+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Definiowanie celów i działań rozwojowych oraz ich weryfikacja

Grupa docelowa

Szkolenie „Definiowanie celów i działań rozwojowych oraz ich weryfikacja” adresowane jest do kadry zarządzającej, menedżerów wyższego i średniego szczebla, właścicieli firm, liderów zespołów, menadżerów projektów, koordynatorów ze zróżnicowanym doświadczeniem w kierowaniu zespołami pracowniczymi, pracowników firm a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Cel szkolenia

Szkolenie „Definiowanie celów i działań rozwojowych oraz ich weryfikacja” przygotowuje do wyznaczania celów i działań rozwojowych, planowania zadań i stosowania metod kontroli ich realizacji, wykorzystując przy tym metody planowania pracy zespołu oraz sposoby motywowania siebie i innych do terminowej realizacji zaplanowanych celów.

Program szkolenia

  1. Zarządzanie przez cele – zasady ogólne

– Cel, czyli po co robimy to, co robimy.

– Właściwie wyznaczony cel jako główny warunek skuteczności działania: dlaczego zawsze powinieneś myśleć o tym, co ci przyniesie dane działanie.

– Cele jako wyrazy potrzeb, które mamy w życiu: piramida Maslowa i inne ujęcia psychobiologiczne.

– Zarządzanie przez cele w praktyce działania organizacji.

– Cel a misja organizacji. Cele deklarowane a cele faktyczne.

– Cel a działanie zespołu zadaniowego.

– Cele członków zespołu – po co pracujemy, i dlaczego nie musi mieć to nic wspólnego z celami firmy.

 

  1. Cele i priorytety w warunkach pracy zespołu

– Wyznaczanie celów do realizacji.

– Definiowanie celów w życiu i pracy.

– Kontrola i weryfikacja celów: analiza S.M.A.R.T.

– Ocena adekwatności celów: reguła Pareto i metoda ABC.

– Podział celów na krótko- i długoterminowe (perspektywiczne).

– Wstępne szacowanie kosztu i czasu realizacji celu.

– Jak ustalać priorytety: analiza i hierarchizacja celów.

– Priorytetyzacja celów i zadań techniką AAA. Techniki ustalania wagi realizowanego działania.

– Względna ważność i pilność działania na tle innych zadań: macierz Eisenhowera.

– Rola wyznaczania właściwych priorytetów: analiza dotychczasowych strategii ich określania, wypracowanie metod jej poprawy.

 

  1. Planowanie realizacji celów i zadań

– Podział celów na zadania.

– Wstępne określenie ram czasowych celu i działań, które mają do niego doprowadzić: strategia Vonneguta.

– Cel jako projekt do realizacji. Podział projektu na zadania.

– Struktura podziału pracy (WBS) przy realizacji konkretnych zadań. Zasady tworzenia poprawnego WBS.

– Planowanie realizacji stworzonego projektu.

– Czasowy i personalny podział zadań: harmonogram Gannta.

– Etapy tworzenia wykresu Gannta.

– Zdefiniowanie ilości czasu, potrzebnego na każde z zadań: metoda ALPEN.

– Praca z kalendarzem w procesie planowania: planowanie w perspektywie miesięcy, tygodni, dni i godzin.

– Psychologia planowania.

– Planowanie szczegółowe i przez rozbicie obowiązków.

– Wyznaczanie terminów i sankcji za ich niedotrzymanie (walka z odkładaniem na później).

 

  1. Efektywna realizacja celów i zadań

– Delegowanie i rozliczanie zadań.

– Delegowanie ściśle określonych zadań konkretnym osobom.

– Monitoring pracy. Rozliczanie siebie i innych z wykonanych zadań.

– Asertywność w delegowaniu, czyli co robić z osobą, która broni się przed zadaniem lub nie robi go na czas.

– Kontrola postępu prac przy realizowaniu projektu.

– Gannt jako metoda sprawdzania stopnia zaawansowania prac i zrealizowania budżetu.

– Inne metody kontroli czasu realizacji celu.

– Rozmowy monitorujące i oceniające zaawansowanie prac.

 

  1. Zarządzanie przez indywidualne cele

– Tworzenie własnych list celów. Wyznaczanie priorytetów.

– Podział celu na zadania. Tworzenie przykładowego WBS.

– Rozliczanie stopnia realizacji celu.

