ISO 22000

ISO 22000 / HACCP

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności
Szkolenia dla przedsiębiorców

19 czerwca 2018 roku pojawiła się publikacja zaktualizowanej normy międzynarodowej ISO 22000:2005. Obejmuje ona wszystkie organizacje w łańcuchu produkcji żywności.

Norma ISO 22000:2018 oparta jest o zasady HCCP i promuje zupełnie nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem żywności w tym pasz. Dotyczy m.in. producentów żywności i pasz, firm logistycznych oraz producentów dodatków do żywności.

Przeprowadzamy szkolenia dofinansowane ze środków UE z zakresu normy HCCP. Możliwe jest więc obniżenie kosztów szkolenia nawet o 80%.

Kompetencje i umiejętności nabyte podczas szkolenia, potwierdzane są certyfikatem European Register of Certificated Auditors (ERCA)

Audytor Wewnętrzny ISO 22000:2018/HACCP z certyfikatem ERCA

Zakres szkolenia:

 1. Wymagania ISO 22000:2018/Codex Alimentarius
 2. Planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie audytów wewnętrznych systemów zarzadzania na podstawie wytycznych ISO 19011:2018.

Dla kogo:

Pracownicy organizacji w której jest wdrażany lub jest utrzymywany system zarządzania bezpieczeństwem żywności, którzy zostali wyznaczeni do przeprowadzania audytów wewnętrznych w zakresie tego systemu. Szkolenie jest przeznaczone dla osób które posiadają doświadczenie odnośnie audytowania systemu zarzadzania bezpieczeństwem żywności jak również dla osób, które nie mają takiego doświadczenia.

 1. W trakcie szkolenia trenerzy omówią i zademonstrują na praktycznych przykładach:
 • Zasady zarzadzania bezpieczeństwem żywności w organizacji;
 • 7 zasad Codex Alimentarius
 • Aspekty prawne związane z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
 • Podstawy zarzadzania procesowego w organizacji oraz monitorowania skuteczności procesów;
 • Podstawy zarzadzania ryzykiem w organizacji. Określanie ryzyk i szans, ich ocenę oraz określenie działań w odpowiedzi na istotne ryzyka i szanse.
 • Zasady stosowania normy ISO 22000:2018;
 • Wymagania poszczególnych rozdziałów ISO 22000:2018;
 • 12 kroków wdrażania HACCP
 • Zasady audytowania;
 • Tworzenie i zarzadzanie programem audytów;
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych;
 • Dobór audytorów – Kompetencje interpersonalne audytorów wewnętrznych – psychologia komunikacji, asertywność, zarządzanie zespołem audytorów;
 • Psychologia audytów wewnętrznych – bariery komunikacyjne, negatywne nastawienie, komunikacja, sztuka dowiadywania się, obserwacji, wyciągania wniosków.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Poznają treść normy ISO 22000:2018/Codex Alimentarius oraz wynikające z niej wymagania dla organizacji;
 • Potrafią dokonać oceny spełnienia wymagań ISO 22000:2018/Codex Alimentarius;
 • Poznają zasady organizacji i funkcjonowania audytu wewnętrznego;
 • Potrafią sporządzić program audytów oraz nadzorować jego realizację;
 • Potrafią zaplanować audyt;
 • Potrafią przeprowadzić audyt;
 • Potrafią zgromadzić dowody z audytu, dokonać ustaleń i sformułować wnioski z audytu;
 • Potrafią sporządzić raport z audytu;
 • Otrzymają potwierdzenie nabytych kompetencji – certyfikat ERCA.

Czas trwania:

3 dni – 24h

Koszt szkolenia: 2880 zł (netto)

Zapisz się na usługę

1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danychosobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 1. Cel przeprowadzania audytu wstępnego.

