+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Aktualności

Eksploatacja i dozór urządzeń elektrycznych do 1kV i mocy znamieniowej powyżej 20 kW | 17.05.2019

Termin: 17-19.05.2019

Miejsce: Rzeszów

Cena brutto: 3500 zł

Liczba godzin: 27

 

Cel edukacyjny szkolenia

Podczas udziału w usłudze rozwojowej uczestnik:

 • pozna podstawy prawne określające nadawie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych;
 • pozna zasady i wymagania bhp, ochrony ppoż. i umiejętność udzielania pierwszej pomocy związane z eksploatacją i dozorem urządzeń elektrycznych;
 • pozna rodzaje urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną;
 • pozna środki ochrony przeciwporażeniowej;
 • dowie się jakie są środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim oraz przed dotykiem pośrednim;
 • nauczy się jakie są rodzaje instalacji elektrycznych;
 • nauczy się jakie są elementy składowe instalacji elektrycznych;
 • dowie się w jaki sposób prawidłowo dobierać i układać przewody w instalacjach elektrycznych;
 • pozna rodzaje zabezpieczeń;
 • nauczy się w jaki sposób prawidłowo dobrać zabezpieczenie ze względu na rodzaj przewodów;
 • pozna budowę i rodzaje elektrotechnicznych urządzeń instalacyjnych;
 • pozna wymagania odnośnie wyposażenia instalacji elektrycznych;
 • nauczy się prawidłowo i zgodnie z instrukcją eksploatować instalacji elektryczne;
 • pozna zasady kontroli okresowej instalacji;
 • nauczy się w jaki sposób przeprowadzić kontrole instalacji elektrycznej;
 • pozna budowę zespołów prądotwórczych;
 • pozna podstawowe zasady eksploatacji zespołów prądotwórczych;
 • nauczy się jakie środki ostrożności, należy podjąć przy obsłudze zespołów prądotwórczych;
 • pozna przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • pozna jakie zagrożenia pożarowe mogą zaistnieć przy eksploatacji urządzeń elektrycznych;
 • pozna zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia życia, zdrowia i środowiska w trakcie eksploatacji urządzeń elektrycznych;
 • pozna przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii;
 • pozna rodzaje aparatury kontrolno-pomiarowej oraz warunki i zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych;
 • dowie się, czym są pomiary w energetyce;
 • nauczy się w jaki sposób prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywanymi obowiązkami na stanowisku eksploatacji i/lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych.

Grupa docelowa

Kursy i uprawnienia elektryczne G1 są przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Kursy G1 (elektryczne) są organizowane dla osób pragnących uzyskać, bądź też przedłużyć uprawnienia kwalifikacyjne elektryczne.

Harmonogram szkolenia

17.05.2019

Zagadnienia prawne /15:30 – 16:15

Zasady i wymagania BHP, ochrony ppoż. i umiejętność udzielania pierwszej pomocy /16:15 – 17:00

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną /17:00 – 17:45

Ochrona przeciwporażeniowa. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim. Ochrona przed dotykiem pośrednim /17:45 – 18:30

Ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania /18:45 – 19:30

Klasy ochronności /19:30 – 20:15

Rodzaje instalacji elektrycznych. Elementy składowe instalacji /20:15 – 21:00

18.05.2019

Dobór i układanie przewodów w instalacjach /9:00 – 9:45

Dobór zabezpieczeń przewodów /9:45 – 10:30

Instalacje piorunochronne /10:30 – 11:15

Elektrotechniczny sprzęt instalacyjny /11:15 – 12:00

Wymagania odnośnie wyposażenia instalacji elektrycznych /12:15 – 13:00

Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych i piorunochronnych /13:00 – 14:30

Zasady odnośnie eksploatacji instalacji /14:30 – 15:15

Kontrole okresowe instalacji /15:30 – 17:00

19.05.2019

Budowa zespołów prądotwórczych /9:00 – 9:45

Podstawowe zasady eksploatacji zespołów prądotwórczych /9:45 – 10:30

Środki ostrożności przy obsłudze zespołów prądotwórczych /10:30 – 11:15

Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacji oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci /11:15 – 12:00

Działanie termiczne prądu. Zagrożenia pożarowe od urządzeń elektrycznych /12:15 – 13:00

Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia życia, zdrowia i środowiska /13:00 – 13:45

Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii /13:45 – 14:30

Aparatura kontrolno pomiarowa, warunki i zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych /14:30 – 15:15

Pomiary w energetyce /15:30 – 17:00