fbpx

Eksploatacja i dozór urządzeń elektrycznych do 1kV i mocy znamieniowej powyżej 20 kW | 17.05.2019

By 10 maja 2019Szkolenia

Informacje o szkoleniu

Termin: 17-19.05.2019

Miejsce: Rzeszów

Cena brutto: 3500 zł

Liczba godzin: 27

Cel edukacyjny szkolenia

Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik:

 • pozna podstawy prawne określające nadawie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych;
 • pozna zasady i wymagania bhp, ochrony ppoż. i umiejętność udzielania pierwszej pomocy związane z eksploatacją i dozorem urządzeń elektrycznych;
 • pozna rodzaje urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną;
 • pozna środki ochrony przeciwporażeniowej;
 • dowie się jakie są środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim oraz przed dotykiem pośrednim;
 • nauczy się jakie są rodzaje instalacji elektrycznych;
 • nauczy się jakie są elementy składowe instalacji elektrycznych;
 • dowie się w jaki sposób prawidłowo dobierać i układać przewody w instalacjach elektrycznych;
 • pozna rodzaje zabezpieczeń;
 • nauczy się w jaki sposób prawidłowo dobrać zabezpieczenie ze względu na rodzaj przewodów;
 • pozna budowę i rodzaje elektrotechnicznych urządzeń instalacyjnych;
 • pozna wymagania odnośnie wyposażenia instalacji elektrycznych;
 • nauczy się prawidłowo i zgodnie z instrukcją eksploatować instalacji elektryczne;
 • pozna zasady kontroli okresowej instalacji;
 • nauczy się w jaki sposób przeprowadzić kontrole instalacji elektrycznej;
 • pozna budowę zespołów prądotwórczych;
 • pozna podstawowe zasady eksploatacji zespołów prądotwórczych;
 • nauczy się jakie środki ostrożności, należy podjąć przy obsłudze zespołów prądotwórczych;
 • pozna przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • pozna jakie zagrożenia pożarowe mogą zaistnieć przy eksploatacji urządzeń elektrycznych;
 • pozna zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia życia, zdrowia i środowiska w trakcie eksploatacji urządzeń elektrycznych;
 • pozna przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii;
 • pozna rodzaje aparatury kontrolno-pomiarowej oraz warunki i zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych;
 • dowie się, czym są pomiary w energetyce;
 • nauczy się w jaki sposób prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywanymi obowiązkami na stanowisku eksploatacji i/lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych.

Grupa docelowa

Kursy i uprawnienia elektryczne G1 są przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Kursy G1 (elektryczne) są organizowane dla osób pragnących uzyskać, bądź też przedłużyć uprawnienia kwalifikacyjne elektryczne.

Harmonogram szkolenia

Temat

Godzina

17.05.2019

Zagadnienia prawne

15:30 – 16:15

Zasady i wymagania BHP, ochrony ppoż. i umiejętność udzielania pierwszej pomocy

16:15 – 17:00

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

17:00 – 17:45

Ochrona przeciwporażeniowa. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim. Ochrona przed dotykiem pośrednim

17:45 – 18:30

Ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania

18:45 – 19:30

Klasy ochronności

19:30 – 20:15

Rodzaje instalacji elektrycznych. Elementy składowe instalacji

20:15 – 21:00

18.05.2019

Dobór i układanie przewodów w instalacjach

9:00 – 9:45

Dobór zabezpieczeń przewodów

9:45 – 10:30

Instalacje piorunochronne

10:30 – 11:15

Elektrotechniczny sprzęt instalacyjny

11:15 – 12:00

Wymagania odnośnie wyposażenia instalacji elektrycznych

12:15 – 13:00

Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych i piorunochronnych

13:00 – 14:30

Zasady odnośnie eksploatacji instalacji

14:30 – 15:15

Kontrole okresowe instalacji

15:30 – 17:00

19.05.2019

Budowa zespołów prądotwórczych

9:00 – 9:45

Podstawowe zasady eksploatacji zespołów prądotwórczych

9:45 – 10:30

Środki ostrożności przy obsłudze zespołów prądotwórczych

10:30 – 11:15

Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacji oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

11:15 – 12:00

Działanie termiczne prądu. Zagrożenia pożarowe od urządzeń elektrycznych

12:15 – 13:00

Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

13:00 – 13:45

Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii

13:45 – 14:30

Aparatura kontrolno pomiarowa, warunki i zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

14:30 – 15:15

Pomiary w energetyce

15:30 – 17:00

Zapisz się na szkolenie

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.