+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Czas pracy – planowanie i rozliczanie

Grupa docelowa

Szkolenie „Czas pracy – planowanie i rozliczanie” adresowane jest do specjalistów ds. kadr i płac, osób przygotowujących się do pracy w dziale kadr, w dziale personalnym, pracowników działów kadr w instytucjach publicznych, prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach, właścicieli firm, sekretarek, które osobiście prowadzą sprawy kadrowe oraz do wszystkich osób zainteresowanym problematyką obejmującą szkolenie.

Cel szkolenia

Szkolenie „Czas pracy – planowanie i rozliczanie” przygotowuje do samodzielnego planowania i rozliczania czasu pracy  zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Program szkolenia

CZAS PRACY

 • Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy.
 • Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy.
 • Świadczenie pracy.
 • Czas szkoleń w godzinach rozkładowych i szkolenie BHP.
 • Przerwy na karmienie dziecka.
 • Badanie lekarskie.
 • Przestój.
 • Przerwy w pracy.
 • Przerwy w skróconym czasie pracy.
 • Dyżur pracowniczy.
 • Czas dojazdu do pracy.
 • Czas przemieszczania się w podróży służbowej.
 • Pozostawanie w zakładzie pracy bez wiedzy pracodawcy.
 • Przerwa na zjedzenie posiłku lub załatwienie prywatnych spraw.
 • Przerwa w przerywanym systemie czasu pracy.
 • Usuwanie następstw wadliwie wykonanej pracy.
 • Normy czasu pracy.
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy.
 • Ustalanie czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu.
 • Dni wolne od pracy – dopuszczalność pracy w niedziele i święta.
 • Okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego.
 • Odpoczynek dobowy.
 • Odpoczynek tygodniowy.
 • Praca nadliczbowa nie może naruszać odpoczynku.
 • Systemy czasu pracy.
 • Podstawowy system czasu pracy.
 • System równoważnego czasu pracy.
 • Czas pracy przy dozorze urządzeń.
 • Czas pracy przy pilnowaniu.
 • Praca w ruchu ciągłym.
 • Przerywany czas pracy.
 • Zadaniowy czas pracy.
 • System skróconego tygodnia pracy.
 • System pracy weekendowej.
 • Skrócony czas pracy.
 • Rozkłady czasu pracy.
 • Konieczność zachowania przepisów o dobie pracowniczej.
 • Pracownicy chronieni.

 

SYSTEMY CZASU PRACY JAK PLANOWAĆ I ROZLICZAĆ CZAS PRACY?

 1. System pracy:

✓ okresy rozliczeniowe,

✓ specyfika pracy zmianowej,

✓ praca w niedziele i święta,

✓ praca w porze nocnej,

✓ nadgodziny,

✓ dyżury pracownicze,

✓ możliwości i zasady tworzenia indywidualnych rozkładów czasu pracy,

✓ wprowadzanie i zmiany obowiązujących systemów czasu pracy,

✓ regulamin Pracy – podstawowe zapisy dotyczące czasu pracy,

 1. Planowanie czasu pracy:

✓ obowiązki pracodawcy związane z organizacją i planowaniem czasu pracy,

✓ harmonogram pracodawcy,

✓ potwierdzanie obecności, harmonogram a ewidencja czasu pracy,

✓ obliczanie wymiaru czasu pracy dla różnych okresów rozliczeniowych,

✓ ograniczenia w planowaniu czasu pracy niektórych grup pracowniczych,

✓ sytuacja prawna kobiet w ciąży,

✓ ochrona pracowników niepełnosprawnych,

✓ pracownicy wychowujący dzieci w wieku do lat 4,

 1. Rozliczanie czasu pracy:

✓ rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych,

✓ sposoby obliczania nadgodzin średniotygodniowych,

✓ rozliczanie pracy w dniach wolnych i świątecznych,

✓ dyżury pracownicze,

✓ czas wolny – sposób rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych,

✓ obliczanie wynagrodzenia i dodatków z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej,

✓ zasady rozliczania ryczałtów za nadgodziny,

✓ rozliczanie nadgodzin dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,

III. EWIDENCJA CZASU PRACY

 • Zasady prawidłowego gromadzenia dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy pracownika.
 • Rodzaje dokumentów gromadzonych w związku z ewidencjonowaniem czasu pracy pracownika.
 • Informacje wskazywane w ewidencji czasu pracy pracownika.
 • Zasady wydawania kopii dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy.
 • Czas i warunki przechowywania dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy pracowników.
 • Regulacje dotyczące poprawnego opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy poszczególnych pracowników, w tym problematyka ewentualnego nanoszenia poprawek na harmonogramu.

