur:

a. przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych,

b. zasady ewidencjonowania faktur i ich udostępniania dla celów kontroli,

c. przechowywanie e-faktur w kraju i poza jego granicami,

9. Faktura elektroniczna:

a. stosowanie faktury elektronicznych w praktyce (przykłady stosowanych metod, formatów, sposób akceptacji),

b. ustawowe uregulowanie tzw. klauzuli biznesowych gwarantujących tajemnice handlowe,

c. bezpieczny/kwalifikowany podpis elektroniczny (definicja, cechy, procedura uzyskania) – aspekty prawne stosowania podpisu elektronicznego,

d. EDI (electronic data interchange) – opis działania,

10. Krajowy System E-faktur:

a. faktura ustrukturyzowana,

b. korzyści wynikające z zastosowania (korekta podatku naliczonego / JPK_FA / zwrot VAT w terminie 40 dni),

11. Faktura zaliczkowa:

a. dokumentowanie otrzymanych zaliczek fakturą VAT (terminy, obligatoryjne dane),

b. rozliczenia zaliczek otrzymanych w walucie obcej,

c. dokumentowanie i rozliczanie zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych,

d. faktura zaliczkowa a faktura końcowa „0”,

e. brak konieczności umieszczania ceny jednostkowej netto,

12. Korygowanie faktur – korekta podatku należnego:

a. korekta in minus:

– zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,

– modyfikacja zasad korekty podatku naliczonego w oparciu o posiadaną dokumentację potwierdzającą rzeczywisty przebieg transakcji,

– korekta podatku naliczonego u nabywcy (korzyści wynikające ze stosowania faktury korygującej ustrukturyzowanej),

b. korekta in plus – wprowadzenie przepisów potwierdzającą usankcjonowaną w judykaturze praktykę,

c. korekta podatku naliczonego – modyfikacja przepisów,

d. sposoby korygowania informacji irrelewantnych dla prawidłowości rozliczenia podatku VAT – instrument noty korygującej,

e. zbiorcza faktura korygująca (zmiany – umożliwienie wystawiania zbiorczych faktur korygujących tylko dla niektórych dostaw w danym okresie),

f. anulowanie faktur – dopuszczalność stosowanie, praktyczne przykłady,

g. zmiany w treści faktury korygującej (usunięcie wybranych elementów faktury korygującej),

13. Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych:

a. opcja stosowania jednolitego kursu przeliczonego dla celów VAT i podatków dochodowych,

b. stosowania właściwego kursu walut obcych dla „transakcji transgranicznych” – zagadnienia problematyczne i przegląd orzecznictwa,

14. Duplikat faktury – likwidacja instytucji:

a. wymagane dane: odtworzenie egzemplarza faktury pierwotnej,

b. przykłady „odzyskiwania” zagubionych faktur w praktyce kontrahentów z innych państwa członkowskich,

c. odliczanie VAT na podstawie duplikatów faktur / kolejnego egzemplarza faktury,

15. Konsekwencje nieprawidłowego wystawiania faktur – sankcje –  posługiwanie się nierzetelną fakturą w kontekście odpowiedzialności karnoskarbowej:

a. zaniżenie zobowiązania podatkowego a sankcja 30% – przypadku zastosowania,

b. posługiwanie się nierzetelnymi fakturami – przypadki zastosowania sankcji 100%,

c. faktury niedające prawo do odliczenia – przesłanki formalne,

d. pojęcie „pustej faktury”, wadliwość i nierzetelność faktury – zasady odpowiedzialności karno-skarbowej,

e. znaczenie płatności w systemie split payment w kontekście stosowania sankcji,

Trener

ARKADIUSZ DUDA

Doradca podatkowy nr wpisu 12132.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu. Jego bogate doświadczenie obejmuje m.in. obsługę spółek z czołowej na polskim rynku grupy telekomunikacyjnej oraz spółek z sektora paliwowego. Koordynował wiele kluczowych na polskim rynku projektów optymalizacji podatkowej, w tym największy pod względem wartości, projekt optymalizacji podatkowej w Polsce.

Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Uczestniczył w kilkuset postępowaniach podatkowych. Prowadził liczne szkolenia podatkowe (ponad 5000 godzin) w szczególności z zakresu podatku VAT, podatków dochodowych (CIT i PIT), podatku od nieruchomości, a także schematów podatkowych (MDR).

Szkolenia były realizowane zarówno w formacie otwartym (na rzecz firm szkoleniowych) jaki i w formacie zamkniętym m.in. dla PKN Orlen, PGNiG S.A., jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów.

Jest autorem wielu publikacji związanych z zagadnieniami podatkowymi oraz redaktorem naczelnym dwumiesięcznika podatkowego Kazus podatkowy.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 01.05.2023r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Pojęcie faktury, istota i znaczenie w prawie krajowym oraz wspólnotowym. Definicja pojęć „faktura”, „faktura elektroniczna”, „faktura ustrukturyzowana”, „wystawienie faktury”, „egzemplarz faktury”. 08.05.2023r. 08:00 - 08:30 00:30
Czytelność, integralność oraz autentyczność pochodzenia faktury papierowej / elektronicznej / ustrukturyzowanej. 08.05.2023r. 08:30 - 09:00 00:30
Przypadki braku obowiązku wystawiania faktur z uwagi na podmiot lub przedmiot transakcji. 08.05.2023r. 09:00 - 09:30 00:30
Przedmiot dokumentowania – rodzaje transakcji dokumentowanych fakturą. 08.05.2023r. 09:30 - 10:00 00:30
Faktura dokumentująca sprzedaż. Faktura dokumentująca czynności podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju. 08.05.2023r. 10:00 - 10:30 00:30
Dokumentowanie transakcji, w których podatnik zobowiązany jest do samoobliczenia podatku. 08.05.2023r. 10:30 - 11:00 00:30
Dokumentowanie transakcji, rozliczanych w systemie odwrotnego obciążenia. 08.05.2023r. 11:15 - 11:45 00:30
Sprzedaż bezrachunkowa. 08.05.2023r. 11:45 - 12:15 00:30
Techniczne i prawne aspekty wystawiania faktur do paragonów. 08.05.2023r. 12:15 - 12:45 00:30
Prezentacja faktur w JPK_V7 - zakres danych umieszczanych w ewidencji. Grupy towarowe/usługowe – oznaczenia GTU (01-13). 08.05.2023r. 12:45 - 13:15 00:30
Oznaczanie transakcji znacznikami literowymi – wyjaśnienie oznaczeń: WSTO EE, IED, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, c. B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja, MK, VAT_RR. 08.05.2023r. 13:15 - 13:45 00:30
Wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży lub dowodem nabycia. 08.05.2023r. 13:45 - 14:15 00:30
Sposób ujęcia w ewidencji zdarzeń generujących podatek należny – dokumenty „RO”/”WEW”. 08.05.2023r. 14:30 - 15:00 00:30
Ujęcie w ewidencji faktury wystawianych do paragonów – „FP”. 08.05.2023r. 15:00 - 15:30 00:30
Sprzedaż na rzecz pracowników (prezentacja w JPK – FV/paragon/DW). 08.05.2023r. 15:30 - 16:00 00:30
Korekty JPK_VDEK – przesłanki / termin. 09.05.2023r. 08:00 - 08:30 00:30
Nowelizacja przepisów dot. JPK_V7 – zmiany dotyczące części ewidencyjnej. 09.05.2023r. 08:30 - 09:00 00:30
Zmiany dotyczące paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT. 09.05.2023r. 09:00 - 09:30 00:30
Zmiany dotyczące faktur, o których mowa w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur z dnia 3 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485). 09.05.2023r. 09:30 - 10:00 00:30
