Facebook
Zgłoszenie na szkolenie
Zapytanie ofertowe
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Zapraszamy do skorzystania z dofinansowanych szkoleń, w 100% lub 80% finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w skrócie KFS.

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest instrumentem polityki rynku pracy wydzielonym ze środków Funduszu Pracy, przeznaczonym na wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców oraz ich pracowników. Celem KFS jest przede wszystkim przeciwdziałanie utracie zatrudnienia.

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą występować wszyscy pracodawcy, zatrudniający na podstawie umowy o pracę co najmniej jednego pracownika. Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a także wymiar czasu pracy.

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy uzależniona jest od  wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:

  • 100% dofinansowania – mikroprzedsiębiorcy
  • 80% dofinansowania – pozostałe firmy tj. małe, średnie, duże

Maksymalna wysokość dofinansowania w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia na szkolenie jednego pracownika.

Środki z KFS stanowią pomoc de minimis. 

Priorytety wydatkowania środków KFS w 2016 roku:

  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
  • wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art.150 f ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do 30 roku życia).

 

Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS?

W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Nabory wniosków trwają do wyczerpania środków przeznaczonych do rozdysponowania w danym roku kalendarzowym.

W ramach finansowania szkoleń ze środków KFS, przedsiębiorcy mogą skorzystać z szerokiej oferty szkoleniowej Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców spółka Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. realizuje szkolenia w formie otwartej jak i zamkniętej dedykowanej mające na celu podniesienie kwalifikacji pracodawców i ich pracowników.

Oferujemy bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku oraz wszystkich niezbędnych dokumentów.

Pula środków z KFS jest ograniczona, osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na szkolenia realizowane przez naszą firmę zapraszamy do jak najszybszego zgłaszania i aplikowania po środki.