+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Budowanie przestrzeni feedback`u w zespole

Grupa docelowa

Szkolenie „Budowanie przestrzeni feedback`u w zespole” adresowane jest do kadry zarządzającej, menedżerów wyższego i średniego szczebla, właścicieli firm, liderów zespołów, menadżerów projektów, koordynatorów ze zróżnicowanym doświadczeniem w kierowaniu zespołami pracowniczymi, pracowników firm a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Cel szkolenia

Szkolenie „Budowanie przestrzeni feedback`u w zespole” przygotowuje do stosowania technik asertywnego udzielania informacji zwrotnej: pozytywnej oraz negatywnej, technik asertywnego reagowania na krytykę, zapobiegania konfliktom, dzięki sprawnemu przekazywaniu informacji zwrotnych oraz wzrostu rozwoju osobistego, dzięki umiejętności przyjmowania i wykorzystania feedbacku.

Program szkolenia

 1. Cele udzielania informacji zwrotnej.
 2. Czego dotyczy informacja zwrotna, kiedy jej doświadczamy i jak odbieramy – badanie ogólnej postawy do udzielania feedbacku.
 3. Budowa konstruktywnej informacji zwrotnej zaufania – czy istnieje negatywny i pozytywny feedback?
 4. Model pełnej ekspresji – cztery poziomy udzielania informacji zwrotnej: fakty, myśli, uczucia, potrzeby.
 5. Korzyści udzielania bieżącej informacji zwrotnej.
 6. Zasady i dobre praktyki udzielania informacji zwrotnych.
 7. Postawa w sytuacji udzielania informacji zwrotnej.
 8. Przygotowanie do udzielenia informacji zwrotnej: czas, miejsce, przedmiot rozmowy, przygotowanie psychologiczne.
 9. Budowanie postawy asertywnej – filary asertywności: otwartość, szczerość, szacunek, odwaga, empatia.
 10. Opinia zamiast oceny – jakie są różnice w wyrazie słownym, jakie wywołują odczucia u odbiorcy.
 11. Postawa nastawiona na poszukiwanie wspólnych rozwiązań – jak myśleć, co mówić by przekazać feedback i osiągnąć pożądany efekt.
 12. Formy udzielania informacji zwrotnej.
 13. Pochwała – jak ją wyrazić by nie była odebrana jako manipulacja.
 14. Różnica między krytyką a konstruktywną informacją zwrotną.
 15. Radzenie sobie z reakcją innych na odbiór informacji zwrotnej: opór, płacz.
 16. Asertywne reagowanie w sytuacji: słusznej i niesłusznej krytyki, krytyki wyrażonej krzykiem i w formie aluzji.
 17. Coachingowy model informacji zwrotnej – wobec kogo może być zastosowany?

Trener

MARTA JURKOWSKA

Absolwentka projektu badawczo – innowacyjnego skierowanego do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN – Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej (CPB UE).

Magister zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka m.in. psychologii zarządzania oraz studiów podyplomowych z zakresu Trenera Biznesu (WSB Wrocław). Obecnie, studentka SWPS na kierunku magisterskim z zakresu psychologii (specjalność: kliniczna).

Certyfikowany Trener narzędzia MTQ48 badającego odporność psychiczną.

Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w pracy zawodowej podczas której była odpowiedzialna m.in. za szkolenia trenerów i kadry menedżerskiej jednej z największych sieci hoteli w Polsce, innych korporacjach oraz w mniejszych, prężnie działających firmach.

Pracuje na co dzień z kadrą menedżerską i zespołami pracowników w ramach działań personalnych oraz kompetencji osobistych.

Prowadziła zajęcia ze studentami I-V roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz jako trener kadry dydaktyczno-naukowej na Politechnice Łódzkiej.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 16.10.2023r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Cele udzielania informacji zwrotnej. 23.10.2023r. 08:00 - 08:30 00:30
Czego dotyczy informacja zwrotna, kiedy jej doświadczamy i jak odbieramy – badanie ogólnej postawy do udzielania feedbacku. 23.10.2023r. 08:30 - 09:00 00:30
Budowa konstruktywnej informacji zwrotnej zaufania – czy istnieje negatywny i pozytywny feedback? 23.10.2023r. 09:00 - 09:30 00:30
Model pełnej ekspresji – cztery poziomy udzielania informacji zwrotnej: fakty, myśli, uczucia, potrzeby. 23.10.2023r. 09:30 - 10:00 00:30
Korzyści udzielania bieżącej informacji zwrotnej. 23.10.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Zasady i dobre praktyki udzielania informacji zwrotnych. 23.10.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Postawa w sytuacji udzielania informacji zwrotnej. 23.10.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Przygotowanie do udzielenia informacji zwrotnej: czas, miejsce, przedmiot rozmowy, przygotowanie psychologiczne. 23.10.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Budowanie postawy asertywnej – filary asertywności: otwartość, szczerość, szacunek, odwaga, empatia. 23.10.2023r. 14:30 - 16:00 01:30
Opinia zamiast oceny – jakie są różnice w wyrazie słownym, jakie wywołują odczucia u odbiorcy. 24.10.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Postawa nastawiona na poszukiwanie wspólnych rozwiązań – jak myśleć, co mówić by przekazać feedback i osiągnąć pożądany efekt. 24.10.2023r. 09:00 - 10:00 01:00
Formy udzielania informacji zwrotnej. 24.10.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Pochwała – jak ją wyrazić by nie była odebrana jako manipulacja. 24.10.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Różnica między krytyką a konstruktywną informacją zwrotną. 24.10.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Radzenie sobie z reakcją innych na odbiór informacji zwrotnej: opór, płacz. 24.10.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Asertywne reagowanie w sytuacji: słusznej i niesłusznej krytyki, krytyki wyrażonej krzykiem i w formie aluzji. 24.10.2023r. 14:30 - 15:30 01:00
Coachingowy model informacji zwrotnej – wobec kogo może być zastosowany? 24.10.2023r. 15:30 - 16:00 00:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

23.10.2023r.

24.10.2023r.

15 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

2 250,00 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Budowanie przestrzeni feedback`u w zespole przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.