+(48) 518 925 841

godz. otwarcia: pon - pt: 8:00 – 16:00

Aktualności

Cyberbezpieczny Samorząd

Informacja o zmianach w dokumentacji konkursowej dotyczących projektu realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 pn. “Cyberbezpieczny Samorząd”

11.08.2023

Zmiany na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1079, ze zm.).

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Szanowni Państwo,

pod adresem: [ https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad ] znajdziecie Państwo informację o zmianach w dokumentacji konkursowej dotyczących projektu realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 pn. “Cyberbezpieczny Samorząd” na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1079, ze zm.). 

Zmiany zostały dokonane w szczególności w poniższym zakresie: 

 • wydłużono termin na składanie wniosków konkursowych – nabór będzie trwał do 13.10.2023 do godziny 16:00;  
 • zaktualizowano Ankietę Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa o informację dot. liczby pracowników w JST, oraz dodatkowe dane identyfikacyjne (TERYT); 
 • doprecyzowano zapis dot. maksymalnej intensywności dofinansowania i wskazano we wzorze Umowy o powierzenie Grantu podział na środki UE/BP; 
 • na liście wymagań niezbędnych do złożenia wniosku o kolejne transze i rozliczenia grantu wskazano obowiązek przesłania przez Grantobiorcę oświadczenia o przestrzeganiu przepisów dotyczących zasad horyzontalnych, o których mowa w art. 9 lub motywie 6 rozporządzenia ogólnego; 
 • zmodyfikowano oświadczenia o przetwarzaniu danych i przepisy obejmujące obowiązki związane z realizacją RODO; 
 • dodano we wzorze Umowy informację o niepodleganiu pomocy publicznej przez Grantobiorcę; 
 • dodano w Regulaminie Konkursu Grantowego zapis informujący o braku zastosowania zapisu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczącego pomocy publicznej, z uwagi na działalność JST w zakresie cyberbezpieczeństwa; 
 • zmodyfikowano (doprecyzowano) opis wskaźników projektu; 
 • uzupełniono kryterium nr 8 Opis koncepcji projektu (w schemacie grantowym i załączniku nr 3) o informacje dotyczące zapewnienia zgodności projektu z zasadami: równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; równości kobiet i mężczyzn; 
 • dokonano zmiany w Katalogu wydatków kwalifikowalnych, celem doprecyzowania zapisów zgodnie z Katalogiem II priorytetu programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027; 
 • poprawiono oczywiste omyłki pisarskie/rachunkowe w dokumentacji konkursowej bez wpływu na zawartość merytoryczną. 

  Dodatkowo, w odpowiedzi na liczne prośby przygotowaliśmy dla Państwa Instrukcję wypełniania wniosku w systemie LSI (Lokalny System Informatyczny), dzięki któremu Grantobiorcy będą mogli złożyć wniosek o przyznanie grantu w projekcie Cyberbezpieczny Samorząd i tym samym zadbać o swoje cyberbezpieczeństwo.

  Informujemy również, że w najbliższym czasie Centrum Projektów Polska Cyfrowa i NASK – Państwowy Instytut Badawczy zorganizują webinar, na którym będziecie mogli Państwo otrzymać wiedzę dotyczącą rozliczenia projektu. 

Stopka Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ADRES

ul. Spokojna 13A

01-044 Warszawa

NIP 526-27-35-917