Jeżeli Państwa organizacja zamierza wdrożyć, utrzymywać i certyfikować system zarządzania to zaleca się aby dokonać to w sposób planowy i zorganizowany. Aby zaplanować działania wdrożeniowe niezbędna jest informacja odnośnie następujących kwestii:

 • Czy istniejące praktyki i regulacje w organizacji spełniają wymagania  stanowiące kryteria certyfikacji systemu zarządzania który ma być wdrożony;
 • Co należy dodatkowo zrobić aby spełnić te wymagania;
 • Jakie działania w związku z tym należy podjąć;
 • Jakie zasoby są niezbędne do realizacji powyższych działań;
 • Jakie zasoby jest w stanie zapewnić sama organizacja we własnym zakresie a jakie powinna pozyskać z zewnątrz;
 • Jakie są ramy czasowe dla realizacji poszczególnych działań;

Dostarczenie powyższych informacji jest celem audytu wstępnego.

 1. Sposób realizacji.

Audyt jest przeprowadzany przez zespół audytorów zgodnie z uzgodnionym wcześniej planem audytu. Działania audytowe prowadzone są w sposób:

 • Przeglądu dokumentów organizacji;
 • Wysyłaniu kwestionariuszy audytowych z prośba o wypełnienie przez określonych pracowników;
 • Rozmów z określonymi członkami kierownictwa organizacji i pracownikami organizacji.
 • Obserwacji audytorów.

Ostatnim etapem audytu jest prezentacja i omówienie ustaleń  i wniosków z audytu.

 1. Rezultaty audytu.

Po wykonanym audycie dostarczony zostanie na piśmie raport z audytu zawierający informacje niezbędne do :

 • Ustalenia harmonogramu wdrożenia,
 • Niezbędnych zasobów potrzebnych do wdrożenia;

Informacje te będą podane w formie ustaleń i wniosków z audytu oraz zaleceń i wskazówek.

Zapisz się na usługę

 1. W jakim celu zamawiana jest usługa.

Wdrożenie systemu zarządzania i jego certyfikacja jest zazwyczaj znaczącym przedsięwzięciem dla każdej organizacji. Wymaga ono odpowiedniego czasu i zasobów. Aby optymalnie zaprojektować i przeprowadzić całe przedsięwzięcie można skorzystać z wiedzy i doświadczenia doradców, którzy maja doświadczenie we wdrożeniu i przygotowaniu do certyfikacji wdrażany system zarządzania.

Zatem celem realizacji naszej usługi jest aktywne wsparcie organizacji we wdrożeniu i przygotowaniu do certyfikacji systemu zarządzania.

 1. Sposób realizacji usługi.

Realizacja usługi  zawiera następujące etapy:

 • Audyt wstępny – dokonywany w celu uzyskania niezbędnej informacji do utworzenia harmonogramu wdrożenia;
 • Utworzenie i uzgodnienie harmonogramu wdrożenia;
 • Realizacja działań zawartych w harmonogramie;
 • Organizacja audytu wewnętrznego i przeprowadzenie niezbędnych audytów wewnętrznych;
 • Zebranie danych wymaganych w systemie zarządzania i dokonanie analizy;
 • Przygotowanie i przeprowadzenie przeglądu zarządzania;
 • Opcjonalnie – wsparcie w trakcie procesu certyfikacji.
 1. Rezultaty

Efektami realizacji wdrożenia i przygotowania do certyfikacji systemu zarządzania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem są:

 • Wdrożony i funkcjonujący system zarządzania umożliwiający osiąganie ustalonych celów dla organizacji;
 • Gotowość do przeprowadzenia procesu certyfikacji. Dajemy gwarancje uzyskania certyfikatu.

Zapisz się na usługę

Zobacz również

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”

| Aktualności | No Comments
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość” Firma Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza…

BONY RUSZYŁY !

| Aktualności | No Comments
Bony ruszyły! Zespół CZJ INFOX pragnie poinformować, że uruchomione zostały nabory w nowych projektach na terenie województwa małopolskiego. Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorca z sektora MŚP może uzyskać dofinansowanie nawet w wysokości…

Przedsiębiorco z Małopolski!

| ARTYKUŁY | No Comments
Już dziś, weź udział w Projekcie Grantowym pn. „Bony sukcesu”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.5. „Bony na…

KARY ……..RODO

| Aktualności | No Comments
Pand 4 miliony złotych. To łączna kwota kar nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za naruszenia przepisów o RODO w 2019 roku. Jak wynika z analiz w 2020 roku…