ISO 450012018

ISO 45001:2018

System Zarządzania BHP
Szkolenia dla przedsiębiorców

12 marca 2018 r. pojawił się nowy standard dla systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy, czyli omawiana norma ISO 45001:2018. Sprawdź, dlaczego warto zainwestować we właściwe szkolenie oraz jak uzyskać dofinansowanie z UE.

Bezpieczeństwo oraz higiena w pracy jest bardzo istotnym czynnikiem, na który należy zwracać szczególną uwagę. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców jak i pracowników. Nowa norma ISO 45001 to przede wszystkim działania proaktywne, które zmierzają do przewidywania możliwych wypadków na stanowisku pracy.
Statystyki o bezpieczeństwie pracy

W pierwszym kwartale 2018 roku wypadkom przy pracy uległo niemal 16 tys. osób. To o 5,4% mniej niż w roku poprzedzającym. Nadal jednak zasady bezpieczeństwa pracy w wielu polskich przedsiębiorstwach są lekceważone. Bardzo przydatne okazują się specjalne szkolenia, które pomagają lepiej zrozumieć i zastosować się do obowiązujących przepisów, tym bardziej gdy 12 marca 2018 pojawiła się nowa norma – ISO 45001. Dowiedz się, dlaczego jej wdrożenie jest tak bardzo istotne oraz czego dokładnie dotyczy?

Czym jest norma ISO 45001 z 2018 roku?

Względy bezpieczeństwa i higieny pracy sprawiają, że konieczne jest wprowadzanie częstych zmian w przepisach kodeksu pracy. Niezbędne są również specjalistyczne szkolenia, przeprowadzane przez profesjonalnych doradców. Dotychczas najczęściej wszelkie usprawnienia związane z bezpieczeństwem, wdrażano dopiero po zaistnieniu wypadku. Uczono się na błędach czyli wypadkach pracowników, zamiast przewidywać możliwe scenariusze. Takie działanie sprawia, że względy bezpieczeństwa stawiane są pod ogromną wątpliwość. Stąd też konieczne było wprowadzenie szeregu zmian, mających na celu zwiększenie świadomości pracowników i pracodawców pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Norma ISO 45001 wprowadza zupełnie inne spojrzenie na systematyczność działań, w celu zminimalizowania skutków i częstotliwości występowania wypadków przy pracy. Dlatego też tak istotne są wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia dla przedsiębiorców. Będą one w szczególności istotne dla średnich i większych przedsiębiorstw, zatrudniających większą ilość pracowników.

Szkolenia z normy ISO 45001

Z racji tego, że względy bezpieczeństwa i higieny pracy są szalenie istotne, kładziemy szczególny nacisk na szkolenia z tym związane. Równie ważne jest to, że kursy mogą zostać dofinansowane z funduszy europejskich. Dzięki temu koszty spadają nawet o 80%. Jeżeli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem szkolenia z normy ISO 45001 w swojej firmie – skontaktuj się z nami. Dopełnimy wszelkich starań, aby przeprowadzone przez nas szkolenie dla przedsiębiorcy było skuteczne i w pełni zrozumiałe.

Współpracujemy tylko z doświadczonymi trenerami, tak więc jakość przeprowadzanych przez nas szkoleń stoi na najwyższym poziomie. Ponadto po każdym szkoleniu, jego uczestnicy otrzymują oryginalne certyfikaty, potwierdzające nabytą wiedzę. Działamy na rynku od 20 lat, a przez ten czas z naszej oferty skorzystało ponad 3,5 tysiąca różnych podmiotów.

Doradztwo – wdrożenie i przygotowanie do certyfikacji

1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do normy ISO 45001.

2. Etapy szkolenia

  • Zapoznanie z obecnymi dyrektywami bezpieczeństwa.
  • Przekazanie materiałów szkoleniowych

3. Co zyskujesz?

Uczestnik szkolenia uzyskuje zaawansowana wiedzę z zakresu normy ISO 45001.

