fbpx

Eksploatacja i dozór urządzeń elektrycznych do 1kV i mocy znamieniowej powyżej 20 kW | 17.05.2019

By 10 maja 2019Szkolenia

Informacje o szkoleniu

Termin: 17-19.05.2019

Miejsce: Rzeszów

Cena brutto: 3500 zł

Liczba godzin: 27

Cel edukacyjny szkolenia

Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik:

 • pozna podstawy prawne określające nadawie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych;
 • pozna zasady i wymagania bhp, ochrony ppoż. i umiejętność udzielania pierwszej pomocy związane z eksploatacją i dozorem urządzeń elektrycznych;
 • pozna rodzaje urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną;
 • pozna środki ochrony przeciwporażeniowej;
 • dowie się jakie są środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim oraz przed dotykiem pośrednim;
 • nauczy się jakie są rodzaje instalacji elektrycznych;
 • nauczy się jakie są elementy składowe instalacji elektrycznych;
 • dowie się w jaki sposób prawidłowo dobierać i układać przewody w instalacjach elektrycznych;
 • pozna rodzaje zabezpieczeń;
 • nauczy się w jaki sposób prawidłowo dobrać zabezpieczenie ze względu na rodzaj przewodów;
 • pozna budowę i rodzaje elektrotechnicznych urządzeń instalacyjnych;
 • pozna wymagania odnośnie wyposażenia instalacji elektrycznych;
 • nauczy się prawidłowo i zgodnie z instrukcją eksploatować instalacji elektryczne;
 • pozna zasady kontroli okresowej instalacji;
 • nauczy się w jaki sposób przeprowadzić kontrole instalacji elektrycznej;
 • pozna budowę zespołów prądotwórczych;
 • pozna podstawowe zasady eksploatacji zespołów prądotwórczych;
 • nauczy się jakie środki ostrożności, należy podjąć przy obsłudze zespołów prądotwórczych;
 • pozna przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • pozna jakie zagrożenia pożarowe mogą zaistnieć przy eksploatacji urządzeń elektrycznych;
 • pozna zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia życia, zdrowia i środowiska w trakcie eksploatacji urządzeń elektrycznych;
 • pozna przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii;
 • pozna rodzaje aparatury kontrolno-pomiarowej oraz warunki i zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych;
 • dowie się, czym są pomiary w energetyce;
 • nauczy się w jaki sposób prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywanymi obowiązkami na stanowisku eksploatacji i/lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych.

Grupa docelowa

Kursy i uprawnienia elektryczne G1 są przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Kursy G1 (elektryczne) są organizowane dla osób pragnących uzyskać, bądź też przedłużyć uprawnienia kwalifikacyjne elektryczne.

Harmonogram szkolenia

Temat

Godzina

17.05.2019

Zagadnienia prawne

15:30 – 16:15

Zasady i wymagania BHP, ochrony ppoż. i umiejętność udzielania pierwszej pomocy

16:15 – 17:00

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

17:00 – 17:45

Ochrona przeciwporażeniowa. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim. Ochrona przed dotykiem pośrednim

17:45 – 18:30

Ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania

18:45 – 19:30

Klasy ochronności

19:30 – 20:15

Rodzaje instalacji elektrycznych. Elementy składowe instalacji

20:15 – 21:00

18.05.2019

Dobór i układanie przewodów w instalacjach

9:00 – 9:45

Dobór zabezpieczeń przewodów

9:45 – 10:30

Instalacje piorunochronne

10:30 – 11:15

Elektrotechniczny sprzęt instalacyjny

11:15 – 12:00

Wymagania odnośnie wyposażenia instalacji elektrycznych

12:15 – 13:00

Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych i piorunochronnych

13:00 – 14:30

Zasady odnośnie eksploatacji instalacji

14:30 – 15:15

Kontrole okresowe instalacji

15:30 – 17:00

19.05.2019

Budowa zespołów prądotwórczych

9:00 – 9:45

Podstawowe zasady eksploatacji zespołów prądotwórczych

9:45 – 10:30

Środki ostrożności przy obsłudze zespołów prądotwórczych

10:30 – 11:15

Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacji oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

11:15 – 12:00

Działanie termiczne prądu. Zagrożenia pożarowe od urządzeń elektrycznych

12:15 – 13:00

Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

13:00 – 13:45

Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii

13:45 – 14:30

Aparatura kontrolno pomiarowa, warunki i zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

14:30 – 15:15

Pomiary w energetyce

15:30 – 17:00

Zapisz się na szkolenie

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH organizowanych przez Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. (obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.)