  CZAS PRACY – PRZYPADKI

 • Jak wprowadzić równoważny system czasu pracy?
 • Jakie są zasady tworzenia grafików z uwzględnieniem różnych systemów czasu pracy?
 • Jakie są zasady polecenie godzin nadliczbowych – okoliczności – kazusy.
 • Czym są nadgodziny dobowe a średniotygodniowe?
 • Jakie są zasady rozliczania godzin nadliczbowych?
 • Jakie są zasady odbierania nadgodzin-zadania?
 • Czy pracownik ma prawo powstrzymać się od pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Zasady rekompensowania pracy nadliczbowej czasem wolnym.
 • Skutki nieoddania dnia wolnego za pracę w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy.
 • Czy należy uzgadniać termin odbioru dnia wolnego?
 • Praca w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia praca a przekroczenie dobowej normy czasu pracy.
 • Praca w niedzielę i święto w godzinach nadliczbowych.
 • Jak planować grafiki w różnych okresach rozliczeniowych – zadania praktyczne.
 • Jak planować dni wolne?
 • Jak wprowadzić ruchomy system czasu pracy?
 • Jakie są zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy?
 • Zmiana etatu a rozliczenie czasu pracy.
 • Jak rekompensować pracę w porze nocnej?
 • Czas pracy a szkolenia pracownika.
 • Polecenie podróży służbowej a rozliczanie czasu pracy: podróż w nocy przed planowanym rozpoczęciem pracy.
 • Planowanie dyżuru.
 • Zasady dotyczące przerw w pracy na przykładach.
 • Obliczanie obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w jedno i kilkumiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2022/2023 roku.
 • Obliczanie wymiaru czasu pracy w jedno i kilkumiesięcznych okresach rozliczeniowych obowiązującego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w 2022/2023 roku.
 • Sporządzanie grafików czasu pracy w obowiązujących systemach czasu pracy z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel.
 • Sporządzanie grafików czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy, z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel.
 • Rozliczanie czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej i średniotygodniowej normy czasu pracy.
 • Rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru.
 • Rozliczanie czasu pracy w innych obowiązujących systemach czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru.
 • Rozliczanie pracy ponad/poniżej ustalony w umowie wymiar czasu pracy.
 • Rozliczanie czasu pracy przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy pomniejszonego o wymiar nieobecności usprawiedliwionej.
 • Rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem nieobecności nieusprawiedliwionej.

