Kompleksowe wdrożenie RODO w firmie


Rozporządzenie ogólne Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: RODO) nakłada na firmy szereg obowiązków wynikających z przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji celów biznesowych.

Kompleksowe wdrożenie RODO w firmie to specjalistyczna usługa świadczona przez INFOX podmiotom prywatnym i publicznym.

Obejmuje pełne wdrożenie przepisów RODO w firmie, poczynając od audytu wstępnego, identyfikacji procesów i zbiorów, przeprowadzenia analizy ryzyka, oceny skutków dla ochrony danych (DPIA), opracowania dokumentacji, przeprowadzenia szkoleń, na audycie powdrożeniowym kończąc.

Zapraszamy do współpracy!

Dowiedz się więcej

Systemy zarządzania:

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

ISO 9001 to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

Jest najczęściej wdrażanym systemem zarządzania na świecie, ukierunkowanym na satysfakcję klienta poprzez respektowanie jego potrzeb i wymagań. System obejmuje całość planowanych i systematycznych działań, porządkuje pracę organizacji oraz zapewnia odpowiednią jakość oferowanych wyrobów.

Dowiedz się więcej

System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001

Celem normy ISO 14001:2015 jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom. Jest przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości. Jej istotą jest zidentyfikowanie aspektów środowiskowych organizacji, opracowanie, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego, postępowanie zgodne z ustaloną polityką środowiskową.
Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 jest dobrowolne, jednak podnosi prestiż firmy ukazując ją jako odpowiedzialną społecznie i proekologiczną.

Dowiedz się więcej

ISO 17100

ISO 17100 określa wymagania stawiane dostawcom usług tłumaczeniowych pisemnych, w celu zapewnienia ich wysokiej jakości.

ISO 20000

To pierwszy międzynarodowy standard dla zarządzania usługami IT. Jest przeznaczony dla każdej organizacji, w której funkcjonują usługi IT. Standard można zastosować w odniesieniu do własnych działów IT jak i do usług świadczonych dla klientów zewnętrznych, np. dostarczanie usług teleinformatycznych.

ISO 22000

To normy zarządzania bezpieczeństwem żywności dla organizacji w łańcuchu żywności. Określają wymagania krajowe i międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności. Łączą system HACCP oraz zasady dobrych praktyk.

Polecane dostawcom żywności do sieci handlowych, producentom opakowań z tworzyw sztucznych, papieru i kartonu oraz metalu i szkła mających bezpośredni kontakt z żywnością.

ISO 22716

To międzynarodowa norma, która określa zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) kosmetyków. Standard ISO 22716 został przygotowany z myślą o wszystkich firmach produkujących kosmetyki. Powinny go wdrożyć wszystkie podmioty uczestniczące w produkcji, składowaniu, transporcie lub kontroli kosmetyków. Daje możliwość uzyskania dodatkowych punktów w przetargach oraz ubiegania się o różnego rodzaju dotacje.

ISO 27001

To międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zawiera wymagania dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

Polecana szczególnie firmom branży IT, instytucjom finansowym, placówkom ochrony zdrowia (dane pacjentów) oraz przedsiębiorstwom handlowym i usługowym gromadzącym dane o swoich klientach.

Dowiedz się więcej

ISO 29990

To system zarządzania jakością (QMS) na potrzeby kształcenia i szkolenia, który stawia na pierwszym miejscu proces zdobywania wiedzy i jego doskonalenie. Jest przeznaczony dla firm szkoleniowych, szkół średnich, szkół wyższych i centrów kształcenia zawodowego, które realizują działalność edukacyjną poza ustanowionym, formalnym systemem szkoły podstawowej, średniej czy wyższej.

ISO 45001:2018

To nowy międzynarodowy standard Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Umożliwia opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzącej do bezpiecznego środowiska pracy, eliminacji czynników uciążliwych dla zdrowia oraz mogących powodować wypadki. Standard może być wdrożony przez każdą organizację, niezależnie od jej wielkości i branży.

IATF 16494:2016

To odpowiednik normy ISO 9001:2015 dotyczący systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Określa wymagania wobec systemu jakości dla produktów z zakresu projektowania, produkcji, instalacji i serwisowania w przemyśle motoryzacyjnym.

Dowiedz się więcej

FSSC

Tekst do uzupełnienia

BRC

Brytyjski standard bezpieczeństwa żywności BRC to zbiór zaleceń i wytycznych dla firm działających w sektorze przemysłu spożywczego, dostawców brytyjskich sieci handlowych. Określa szczegółowe wymagania, które należy spełniać w celu zagwarantowania bezpieczeństwa oraz wysokiego poziomu jakości wyrobu gotowego.

IFS

Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności IFS to zbiór zaleceń i wytycznych dla firm działających w sektorze przemysłu spożywczego, zwłaszcza hipermarketów oraz firm dostarczających własne marki. określa szczegółowe wymagania, które należy spełniać w celu zagwarantowania bezpieczeństwa oraz wysokiego poziomu jakości wyrobu gotowego.

Szkolenia biznesowe:

Komunikacja Menedżerska

Zaawansowana komunikacja menedżerska z zastosowaniem narzędzi coachingowych, czyli jak skutecznie komunikować się w organizacji unikając konfliktów i dzięki temu wspierać odpowiedzialność i zaangażowanie pracowników. Umocnienie autorytetu lidera.

Szkolenie dostarcza uczestnikom bogatego zestawu praktycznych narzędzi i sprawdzonych metod.

