+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Efektywna komunikacja w relacjach biznesowych

Grupa docelowa

Szkolenie „Efektywna komunikacja w relacjach biznesowych” adresowane jest do właścicieli przedsiębiorstw, kadry zarządzającej, kadry menedżerskiej i kierowniczej, pracowników firm a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką efektywnej komunikacji w relacjach biznesowych.

Cel szkolenia

Szkolenie „Efektywna komunikacja w relacjach biznesowych” przygotowuje do praktycznego stosowania zasad efektywnej komunikacji w kontaktach biznesowych, zdiagnozowania własnego stylu komunikowania, poznania znaczenia celu w komunikacji i realizacji zadań, zweryfikowania mocnych i słabych stron własnych umiejętności oraz wyeliminowania najczęściej popełnianych błędów pojawiających się w komunikacji.

Program szkolenia

 1. Co się dzieje, kiedy komunikacja zawodzi?
 2. Czynniki wpływające na efekty procesu komunikowania się.
 3. Mój styl komunikacji.
 4. Bariery w procesie wymiany informacji i sposoby ich przezwyciężania: nasze wewnętrzne bariery, bariery wewnątrz organizacji.
 5. Świadomość celu w komunikacji i jego znaczenie w realizacji zadań w zespole.
 6. Wypracowanie standardu komunikacji: „obserwacja – analiza- planowanie – działanie”.
 7. Cele organizacji a cele osobiste w komunikacji.
 8. Spojrzenie całościowe na proces komunikacji – od pierwszego nadawcy do ostatniego odbiorcy.
 9. Odpowiedzialność w komunikacji z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
 10. Doprecyzowanie informacji – formułowanie pytań – zasada „lejka”.
 11. Informacja a interpretacja w komunikacji.
 12. Techniki dbałości, uważność i elastyczność w komunikacji.
 13. „Twoje myślenie to twoje słowa” – komunikaty pro aktywne i reaktywne.
 14. Wskaźniki „odpowiedzialności za wyniki” w komunikacji.
 15. Praktyczne techniki poprawy skuteczności komunikacyjnej. Dopasowanie własnego stylu komunikacji do rozmówcy.
 16. Model komunikacyjny von Thuna i identyfikacja sposobów odbierania informacji.
 17. Komunikowanie swojego stanowiska i opinii. Komunikacja wprost czy nie wprost?
 18. Komunikacja niewerbalna – wyraz postaw i emocji.
 19. Spójność komunikatów. Odzwierciedlanie i interpretacja sygnałów niewerbalnych, mikroekspresji.
 20. Pola minowe komunikacji w obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
 21. Czym jest empatia i jak wykorzystać mapy empatii do zwiększania swojej skuteczności w kontaktach z innymi?
 22. Zarządzanie trudnymi emocjami innych i sztuka kalibracji w trakcie komunikacji.
 23. Analiza kluczowych nawyków komunikacyjnych wymagających zmiany – szczegółowa analiza dotychczasowych sposobów komunikowania się ze współpracownikami.
 24. Trudności pojawiające się w trakcie komunikacji i płynące z nich konsekwencje.
 25. Dobre rozmowy z klientami i wewnątrz zespołu: model dobrej rozmowy, model rozmowy o problemie, konfrontacja i pogłębienie.

Trener

MAŁGORZATA BEDNARZ

Jest socjologiem i trenerem umiejętności społecznych, co daje pokaźny zasób w pracy z grupami. Jako psychoterapeuta w trakcie szkolenia widzi procesy, które ujawniają się w grupach, ale także w pracy z liderami. Szkoli liderów, współpracuje z zespołami, które okresowo prezentują różną dynamikę pracy.

Podczas warsztatów wykorzystuje ogromną wiedzę i doświadczenie z różnych obszarów, zdobywaną na stanowiskach kierowniczych.

Zaprasza do współpracy liderów, którzy są zarówno na początku swojej drogi zawodowej jak i starszych stażem managerów do efektywnej pracy nad poszerzaniem zasobów. Szkoli w obszarze umiejętności miękkich, umiejętności społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, delegowania obowiązków.

Chętnie pracuje z zespołami w zakresie udrażniania kanałów komunikacyjnych, co w znaczny sposób oczyszcza atmosferę i jednocześnie powoduje automatyczny wzrost efektywności i motywacji w zespole.