Zmiany dotyczące oznaczeń w zakresie grup towarów i usług (GTU), o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia. 09.05.2023r. 10:00 - 10:30 00:30
Zmiany dotyczące procedur dotyczących podmiotów powiązanych i mechanizmu podzielonej płatności. 09.05.2023r. 10:30 - 11:00 00:30
Zmiany dotyczące korekt podatku naliczonego in-minus  przez nabywcę. 09.05.2023r. 11:15 - 11:45 00:30
Terminowe wystawianie faktur. Podstawowe i szczególne terminy wystawiania faktur. 09.05.2023r. 11:45 - 12:15 00:30
Obowiązek podatkowy a terminowe wystawianie faktur (skutki przedwczesnego wystawienia faktury oraz rodzaje odpowiedzialności za wystawianie faktur z opóźnieniem). Przepisy obowiązujące. 09.05.2023r. 12:15 - 12:45 00:30
Elementy faktury – obligatoryjne dane wymagane dla poszczególnych rodzajów faktur. 09.05.2023r. 12:45 - 13:15 00:30
Wielość podmiotów transakcji. Numeracja faktury („identyfikowalność i unikatowość” faktury). 09.05.2023r. 13:15 - 13:45 00:30
Oznaczanie faktury. Numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (kiedy obowiązkowy NIP UE – obowiązki rejestracyjne). 09.05.2023r. 13:45 - 14:15 00:30
Sposób identyfikowania towarów i usług – oznaczenia przedmiotu transakcji na fakturze. 09.05.2023r. 14:30 - 15:00 00:30
Data sprzedaży na fakturze (pojęcie „dostawy towarów” oraz „momentu wykonania usługi” w kontekście prawidłowego rozliczania podatku należnego). 09.05.2023r. 15:00 - 15:30 00:30
Faktury wystawiane w języku obcym i obcej walucie (m.in. zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej). 09.05.2023r. 15:30 - 16:00 00:30
Sposób prezentacji na fakturze poszczególnych elementów postawy opodatkowania (świadczenia złożone). 10.05.2023r. 08:00 - 08:30 00:30
Faktura rozliczeniowe / faktura „0” – znaczenie praktyczne. 10.05.2023r. 08:30 - 09:00 00:30
Inne informacje umieszczane na fakturach – znaczenie faktury jako dokumenty służącego nie tylko dla dokumentowania czynności podlegających VAT. 10.05.2023r. 09:00 - 09:30 00:30
Dokumenty uznawane za faktury w tym rodzaje dokumentów wystawianych przez podatników zwolnionych (bilety, polisy, rachunki, noty). 10.05.2023r. 09:30 - 10:00 00:30
Sposoby doręczania oraz przechowywania faktur. Przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych. 10.05.2023r. 10:00 - 10:30 00:30
Zasady ewidencjonowanie faktur i ich udostępniania dla celów kontroli. Przechowywanie e-faktur w kraju i poza jego granicami. 10.05.2023r. 10:30 - 11:00 00:30
Faktura elektroniczna. Stosowanie faktury elektronicznych w praktyce (przykłady stosowanych metod, formatów, sposób akceptacji). 10.05.2023r. 11:15 - 11:45 00:30
Ustawowe uregulowanie tzw. klauzuli biznesowych gwarantujących tajemnice handlowe. 10.05.2023r. 11:45 - 12:15 00:30
Bezpieczny/kwalifikowany podpis elektroniczny (definicja, cechy, procedura uzyskania) – aspekty prawne stosowania podpisu elektronicznego. 10.05.2023r. 12:15 - 12:45 00:30
EDI (electronic data interchange) - opis działania. Krajowy System E-faktur. Faktura ustrukturyzowana. 10.05.2023r. 12:45 - 13:15 00:30
Korzyści wynikające z zastosowania (korekta podatku naliczonego / JPK_FA / zwrot VAT w terminie 40 dni). 10.05.2023r. 13:15 - 13:45 00:30
Faktura zaliczkowa. Dokumentowanie otrzymanych zaliczek fakturą VAT (terminy, obligatoryjne dane). 10.05.2023r. 13:45 - 14:15 00:30