§ 1 Organizator szkoleń

Organizatorem szkoleń jest przez Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka zograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedziba w Krakowie (30-504) przy ul. Kalwaryjskiej 69, NIP 6793164885

§ 2 Szkolenia

1. Organizator przeprowadza szkolenia w zakresie i terminach określonych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie internetowej www.czj-infox.pl.
2. Organizator wyznacza do realizacji szkolenia trenerów o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, doświadczeniu oraz kompetencjach dydaktycznych.
3. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w odpowiedni sprzęt multimedialny oraz wyposażenie pomocnicze.
4. W cenie szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje niezbędne materiały szkoleniowe.
5. Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.
6. W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych uczestnicy szkolenia zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, oceniających organizację, metodykę szkolenia oraz trenerów prowadzących.
7. W celu zbadania kompetencji wejściowych i wyjściowych uczestników szkolenia przeprowadzone zostaną testy wiedzy na rozpoczęcie i zakończenie każdego szkolenia.

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem Szkoleń oraz przesłanie wypełnionego zgłoszenia na wybrane szkolenie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.czj-infox.pl.
2. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora).
3. Po upływie terminu 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie.
4. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, Organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową.
5. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 4 Warunki płatności

1. Wysokość opłaty za szkolenie jest zgodna z obowiązującym cennikiem szkoleń zamieszczonym na stronie internetowej www.czj-infox.pl.
2. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków (bufet kawowy, obiad), chyba, że opis szkolenia stanowi inaczej. Nie obejmują kosztów zakwaterowania, dojazdu, parkingów.
3. Płatność za szkolenia należy dokonywać na w formie przelewu bankowego na konto: ING Bank Śląski S.A. 87 1050 1445 1000 0090 8031 3688.
4. Płatności za szkolenie należy dokonać przelewem w terminie wskazanym w fakturze.
5. Na pobraną wpłatę Organizator wystawi fakturę VAT z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.
6. Ceny szkoleń są podane w złotych polskich.
7. Podane ceny są kwotami netto, do których zostanie doliczony 23% podatek VAT lub zostanie zastosowana stawka zwolniona z VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Podstawą do zastosowania zwolnienia z VAT jest przesłanie naadres sekretariat@czj-infox.ploświadczenia o podstawie prawnej zwolnienia z podatku VAT.

§ 5 Zmiany terminu i miejsca szkolenia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca szkolenia, a także do odwołania szkolenia w terminie do 3 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, z przyczyn organizacyjnych lub jeśli nie została zapisana minimalna, wymagana liczba uczestników.
2. Organizator zastrzega sobie także prawo do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy trener nie będzie mógł prowadzić szkolenie z przyczyn losowych.
3. Uczestnicy zapisani na szkolenie, w przypadku gdy nie będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową. 4. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu uczestnictwa na szkolenie.
5. W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się z przyczyn Organizatora, dokonane wpłaty będą zwracane w terminie 10 dni roboczych od planowanej daty zakończenia szkolenia.
6. Organizator poinformuje także drogą mailową o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.
7. Zamawiający nie może domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia.

§ 6 Rezygnacja ze szkolenia

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową na adres: sekretariat@czj-infox.pl. Organizator będzie potwierdzał fakt otrzymania rezygnacji ze szkolenia.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, a szkolenie zostało już opłacone, wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
3. Rezygnacja z uczestnictwa niezgłoszona na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia od zapłaty. W takim wypadku Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.
4. Całkowita lub częściowa nieobecność na szkoleniu uczestnika, którego szkolenie zostało opłacone, nie stanowi podstawy do roszczenia zwrotu całości lub części należności za szkolenie wobec Organizatora.

§ 7 Opieka poszkoleniowa

1. Po ukończeniu szkolenia, Zamawiającemu przysługuje 120 dniowa opieka poszkoleniowa, w trakcie której uczestnik szkolenia ma możliwość kontaktu z trenerem, w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej szkolenia, w którym uczestniczył.

§ 8 Dane osobowe

1.Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 r. do odwołania.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kraków 25.05.2018