+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem

Grupa docelowa

Szkolenie „Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem” adresowane jest do kadry zarządzającej, menedżerów wyższego i średniego szczebla, właścicieli firm, liderów zespołów, menadżerów projektów, koordynatorów ze zróżnicowanym doświadczeniem w kierowaniu zespołami pracowniczymi, pracowników firm a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Cel szkolenia

Szkolenie „Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem” przygotowuje do badania potrzeb klienta i tworzenia z nimi stałych relacji, dzięki poznaniu czym jest marketing relacji, jak od podstaw tworzyć relacje z klientami, dlaczego lojalny klient to podstawa sukcesu firmy, najważniejszych aspektów w obsłudze klienta, znaczenia indywidualizacji potrzeb klienta, sposobów radzenia sobie z trudnym klientem, narzędzi pomocnych w utrzymywaniu relacji, co łączy a co dzieli sprzedaż i marketing relacji, korzyści z budowania trwałych relacji z klientami.

Program szkolenia

 1. Marketing relacji – czym jest?
 2. Jak od podstaw tworzyć relacje z klientami?
 3. Lojalny klient podstawą sukcesu firmy.
 4. Najważniejsze aspekty w obsłudze klienta.
 5. Badanie potrzeb klienta.
 6. Indywidualizacja potrzeb klienta.
 7. Trudny klient: sposoby radzenia.
 8. Tworzenie stałej relacji.
 9. Narzędzia pomocne w utrzymywaniu relacji.
 10. Sprzedaż a marketing relacji – co je łączy a co dzieli?
 11. Korzyści wynikające z budowania trwałych relacji z klientami.

Trener

MARTA JURKOWSKA

Absolwentka projektu badawczo – innowacyjnego skierowanego do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN – Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej (CPB UE).

Magister zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka m.in. psychologii zarządzania oraz studiów podyplomowych z zakresu Trenera Biznesu (WSB Wrocław). Obecnie, studentka SWPS na kierunku magisterskim z zakresu psychologii (specjalność: kliniczna).

Certyfikowany Trener narzędzia MTQ48 badającego odporność psychiczną.

Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w pracy zawodowej podczas której była odpowiedzialna m.in. za szkolenia trenerów i kadry menedżerskiej jednej z największych sieci hoteli w Polsce, innych korporacjach oraz w mniejszych, prężnie działających firmach.

Pracuje na co dzień z kadrą menedżerską i zespołami pracowników w ramach działań personalnych oraz kompetencji osobistych.

Prowadziła zajęcia ze studentami I-V roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz jako trener kadry dydaktyczno-naukowej na Politechnice Łódzkiej.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 06.02.2023r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Marketing relacji – czym jest? 13.02.2023r. 08:00 - 10:00 02:00
Jak od podstaw tworzyć relacje z klientami? 13.02.2023r. 10:00 - 11:00 01:00
Lojalny klient podstawą sukcesu firmy. 13.02.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Najważniejsze aspekty w obsłudze klienta. 13.02.2023r. 12:15 - 14:15 02:00
Badanie potrzeb klienta. 13.02.2023r. 14:30 - 16:00 01:30
Indywidualizacja potrzeb klienta. 14.02.2023r. 08:00 - 09:00 01:00
Trudny klient: sposoby radzenia. 14.02.2023r. 09:00 - 11:00 02:00
Tworzenie stałej relacji. 14.02.2023r. 11:15 - 12:15 01:00
Narzędzia pomocne w utrzymywaniu relacji. 14.02.2023r. 12:15 - 13:15 01:00
Sprzedaż a marketing relacji – co je łączy a co dzieli? 14.02.2023r. 13:15 - 14:15 01:00
Korzyści wynikające z budowania trwałych relacji z klientami. 14.02.2023r. 14:30 - 16:00 01:30

Termin szkolenia

Termin szkolenia

13.02.2023r.

14.02.2023r.

15 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

2 475,00 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.