+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Efektywna praca zespołowa

Grupa docelowa

Szkolenie „Efektywna praca zespołowa” adresowane jest do kadry zarządzającej, menedżerów wyższego i średniego szczebla, właścicieli firm, liderów zespołów, menadżerów projektów, koordynatorów ze zróżnicowanym doświadczeniem w kierowaniu zespołami pracowniczymi, pracowników firm a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Cel szkolenia

Szkolenie „Efektywna praca zespołowa” przygotowuje do efektywniejszej pracy w zespole  i lepszego wykorzystania zasobów podczas wykonywania zadań, dzięki umiejętności właściwego planowania zadań i wyznaczania celów w zespole, wygaszania nieefektywnych zachowań, a także umiejętności zwiększenia motywacji, poczucia wspólnej pracy i wspólnego sukcesu oraz zwiększenia zaangażowania pracowników i ich większej proaktywności.

Program szkolenia

KIEDY GRUPA STAJE SIĘ ZESPOŁEM?

 1. Grupa a zespół. Czym różni się grupa od zespołu?
 2. Grupa czy zespół? – diagnoza etapu funkcjonowania zespołu.
 3. Dlaczego niektóre zespoły i organizacje są tak skuteczne a inne całkiem przeciętne?
 4. Jak stworzyć dobry zespół?
 5. Czynniki wpływające na dobrą współpracę w zespole.
 6. Korzyści i zagrożenia pracy zespołowej.
 7. Synergia, czyli dlaczego razem możemy więcej?
 8. Wspólne wartości – wartości, które scalają grupę.
 9. Wybór wartości i co dalej? Wdrażanie wartości w życie zespołu.
 10. Rywalizacja, kiedy jest zdrowa a kiedy szkodzi zespołowi?

 

CO SIĘ DZIEJE W ZESPOLE?

 1. Dynamika rozwoju zespołu.
 2. Fazy rozwoju zespołu.
 3. Role w zespole, czyli jak pozostając sobą efektywnie pracować w zespole?
 4. Pożądanie i niepożądane zachowania w zespole.

 

PRACA W ZESPOLE JAKO WSPÓŁPRACA PRZY REALIZACJI ZADAŃ/PROJEKTÓW

 1. Wyznaczanie celów i planowanie zadań w oparciu o priorytety własne i firmy.
 2. Jak strategicznie podejść do realizacji projektów?
 3. Graficzne techniki ułatwiające planowanie i realizację zadań.
 4. Na czym polega współpraca podczas realizacji projektów?
 5. Jak reagować na osoby o zbyt małym i zbyt dużym poczuciu kontroli?

PLANOWANIE A PRACA ZESPOŁOWA – SKUTECZNE PLANOWANIE ZADAŃ

 1. Proces definiowania celów pracy.
 2. Uwzględnianie działań korygujących i zapobiegawczych w procesie planowania.
 3. Proefektywne formułowanie celów zadań i wskaźników wykonania.

ZASADY PRACY ZESPOŁOWEJ – JAK JE WYPRACOWAĆ WSPÓLNIE?

 1. Zasady ustalania i komunikowania celów (SMART, SMARETER, POWER).
 2. Określanie priorytetów działań oraz uwzględnianie ich w planach czasowych.
 3. Proaktywność i plany awaryjne i ich znaczenie w skutecznej pracy zespołowej.
 4. Syndrom myślenia grupowego – jak uniknąć największego zagrożenia w pracy zespołowej.


OBSZARY ORGANIZACJI PRACY ZESPOŁU

 1. Konsekwencje złej organizacji pracy dla skuteczności działań członków zespołu.
 2. Obszary zasobów ważne przy organizacji pracy.

Trener

MARTA JURKOWSKA

Absolwentka projektu badawczo – innowacyjnego skierowanego do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN – Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej (CPB UE).

Magister zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka m.in. psychologii zarządzania oraz studiów podyplomowych z zakresu Trenera Biznesu (WSB Wrocław). Obecnie, studentka SWPS na kierunku magisterskim z zakresu psychologii (specjalność: kliniczna).

Certyfikowany Trener narzędzia MTQ48 badającego odporność psychiczną.

Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w pracy zawodowej podczas której była odpowiedzialna m.in. za szkolenia trenerów i kadry menedżerskiej jednej z największych sieci hoteli w Polsce, innych korporacjach oraz w mniejszych, prężnie działających firmach.

Pracuje na co dzień z kadrą menedżerską i zespołami pracowników w ramach działań personalnych oraz kompetencji osobistych.

Prowadziła zajęcia ze studentami I-V roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz jako trener kadry dydaktyczno-naukowej na Politechnice Łódzkiej.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 09.11.2023r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Kiedy grupa staje się zespołem? Grupa a zespół. Czym różni się grupa od zespołu? 16.11.2023r. 08:00 - 08:30 00:30
Grupa czy zespół? – diagnoza etapu funkcjonowania zespołu. 16.11.2023r. 08:30 - 09:00 00:30
Dlaczego niektóre zespoły i organizacje są tak skuteczne a inne całkiem przeciętne? 16.11.2023r. 09:00 - 09:30 00:30
Jak stworzyć dobry zespół? Czynniki wpływające na dobrą współpracę w zespole. 16.11.2023r. 09:30 - 10:00 00:30
Korzyści i zagrożenia pracy zespołowej. Synergia, czyli dlaczego razem możemy więcej? 16.11.2023r. 10:00 - 10:30 00:30
Wspólne wartości - wartości, które scalają grupę. Wybór wartości i co dalej? Wdrażanie wartości w życie zespołu. 16.11.2023r. 10:30 - 11:00 00:30
Rywalizacja, kiedy jest zdrowa a kiedy szkodzi zespołowi? 16.11.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Co się dzieje w zespole? Dynamika rozwoju zespołu. Fazy rozwoju zespołu. 16.11.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Role w zespole, czyli jak pozostając sobą efektywnie pracować w zespole? Pożądanie i niepożądane zachowania w zespole. 16.11.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Praca w zespole jako współpraca przy realizacji zadań/projektów. Wyznaczanie celów i planowanie zadań w oparciu o priorytety własne i firmy. 16.11.2023r. 14:30 - 16:00 01:30
Jak strategicznie podejść do realizacji projektów? Graficzne techniki ułatwiające planowanie i realizację zadań. 17.11.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Na czym polega współpraca podczas realizacji projektów? Jak reagować na osoby o zbyt małym i zbyt dużym poczuciu kontroli? 17.11.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Planowanie a praca zespołowa - skuteczne planowanie zadań. Proces definiowania celów pracy. 17.11.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Uwzględnianie działań korygujących i zapobiegawczych w procesie planowania. Proefektywne formułowanie celów zadań i wskaźników wykonania. 17.11.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Zasady pracy zespołowej – jak je wypracować wspólnie? Zasady ustalania i komunikowania celów (SMART, SMARETER, POWER). 17.11.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Określanie priorytetów działań oraz uwzględnianie ich w planach czasowych. Proaktywność i plany awaryjne i ich znaczenie w skutecznej pracy zespołowej. 17.11.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Syndrom myślenia grupowego – jak uniknąć największego zagrożenia w pracy zespołowej. 17.11.2023r. 14:30 - 15:00 00:30
Obszary organizacji pracy zespołu. Konsekwencje złej organizacji pracy dla skuteczności działań członków zespołu. Obszary zasobów ważne przy organizacji pracy. 17.11.2023r. 15:00 - 16:00 01:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

16.11.2023r.

17.11.2023r.

15 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

2 400,00 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Efektywna praca zespołowa przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.