Trener

BARBARA PAWEŁKO-CZAJKA

Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilno-prawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 27.03.2023r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Czas pracy. Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy. Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy. Świadczenie pracy. 03.04.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Czas szkoleń w godzinach rozkładowych i szkolenie BHP. Przerwy na karmienie dziecka. 03.04.2023r. 09:00 - 09:30 00:30
Badanie lekarskie. Przestój. Przerwy w pracy. Przerwy w skróconym czasie pracy. Dyżur pracowniczy. 03.04.2023r. 09:30 - 10:30 01:00
Czas dojazdu do pracy. Czas przemieszczania się w podróży służbowej. Pozostawanie w zakładzie pracy bez wiedzy pracodawcy. 03.04.2023r. 10:30 - 11:00 00:30
Przerwa na zjedzenie posiłku lub załatwienie prywatnych spraw. Przerwa w przerywanym systemie czasu pracy. Usuwanie następstw wadliwie wykonanej pracy. 03.04.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Normy czasu pracy. Ustalanie wymiaru czasu pracy. Ustalanie czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu. 03.04.2023r. 12:15 - 12:45 00:30
Dni wolne od pracy – dopuszczalność pracy w niedziele i święta. Okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego. Odpoczynek dobowy. Odpoczynek tygodniowy. 03.04.2023r. 12:45 - 13:45 01:00
Systemy czasu pracy. Podstawowy system czasu pracy. System równoważnego czasu pracy. Czas pracy przy dozorze urządzeń. Czas pracy przy pilnowaniu. 03.04.2023r. 13:45 - 14:15 00:30
Praca w ruchu ciągłym. Przerywany czas pracy. Zadaniowy czas pracy. 03.04.2023r. 14:30 - 15:00 00:30
System skróconego tygodnia pracy. System pracy weekendowej. Skrócony czas pracy. Rozkłady czasu pracy. Konieczność zachowania przepisów o dobie pracowniczej. Pracownicy chronieni. 03.04.2023r. 15:00 - 16:00 01:00
System pracy: okresy rozliczeniowe, specyfika pracy zmianowej, praca w niedziele i święta, praca w porze nocnej, nadgodziny, dyżury pracownicze. 04.04.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Możliwości i zasady tworzenia indywidualnych rozkładów czasu pracy, wprowadzanie i zmiany obowiązujących systemów czasu pracy, regulamin Pracy - podstawowe zapisy dotyczące czasu pracy. 04.04.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Planowanie czasu pracy: obowiązki pracodawcy związane z organizacją i planowaniem czasu pracy, harmonogram pracodawcy, potwierdzanie obecności, harmonogram a ewidencja czasu pracy. 04.04.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Obliczanie wymiaru czasu pracy dla różnych okresów rozliczeniowych, ograniczenia w planowaniu czasu pracy niektórych grup pracowniczych, sytuacja prawna kobiet w ciąży. 04.04.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Ochrona pracowników niepełnosprawnych, pracownicy wychowujący dzieci w wieku do lat 4. 04.04.2023r. 12:15 - 12:45 00:30
Rozliczanie czasu pracy: rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych, sposoby obliczania nadgodzin średniotygodniowych, rozliczanie pracy w dniach wolnych i świątecznych. 04.04.2023r. 12:45 - 13:45 01:00
Dyżury pracownicze, czas wolny - sposób rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych, obliczanie wynagrodzenia i dodatków z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. 04.04.2023r. 13:45 - 14:15 00:30
Zasady rozliczania ryczałtów za nadgodziny, rozliczanie nadgodzin dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. 04.04.2023r. 14:30 - 16:00 01:30
Ewidencja czasu pracy. Zasady prawidłowego gromadzenia dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy pracownika. 05.04.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Rodzaje dokumentów gromadzonych w związku z ewidencjonowaniem czasu pracy pracownika. Informacje wskazywane w ewidencji czasu pracy pracownika. 05.04.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Zasady wydawania kopii dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy. Czas i warunki przechowywania dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy pracowników. 05.04.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Regulacje dotyczące poprawnego opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy poszczególnych pracowników, w tym problematyka ewentualnego nanoszenia poprawek na harmonogram. 05.04.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Jak wprowadzić równoważny system czasu pracy? Jakie są zasady tworzenia grafików z uwzględnieniem różnych systemów czasu pracy? Jakie są zasady polecenie godzin nadliczbowych - okoliczności. 05.04.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Czym są nadgodziny dobowe a średniotygodniowe? Jakie są zasady rozliczania godzin nadliczbowych? Jakie są zasady odbierania nadgodzin - zadania? 05.04.2023r. 13:15 - 13:45 00:30
Czy pracownik ma prawo powstrzymać się od pracy w godzinach nadliczbowych? Zasady rekompensowania pracy nadliczbowej czasem wolnym. 05.04.2023r. 13:45 - 14:15 00:30
Skutki nieoddania dnia wolnego za pracę w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy. Czy należy uzgadniać termin odbioru dnia wolnego? 05.04.2023r. 14:30 - 15:00 00:30
Praca w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia praca a przekroczenie dobowej normy czasu pracy. Praca w niedzielę i święto w godzinach nadliczbowych. 05.04.2023r. 15:00 - 16:00 01:00
Jak planować grafiki w różnych okresach rozliczeniowych - zadania praktyczne. Jak planować dni wolne? Jak wprowadzić ruchomy system czasu pracy? 06.04.2023r. 08:00 - 08:30 00:30
Jakie są zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy? Zmiana etatu a rozliczenie czasu pracy. Jak rekompensować pracę w porze nocnej? 06.04.2023r. 08:30 - 09:00 00:30
Czas pracy a szkolenia pracownika. Polecenie podróży służbowej a rozliczanie czasu pracy: podróż w nocy przed planowanym rozpoczęciem pracy. Planowanie dyżuru. 06.04.2023r. 09:00 - 09:30 00:30
Zasady dotyczące przerw w pracy na przykładach. 06.04.2023r. 09:30 - 10:00 00:30
Obliczanie obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w jedno i kilkumiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2022/2023 roku. 06.04.2023r. 10:00 - 10:30 00:30
Obliczanie wymiaru czasu pracy w jedno i kilkumiesięcznych okresach rozliczeniowych obowiązującego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w 2022/2023 roku. 06.04.2023r. 10:30 - 11:00 00:30
Sporządzanie grafików czasu pracy w obowiązujących systemach czasu pracy z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel. 06.04.2023r. 11:15 - 11:45 00:30
Sporządzanie grafików czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy, z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel. 06.04.2023r. 11:45 - 12:15 00:30
Rozliczanie czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej i średniotygodniowej normy czasu pracy. 06.04.2023r. 12:15 - 12:45 00:30
Rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tyg. normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru. 06.04.2023r. 12:45 - 13:15 00:30
Rozliczanie czasu pracy w innych obowiązujących systemach czasu pracy. 06.04.2023r. 13:15 - 13:45 00:30
Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru. 06.04.2023r. 13:45 - 14:15 00:30
Rozliczanie pracy ponad/poniżej ustalony w umowie wymiar czasu pracy. 06.04.2023r. 14:30 - 15:00 00:30
Rozliczanie czasu pracy przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy pomniejszonego o wymiar nieobecności usprawiedliwionej. Rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem nieobecności nieusprawiedliwionej. 06.04.2023r. 15:00 - 16:00 01:00

Termin szkolenia

Termin szkolenia

03.04.2023r.

04.04.2023r.

05.04.2023r.

06.04.2023r.

30 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

4 800,00 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Czas pracy – planowanie i rozliczanie przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.