Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Systemy Zarządzania Środowiskiem

System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2015 jest międzynarodowym standardem zarządzania środowiskowego. Opisuje on zasady kontroli nad tymi działaniami, nad wykorzystaniem i eksploatacją zasobów naturalnych, nad prawidłowym gospodarowaniem odpadami i ściekami przemysłowymi, nad zużyciem energii.

Gwarantujemy uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania

Normy dotyczące zarządzania środowiskowego mają dostarczyć organizacjom elementów skutecznego systemu zarządzania środowiskowego. W organizacji  zostają uporządkowane i ujednolicone działania na rzecz ochrony środowiska, a podjęte starania zademonstrowane dla opinii publicznej, ponieważ podstawowym zadaniem norm jest wspomaganie działań związanych z ochroną środowiska i zapobieganiem zanieczyszczeniom w sposób wyważony i zgodny z potrzebami społeczno-ekonomicznymi. Stosowanie tych norm umożliwia doskonalenie zarządzania środowiskowego, co jest bardzo istotne w sytuacji zaostrzających się przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, rosnących kosztów likwidowania zanieczyszczeń i usuwania odpadów oraz zwiększonej odpowiedzialności prawnej. Jest to również sposób na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ograniczenie zużycia energii i wykorzystania zasobów. Zła praktyka w tym zakresie powoduje podwyższenie kosztów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Zarządzanie środowiskowe obejmuje całość problemów wpływających na strategię i konkurencyjność, natomiast potwierdzenie certyfikatem wdrożonego systemu może być wykorzystane przez przedsiębiorstwo do zapewnienia zainteresowanych stron, że system zarządzania środowiskowego jest odpowiednio wdrożony. Firma, która posiada certyfikat ISO 14001 postrzegana jest jako chroniąca środowisko naturalne. Certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania środowiskowego z normą ISO 14001 staje się znaczącym argumentem wyboru kontrahenta.

KORZYŚCI       
ETAPY WDROŻENIA

 • redukcja kosztów związana ze zmniejszeniem ilości odpadów, ograniczeniem zużycia energii i surowców oraz obniżeniem opłat ekologicznych,
 • zminimalizowanie możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych i wypadków w firmie poprzez wcześniejsze zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń i wprowadzenie rozwiązań zapobiegających takim zdarzeniom,
 • zastąpienie surowców naturalnych innymi bez zmniejszania jakości produktów,
 • prawidłowa gospodarka odpadami,
 • uporządkowanie stanu formalno - prawnego,
 • łatwiejsze uzyskiwanie pozwoleń i zezwoleń,
 • rozszerzony dostęp do funduszy pomocowych i kredytów bankowych,
 • możliwość korzystniejszego ubezpieczenia się od ryzyka ekologicznego,
 • poprawa relacji z organami ochrony środowiska,
 • zwiększenie efektywności wykorzystywanej infrastruktury,
 • poprawa wizerunku przedsiębiorstwa wśród społeczeństwa i władz lokalnych,
 • wzrost zaangażowania pracowników,
 • wzrost konkurencyjności rynkowej,
 • wzrost zaufania i wiarygodności firmy,
 • zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności karnej,
 • wykazanie braku zobowiązań wynikających z zanieczyszczenia środowiska,
 • usprawnienie całokształtu działalności

 • szkolenia związane z wdrożeniem Systemu Zarządzania Środowiskowego,
 • badanie oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa  w celu określenia możliwości wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego,
 • opracowanie dokumentacji służącej wdrażaniu Systemu Zarządzania Środowiskowego w przedsiębiorstwie,
 • ekspertyzy związane z wdrożeniem Systemu Zarządzania Środowiskowego,
 • inne usługi doradcze związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa do certyfikacji na normę ISO 14001.

 

Prawidłowo opracowany i wdrożony system zarządzania środowiskiem wieńczy certyfikacja na zgodność z normą ISO 14001.

W ramach SZŚ ISO 14001 oferujemy: