Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

• Nowe unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych przyjęte przez Parlament Europejski!

środa, 20 kwiecień 2016 09:30

Dnia 14 kwietnia 2016 roku wprowadzono długo oczekiwane zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, nad którymi praca trwała ponad cztery lata.  Parlament Europejski na drodze głosownia przyjął Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz dyrektywę  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Nowe unijne rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązującą dyrektywę 95/46/WE, a jego głównym celem jest zapewnienie jednolitego wysokiego poziomu ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. W nowo uchwalonych przepisach opisane zostały warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo przenoszenia danych do innego usługodawcy, mechanizm zgłaszania naruszenia danych osobowych oraz prawo osoby, której dane dotyczą o informacji o naruszeniu ochrony danych. Rozporządzenie wprowadziło również organ zwany Europejską Radą Ochrony Danych, który zastępuję Grupę Roboczą Art. 29 oraz ustanowiło procedury współpracy administracyjnej pomiędzy organami zajmującymi się ochroną danych osobowych w państwach członkowskich UE. Rozporządzenie zawiera także zapis dotyczący surowych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Za ich naruszenie przedsiębiorstwo może zostać ukarane grzywną w wysokości nawet 4% jego całkowitego światowego obrotu.

Przepisy nowej dyrektywy, które zastąpią decyzje ramową Rady 2008/997/WSiSW, mają na celu ochronę osób w zawiązku z  przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby zapobiegania, dochodzenia, wykrywania lub ścigania przestępstw lub wykonywania sankcji karnych.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 20 dniach od jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jego przepisy zaczną obowiązywać kraje UE dwa lata po tej dacie. Państwa członkowskie będą miały dwa lata na wdrożenie nowej dyrektywy do przepisów krajowych.