Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

• Zaproszenie do składania ofert

czwartek, 10 listopad 2016 11:22

W związku z realizacją projektu „Zatrudnienie w cenie” w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy,
Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy RPMP.08.02.00-12-0323/15,
zapraszamy do składania ofert cenowych w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia
szkolenia „Kurs pracownik biurowy”.

Załączniki do pobrania:

Rozeznanie rynku

Formularz oferty