Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Ochrona danych osobowych

Wiele czynników takich jak min. postęp gospodarczy, rozwój nowych technologii (głównie informatycznych), brak znajomości przepisów formalno- prawnych, czy też słabo przeszkolona kadra pracownicza może stanowić niebezpieczeństwo dla przechowywanych oraz przetwarzanych danych osobowych w każdej, nawet najmniejszej organizacji.
Ustawa o ochronie danych osobowych, nakazujące wszystkim organizacjom przetwarzającym dane osobowe, dostosowanie do przepisów, procedur, dokumentacji oraz systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych. Rozporządzenie wykonawcze do ww. ustawy - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, kształtuje natomiast wymagania techniczno-organizacyjne wykorzystywane przy ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. Nowe regulacje przewidują m.in. trzy nowe rozporządzenia wykonawcze, które w głównej mierze odnoszą się do osoby administratora bezpieczeństwa informacji i sposobu realizacji przez niego ustawowych zadań.
Planowane zmiany w zakresie kwestii ochrony danych osobowych pokazują, jak istotna jest to kwestia i jak duży nacisk zostanie położony na weryfikację zgodności przetwarzania zgodnie z przepisami prawa.


Z zakresu ochrony danych osobowych oferujemy: