Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

• Nowe obowiązki przedsiębiorców w związku z ustawą o efektywności energetycznej

piątek, 04 marzec 2016 10:20

W ubiegłym miesiącu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o efektywności energetycznej, której celem jest pełne wdrożenie wymagań dyrektywy unijnej 2012/27/UE, nakładającej na kraje członkowskie UE obowiązek osiągnięcia do 2020 roku określonych poziomów oszczędności energii.

Nowe przepisy określają zasady przygotowywania krajowego planu działań dotyczących efektywności energetycznej. Zgodnie z zapisami w projekcie ustawy plan będzie opracowywany przez ministra energii co 3 lata. Zakres planu obejmuje:

  • charakterystykę planowanych programów zawierających działania w celu poprawy efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki,
  • wyznaczenie celu w zakresie poziomu efektywności energetycznej w skali kraju,
  • informacje dotyczące uzyskanej oszczędności energii,
  • plany dotyczące sposobów i opłacalności modernizacji budynków na terenie całego kraju.

 

Projekt ustawy nakłada na przedsiębiorców obowiązek przeprowadzania raz na 4 lata audytu energetycznego, z wyłączeniem mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Audytów energetycznych nie będą musieli wykonywać przedsiębiorcy, którzy posiadają wdrożony system zarządzania energią lub system zarządzania środowiskowego (np. ISO 14001), jeżeli w ramach tych systemów został przeprowadzony audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Zmieni się również mechanizm związany z możliwością uiszczania opłaty zastępczej za nie wdrażanie działań inwestycyjnych w dziedzinie efektywności energetycznej. Do końca 2016 r. jej wysokość będzie mogła wynosić do 30%  nałożonych zobowiązań, w 2017 r. będzie to już 20%,  a w 2018 – 10%. Zmniejszenie wysokości opłaty zastępczej zmusi przedsiębiorców do inwestowania w  rozwiązania, wpływające na poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.

Większe obowiązki zostaną nałożone również na organy władzy publicznej. Projekt ustawy zobowiązuje jednostki sektora publicznego do kupowania efektywnych energetycznie produktów i zlecania usług z tego zakresu, a także do nabywania lub wynajmowania budynków spełniających odpowiednie wymagania dotyczące efektywności energetycznej. Organy władzy publicznej będą musiały uwzględniać rozwiązania  z zakresu efektywności energetycznej również w budynkach przebudowywanych oraz modernizowanych.

Ustawa przewiduje kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów, m.in. za nieuiszczenie opłaty zastępczej oraz za brak wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Kary będą wymierzane przez prezesa URE w drodze decyzji administracyjnej. Przepisy określają również sytuacje, w których możliwe będzie odstąpienie od wymierzenia kary.

Nowe przepisy będą obowiązywały po 30 dniach od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.