Rozliczenia zaliczek otrzymanych w walucie obcej. Dokumentowanie i rozliczanie zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. 10.05.2023r. 14:30 - 15:00 00:30
Faktura zaliczkowa a faktura końcowa „0”. Brak konieczności umieszczania ceny jednostkowej netto. 10.05.2023r. 15:00 - 15:30 00:30
Korygowanie faktur - korekta podatku należnego. Korekta in minus. Zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej. 10.05.2023r. 15:30 - 16:00 00:30
Modyfikacja zasad korekty podatku naliczonego w oparciu o posiadaną dokumentację potwierdzającą rzeczywisty przebieg transakcji. 11.05.2023r. 08:00 - 08:30 00:30
Korekta podatku naliczonego u nabywcy (korzyści wynikające ze stosowania faktury korygującej ustrukturyzowanej). 11.05.2023r. 08:30 - 09:00 00:30
Korekta in plus - wprowadzenie przepisów potwierdzającą usankcjonowaną w judykaturze praktykę. Korekta podatku naliczonego – modyfikacja przepisów. 11.05.2023r. 09:00 - 09:30 00:30
Sposoby korygowania informacji irrelewantnych dla prawidłowości rozliczenia podatku VAT – instrument noty korygującej. 11.05.2023r. 09:30 - 10:00 00:30
Zbiorcza faktura korygująca (zmiany - umożliwienie wystawiania zbiorczych faktur korygujących tylko dla niektórych dostaw w danym okresie). 11.05.2023r. 10:00 - 10:30 00:30
Anulowanie faktur – dopuszczalność stosowanie, praktyczne przykłady. 11.05.2023r. 10:30 - 11:00 00:30
Zmiany w treści faktury korygującej (usunięcie wybranych elementów faktury korygującej). 11.05.2023r. 11:15 - 11:45 00:30
Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych. Opcja stosowania jednolitego kursu przeliczonego dla celów VAT i podatków dochodowych. 11.05.2023r. 11:45 - 12:15 00:30
Stosowania właściwego kursu walut obcych dla „transakcji transgranicznych” – zagadnienia problematyczne i przegląd orzecznictwa. 11.05.2023r. 12:15 - 12:45 00:30
Duplikat faktury - likwidacja instytucji. Wymagane dane: odtworzenie egzemplarza faktury pierwotnej. 11.05.2023r. 12:45 - 13:15 00:30
Przykłady „odzyskiwania” zagubionych faktur w praktyce kontrahentów z innych państwa członkowskich. Odliczanie VAT na podstawie duplikatów faktur / kolejnego egzemplarza faktury. 11.05.2023r. 13:15 - 13:45 00:30
Konsekwencje nieprawidłowego wystawiania faktur – sankcje –  posługiwanie się nierzetelną fakturą w kontekście odpowiedzialności karnoskarbowej. 11.05.2023r. 13:45 - 14:15 00:30
Zaniżenie zobowiązania podatkowego a sankcja 30% - przypadku zastosowania. Posługiwanie się nierzetelnymi fakturami – przypadki zastosowania sankcji 100%. 11.05.2023r. 14:30 - 15:00 00:30
Faktury niedające prawo do odliczenia – przesłanki formalne. Pojęcie „pustej faktury”, wadliwość i nierzetelność faktury – zasady odpowiedzialności karno-skarbowej. 11.05.2023r. 15:00 - 15:30 00:30
Znaczenie płatności w systemie split payment w kontekście stosowania sankcji. 11.05.2023r. 15:30 - 16:00 00:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

08.05.2023r.

09.05.2023r.

10.05.2023r.

11.05.2023r.

30 godzin zgearowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

3 450,00 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Faktura 2023 – faktura ustrukturyzowana i krajowy system e-Faktur,  prezentacja faktur w JPK_V7, korekty, sankcje przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.