Jest adresowane do właścicieli firm i kadry kierowniczej.

Szkolenie z obsługi klienta

Szkolenie z obsługi klienta jest przeznaczone jest dla wszystkich, którzy mają na co dzień kontakt z klientem, czyli budują wizerunek firmy. Skupia się ono na dwóch biegunach pracy: uczy, jak dbać o interesy klienta dbając jednocześnie o interes firmy oraz jak zapobiegać trudnym sytuacjom, radzić sobie z nimi i jak postępować z trudnymi klientami.

Planowanie zadań i zarządzanie sobą w czasie. Komunikacja w zespole

Szkolenie uczy, jak przez planowanie zadań w pracy i wyznaczanie właściwych priorytetów zwiększyć swoją skuteczność i wydajność pracy, wykorzystując własne zasoby i oszczędzając energię i unikając frustracji.

Podstawowe standardy obsługi klienta

Szkolenie dostarcza zbioru zasad i procedur opisujących zachowania, czynności i umiejętności zapewniające solidną, uprzejmą i profesjonalną obsługę klienta.

Opanowanie najwyższych standardów obsługi klientów pomaga budować z nimi trwałe relacje, zwiększa ich zadowolenie i lojalność i utrwala pozytywny wizerunek firmy.

Training on the job

Training on the job czyli trening w miejscu pracy jest metodą nastawioną na szybki efekt. Pracownicy ćwiczą swoje umiejętności w prawdziwym środowisku zawodowym, co daje możliwość uzyskania informacji zwrotnych i natychmiastowego wprowadzenia korekty działania oraz weryfikacji efektów.

Współpraca z trenerem umożliwia indywidualne podejście do każdego pracownika i wspólne przepracowanie jego trudności.

Wykorzystanie technik OCR i analizy treści w biznesie dla pracowników biura rachunkowego

OCR to techniki służące sprawnemu rozpoznawaniu tekstu w dokumentach w postaci graficznej. Dobry OCR znacznie przyspiesza codzienną pracę z plikami nieedytowalnymi (faks, skan, zablokowane pdf-y, ilustracje) i eliminuje konieczność żmudnego przepisywania tekstu, co jest niezbędne tak do procesu tłumaczenia, jak i do samej analizy rozliczeniowej.

Część teoretyczna szkolenia zawiera przedstawienie technik i dostępnego oprogramowania OCR wraz z omówieniem przykładowych zastosowań.

Część praktyczna skupia się na ćwiczeniach, w trakcie których uczestnicy zdobywają umiejętność efektywnego wykorzystania wybranych narzędzi.

Wystąpienia publiczne

Tego można się nauczyć. Pomożemy ci przezwyciężyć tremę, zyskać swobodę i pewność wypowiedzi, przykuć uwagę słuchaczy i wzbudzić ich zainteresowanie. Opanujesz umiejętność dostosowania stylu wypowiedzi do potrzeb słuchaczy, przekazania treści profesjonalnie i zrozumiale dla każdego. Nauczysz się właściwej mowy ciała i emisji głosu. Przekonasz się, że jesteś dobrym mówcą i sprawi ci to satysfakcję.

Zaawansowana komunikacja sprzedażowa

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności pomagających handlowcowi w skutecznym osiąganiu celów sprzedażowych.

Szkolenie dostarcza wiedzę i umiejętności zwiększające skuteczność handlową w oparciu o zaawansowane techniki komunikacji z klientem.

Zarządzanie czasem w projektach IT według metodologii Scrum Agile

Scrum jest jedną z najpopularniejszych, najbardziej skutecznych i elastycznych metodologii wykorzystywanych do „zwinnego” zarządzania projektami. Tworzy ramy postępowania umożliwiające realizację złożonych projektów i innych działań. Skupia się na kreatywnym wytwarzaniu produktów wysokiej jakości o najwyższej możliwej wartości dla odbiorcy. Opiera się na pracy zespołu, którego celem jest dostarczenie danego produktu.

Agile zakłada częste kontrole wymagań i rozwiązań oraz ciągły proces adaptacji, dzięki czemu gwarantuje wysoką jakość produktu oraz ciągłe zwiększanie efektywności procesu jego wytwarzania.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia są uniwersalne i można je zastosować w różnych środowiskach i branżach.

Szkolenia informatyczne:

MS Office

Oferujemy szkolenia ze stosowanego powszechnie pakietu biurowego Microsoft Office (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Access), pakietu OpenOffice oraz programu MS Project, profilowane pod kątem zaawansowania uczestników.

Programowanie w języku JAVA

tekst do uzupełnienia

Programowanie w języku C#

tekst do uzupełnienia

Programowanie w języku C++

tekst do uzupełnienia

Grafika komputerowa

tekst do uzupełnienia

Kompleksowe wdrożenie RODO w Firmie

Rozporządzenie ogólne Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: RODO) nakłada na Firmy szereg obowiązków wynikających z przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji celów biznesowych.
Kompleksowe wdrożenie RODO w Firmie, to specjalistyczna usługa świadczona przez INFOX podmiotom prywatnym i publicznym.

Obejmuje pełne wdrożenie przepisów RODO w Firmie, poczynając od audytu wstępnego, identyfikacji procesów i zbiorów, przeprowadzeniu analizy ryzyka, oceny skutków dla ochrony danych (DPIA), opracowaniu dokumentacji, przeprowadzeniu szkoleń, a na audycie po wdrożeniowym kończąc.

Zapraszamy do współpracy!