Trener

PAWEŁ WĘGIER

W 2020 roku ukończył Akademię Trenerów Mentalnych Jakuba B. Bączka. Zdając egzamin końcowy uzyskał certyfikat Trenera Mentalnego.
Szkoleniami z zakresu zdrowia mentalnego, zdrowia psychicznego zajmuje się od 2015 roku.
Od tego czasu prowadził szkolenia i webinary dla największych firm w Polsce m.in. dla Orange Polska S.A.
Posiada bogate doświadczenie managerskie, co pokazało mu jasno, że zdrowie mentalne pracowników bardzo mocno przekłada się na wyniki i kondycję przedsiębiorstwa.
Prowadzi zarówno szkolenia, warsztaty jak i sesje indywidualne dla dorosłych jak i współpracuje na stałe ze szkołami, gdzie ma okazję pracować z dziećmi.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 06.12.2023r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Zarządzanie przez cele – zasady ogólne. Cel, czyli po co robimy to, co robimy. 13.12.2023r. 08:00 - 08:30 00:30
Właściwie wyznaczony cel jako główny warunek skuteczności działania: dlaczego zawsze powinieneś myśleć o tym, co ci przyniesie dane działanie. 13.12.2023r. 08:30 - 09:00 00:30
Cele jako wyrazy potrzeb, które mamy w życiu: piramida Maslowa i inne ujęcia psychobiologiczne. Zarządzanie przez cele w praktyce działania organizacji. 13.12.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Cel a misja organizacji. Cele deklarowane a cele faktyczne. 13.12.2023r. 10:00 - 10:30 00:30
Cel a działanie zespołu zadaniowego. Cele członków zespołu – po co pracujemy, i dlaczego nie musi mieć to nic wspólnego z celami firmy. 13.12.2023r. 10:30 - 11:00 00:30
Cele i priorytety w warunkach pracy zespołu. Wyznaczanie celów do realizacji. Definiowanie celów w życiu i pracy. 13.12.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Kontrola i weryfikacja celów: analiza S.M.A.R.T. Ocena adekwatności celów: reguła Pareto i metoda ABC. Podział celów na krótko- i długoterminowe (perspektywiczne). 13.12.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Wstępne szacowanie kosztu i czasu realizacji celu. Jak ustalać priorytety: analiza i hierarchizacja celów. 13.12.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Priorytetyzacja celów i zadań techniką AAA. Techniki ustalania wagi realizowanego działania. 13.12.2023r. 14:30 - 15:00 00:30
Względna ważność i pilność działania na tle innych zadań: macierz Eisenhowera. 13.12.2023r. 15:00 - 15:30 00:30
Rola wyznaczania właściwych priorytetów: analiza dotychczasowych strategii ich określania, wypracowanie metod jej poprawy. 13.12.2023r. 15:30 - 16:00 00:30
Planowanie realizacji celów i zadań. Podział celów na zadania. Wstępne określenie ram czasowych celu i działań, które mają do niego doprowadzić: strategia Vonneguta. 14.12.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Cel jako projekt do realizacji. Podział projektu na zadania. Struktura podziału pracy (WBS) przy realizacji konkretnych zadań. Zasady tworzenia poprawnego WBS. 14.12.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Planowanie realizacji stworzonego projektu. Czasowy i personalny podział zadań: harmonogram Gannta. Etapy tworzenia wykresu Gannta. 14.12.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Zdefiniowanie ilości czasu, potrzebnego na każde z zadań: metoda ALPEN. 14.12.2023r. 11:15 - 11:45 00:30
Praca z kalendarzem w procesie planowania: planowanie w perspektywie miesięcy, tygodni, dni i godzin. Psychologia planowania. 14.12.2023r. 11:45 - 12:15 00:30
Planowanie szczegółowe i przez rozbicie obowiązków. Wyznaczanie terminów i sankcji za ich niedotrzymanie (walka z odkładaniem na później). 14.12.2023r. 12:15 - 12:45 00:30
Efektywna realizacja celów i zadań. Delegowanie i rozliczanie zadań. Delegowanie ściśle określonych zadań konkretnym osobom. 14.12.2023r. 12:45 - 13:15 00:30
Monitoring pracy. Rozliczanie siebie i innych z wykonanych zadań. Asertywność w delegowaniu, czyli co robić z osobą, która broni się przed zadaniem lub nie robi go na czas. 14.12.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Kontrola postępu prac przy realizowaniu projektu. 14.12.2023r. 14:30 - 15:00 00:30
Gannt jako metoda sprawdzania stopnia zaawansowania prac i zrealizowania budżetu. Inne metody kontroli czasu realizacji celu. Rozmowy monitorujące i oceniające zaawansowanie prac. 14.12.2023r. 15:00 - 15:30 00:30
Zarządzanie przez indywidualne cele. Tworzenie własnych list celów. Wyznaczanie priorytetów. Podział celu na zadania. Tworzenie przykładowego WBS. Rozliczanie stopnia realizacji celu. 14.12.2023r. 15:30 - 16:00 00:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

13.12.2023r.

14.12.2023r.

15 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

2 400,00 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Definiowanie celów i działań rozwojowych oraz ich weryfikacja przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.