+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Szkolenia

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Grupa docelowa

Szkolenie „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015” adresowane jest do właścicieli firm, członków zarządu, kadry kierowniczej, specjalistów i pracowników działów jakości, audytorów wewnętrznych, pełnomocników, członków zespołów budujących, wdrażających, utrzymujących oraz doskonalących Zintegrowane Systemy Zarządzania, pracowników przedsiębiorstw planujących wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i tych mających już wdrożony ten system oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cel szkolenia

Szkolenie „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015” przygotowuje uczestników do efektywnego przeprowadzania audytów w przedsiębiorstwie oraz umożliwia uzyskanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania audytów wewnętrznych w celu oceny skuteczności systemu zarządzania jakością.

Program szkolenia

 1. Podstawowa terminologia w zakresie audytu systemów zarządzania.
 2. Zasady audytu wewnętrznego systemów zarządzania.
 3. Zarządzanie programem audytów w organizacji.
 4. Planowanie audytu.
 5. Przeprowadzanie audytu.
 6. Metody audytowe i postępowanie audytowe.
 7. Formułowanie ustaleń z audytu.
 8. Formułowanie wniosków końcowych.
 9. Prezentacja wyników audytu.
 10. Sporządzanie raportu z audytu.
 11. Określanie dowodów z audytu.
 12. Określanie ustaleń z audytu.

Trener

Eligiusz Myśliwy

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA – Certified Internal Auditor), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Ekspert w dziedzinie Zarządzania Jakością, trener, konsultant i pełnomocnik ds. jakości, specjalista w zakresie zarządzania ciągłością działania.

Doświadczony trener i wykładowca realizujący szkolenia i doradztwo z zakresu systemów zarządzania jakością w organizacjach.

Prowadzi konsultacje i szkolenia w dziedzinie ochrony danych osobowych, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji. Planuje audyty wewnętrzne w organizacjach klientów oraz realizuje zadania audytowe. Wdraża i doskonali Systemy Zarządzania Jakością w samorządach lokalnych, prywatnych przedsiębiorstwach.

Wdrożył systemy zarządzania w ponad 1,5 tys.przedsiębiorstw. Przeszkolił ponad 3 tysiące osób.

Posiada 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania.

Informacje organizacyjne

Każdy z uczestników otrzymuje na swój indywidualny adres mailowy komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej – ściśle dopasowany zawartością do harmonogramu szkolenia.

Materiały przygotowane są w formacie: „pdf”, „.doc”, „.xlsx”, ”.xls”, „.pptx”, „.jpg”, „.png”

Uczestnicy otrzymają certyfikat, potwierdzający, że ukończyli szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 14.11.2022r.

Harmonogram szkolenia

Przedmiot / temat zajęć Data realizacji Godziny Liczba godzin
Podstawowa terminologia w zakresie audytu systemów zarządzania. 21-11-2022 09:00 - 10:00 01:00
Zasady audytu wewnętrznego systemów zarzadzania. 21-11-2022 10:00 - 12:00 02:00
Zarzadzanie programem audytów w organizacji. 21-11-2022 12:30 - 13:30 01:00
Planowanie audytu. 21-11-2022 13:30 - 14:30 01:00
Przeprowadzanie audytu. 23-11-2022 09:00 - 10:00 01:00
Metody audytowe i postępowanie audytowe. 23-11-2022 10:00 - 12:00 02:00
Formułowanie ustaleń z audytu. 23-11-2022 12:30 - 13:30 01:00
Formułowanie wniosków końcowych. 23-11-2022 13:30 - 14:30 01:00
Prezentacja wyników audytu. 25-11-2022 09:00 - 10:00 01:00
Sporządzanie raportu z audytu. 25-11-2022 10:00 - 12:00 02:00
Określanie dowodów z audytu. 25-11-2022 12:30 - 13:30 01:00
Określanie ustaleń z audytu. 25-11-2022 13:30 - 14:30 01:00

Termin szkolenia

Termin szkolenia

21.11.2022r.

23.11.2022r.

25.11.2022r.

15 godzin zegarowych

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia:

1 200 zł

Zapisz się na szkolenie

Dane osoby wypełniającej
Dane do faktury
Zamawiający
Płatnik
Osoba do kontaktu
Lista uczestników szkolenia
imię, nazwisko + adres e-mail + telefon + PESEL
1.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązujemy się zobowiązuję się uregulować przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy Bank: Bank PKO SA, Konto: 33 1240 5149 1111 0000 5169 7860 w terminie wskazanym na fakturze proforma.

Załącznik nr 1

Oświadczający
Nazwa i adres przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika/uczestników na szkolenie
Nazwisko uczestnika/uczestników

Przyjmujący oświadczenie

Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Brzeska 95
32-700 Bochnia

Oświadczenie
dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową

Oświadczamy, że nabywana usługa szkoleniowa - szkolenie nt. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 przeprowadzone w dniu/dniach przez Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego pracownikapracowników naszego przedsiębiorstwa i jest finansowana ze środków publicznych (prosimy zaznaczyć właściwą opcję).

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie $3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2020.0.1983))
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

* (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.0.106))
W myśl przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub auaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego nie ma znaczenia do tego celu.
Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Załącznik nr 2

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych od firmy Centrum Zarządzania Jakością "INFOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od momentu zaakceptowania zgody faktury będą udostępniane w postaci PDF.