Jako moderator procesów Design Thinking tworzy skuteczne rozwiązania w zakresie innowacyjnych rozwiązań dotyczących nowych produktów i usług.

Współpracuje z Akademią Inspiracji Makro, gdzie prowadzi warsztaty dla managerów i właścicieli firm, podczas których skupiamy się na aspektach dotyczących motywowania, komunikowania i delegowania. Prowadziła warsztaty stacjonarne między innymi dla Oberża PRL, Hotel Silesian, Plac Nowy 1, Restauracja Sioux, Manufaktura Smakowitości, Holiday Inn, Hotel Conrad, Dynia Resto Bar, Termy Chochołowskie, Skansen Smaków, ZR Hotele i wiele innych.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 30.11.2022r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Co się dzieje, kiedy komunikacja zawodzi? Czynniki wpływające na efekty procesu komunikowania się. Mój styl komunikacji. 07.12.2022r. 09:00 - 10:00 01:00
Bariery w procesie wymiany informacji i sposoby ich przezwyciężania: nasze wewnętrzne bariery, bariery wewnątrz organizacji. 07.12.2022r. 10:00 - 11:00 01:00
Świadomość celu w komunikacji i jego znaczenie w realizacji zadań w zespole. 07.12.2022r. 11:00 - 11:30 00:30
Wypracowanie standardu komunikacji: „obserwacja - analiza- planowanie - działanie". Cele organizacji a cele osobiste w komunikacji. 07.12.2022r. 12:00 - 13:00 01:00
Spojrzenie całościowe na proces komunikacji - od pierwszego nadawcy do ostatniego odbiorcy. Odpowiedzialność w komunikacji z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi. 07.12.2022r. 13:00 - 14:00 01:00
Doprecyzowanie informacji - formułowanie pytań - zasada „lejka". Informacja a interpretacja w komunikacji. 07.12.2022r. 14:00 - 14:30 00:30
Techniki dbałości, uważność i elastyczność w komunikacji. „Twoje myślenie to twoje słowa" - komunikaty pro aktywne i reaktywne. 08.12.2022r. 09:00 - 10:00 01:00
Wskaźniki „odpowiedzialności za wyniki" w komunikacji. 08.12.2022r. 10:00 - 11:00 01:00
Praktyczne techniki poprawy skuteczności komunikacyjnej. Dopasowanie własnego stylu komunikacji do rozmówcy. 08.12.2022r. 11:00 - 11:30 00:30
Model komunikacyjny von Thuna i identyfikacja sposobów odbierania informacji. 08.12.2022r. 12:00 - 13:00 01:00
Komunikowanie swojego stanowiska i opinii. Komunikacja wprost czy nie wprost? 08.12.2022r. 13:00 - 14:00 01:00
Komunikacja niewerbalna - wyraz postaw i emocji. Spójność komunikatów. Odzwierciedlanie i interpretacja sygnałów niewerbalnych, mikroekspresji. 08.12.2022r. 14:00 - 14:30 00:30
Pola minowe komunikacji w obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego. 09.12.2022r. 09:00 - 10:00 01:00
Czym jest empatia i jak wykorzystać mapy empatii do zwiększania swojej skuteczności w kontaktach z innymi? 09.12.2022r. 10:00 - 11:00 01:00
Zarządzanie trudnymi emocjami innych i sztuka kalibracji w trakcie komunikacji. 09.12.2022r. 11:00 - 11:30 00:30
Analiza kluczowych nawyków komunikacyjnych wymagających zmiany - szczegółowa analiza dotychczasowych sposobów komunikowania się ze współpracownikami. 09.12.2022r. 12:00 - 13:00 01:00
Trudności pojawiające się w trakcie komunikacji i płynące z nich konsekwencje. 09.12.2022r. 13:00 - 14:00 01:00
Dobre rozmowy z klientami i wewnątrz zespołu: model dobrej rozmowy, model rozmowy o problemie, konfrontacja i pogłębienie. 09.12.2022r. 14:00 - 14:30 00:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

07.12.2022r.

08.12.2022r.

09.12.2022r.

15 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

2 250 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Efektywna komunikacja w relacjach biznesowych przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.