Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

 

Wybrane zrealizowane projekty
  Projekty w realizacji
     
     

Wybrane projekty dofinansowane ze środków unijnych, w których organizacyjnie lub merytorycznie brali udział pracownicy Centrum Zarządzania Jakością Infox Sp. z o.o. 

 

 "Ekoinnowacyjne rozwiązania źródłem efektywności energetycznej w MMŚP"

projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw”

 

"Doskonałe kadry Zamojszczyzny" 

projekt współfinansowany w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

 "Przekształcanie przedsiębiorstw w inteligentne organizacje - wsparcie doradcze dla firm w Małopolsce" 

projekt współfinansowany w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

"Bezpieczeństwo Twojej firmy - w rękach Twoich pracowników"

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

"Zintegrowany System Informacji Publicznej i Zarządzania"

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

 

"Szkoła menedżera jakości - szansa na lepszą pozycję zawodową osób pracujących"

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. 

 

"Zwiększenie szans niepełnosprawnych na rynku pracy poprzez wzrost świadomości przedsiębiorców"

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

 

"Akademia Innowacji i Venture Capital"

projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.3 schemat a pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 "PROTON - Pracodawcy Otwarci na Osoby Niepełnosprawne"

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.

 

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

ZATRUDNIENIE W CENIE