Audyt gotowości do certyfikacji

1. Cel szkolenia

2. Etapy szkolenia

3. Co zyskujesz?

Szkolenia audytorów wewnętrznych

1. Cel szkolenia

2. Etapy szkolenia

3. Co zyskujesz?

Zapisz się na szkolenie

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH organizowanych przez Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. (obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.)

§ 1 Organizator szkoleń

Organizatorem szkoleń jest przez Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka zograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedziba w Krakowie (30-504) przy ul. Kalwaryjskiej 69, NIP 6793164885

§ 2 Szkolenia

1. Organizator przeprowadza szkolenia w zakresie i terminach określonych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie internetowej www.czj-infox.pl.
2. Organizator wyznacza do realizacji szkolenia trenerów o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, doświadczeniu oraz kompetencjach dydaktycznych.
3. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w odpowiedni sprzęt multimedialny oraz wyposażenie pomocnicze.
4. W cenie szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje niezbędne materiały szkoleniowe.
5. Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.
6. W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych uczestnicy szkolenia zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, oceniających organizację, metodykę szkolenia oraz trenerów prowadzących.
7. W celu zbadania kompetencji wejściowych i wyjściowych uczestników szkolenia przeprowadzone zostaną testy wiedzy na rozpoczęcie i zakończenie każdego szkolenia.

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem Szkoleń oraz przesłanie wypełnionego zgłoszenia na wybrane szkolenie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.czj-infox.pl.
2. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora).
3. Po upływie terminu 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie.
4. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, Organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową.
5. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 4 Warunki płatności

1. Wysokość opłaty za szkolenie jest zgodna z obowiązującym cennikiem szkoleń zamieszczonym na stronie internetowej www.czj-infox.pl.
2. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków (bufet kawowy, obiad), chyba, że opis szkolenia stanowi inaczej. Nie obejmują kosztów zakwaterowania, dojazdu, parkingów.
3. Płatność za szkolenia należy dokonywać na w formie przelewu bankowego na konto: ING Bank Śląski S.A. 87 1050 1445 1000 0090 8031 3688.
4. Płatności za szkolenie należy dokonać przelewem w terminie wskazanym w fakturze.
5. Na pobraną wpłatę Organizator wystawi fakturę VAT z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.
6. Ceny szkoleń są podane w złotych polskich.
7. Podane ceny są kwotami netto, do których zostanie doliczony 23% podatek VAT lub zostanie zastosowana stawka zwolniona z VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Podstawą do zastosowania zwolnienia z VAT jest przesłanie naadres sekretariat@czj-infox.ploświadczenia o podstawie prawnej zwolnienia z podatku VAT.

§ 5 Zmiany terminu i miejsca szkolenia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca szkolenia, a także do odwołania szkolenia w terminie do 3 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, z przyczyn organizacyjnych lub jeśli nie została zapisana minimalna, wymagana liczba uczestników.
2. Organizator zastrzega sobie także prawo do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy trener nie będzie mógł prowadzić szkolenie z przyczyn losowych.
3. Uczestnicy zapisani na szkolenie, w przypadku gdy nie będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową. 4. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu uczestnictwa na szkolenie.
5. W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się z przyczyn Organizatora, dokonane wpłaty będą zwracane w terminie 10 dni roboczych od planowanej daty zakończenia szkolenia.
6. Organizator poinformuje także drogą mailową o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.
7. Zamawiający nie może domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia.

§ 6 Rezygnacja ze szkolenia

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową na adres: sekretariat@czj-infox.pl. Organizator będzie potwierdzał fakt otrzymania rezygnacji ze szkolenia.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, a szkolenie zostało już opłacone, wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
3. Rezygnacja z uczestnictwa niezgłoszona na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia od zapłaty. W takim wypadku Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.
4. Całkowita lub częściowa nieobecność na szkoleniu uczestnika, którego szkolenie zostało opłacone, nie stanowi podstawy do roszczenia zwrotu całości lub części należności za szkolenie wobec Organizatora.

§ 7 Opieka poszkoleniowa

1. Po ukończeniu szkolenia, Zamawiającemu przysługuje 120 dniowa opieka poszkoleniowa, w trakcie której uczestnik szkolenia ma możliwość kontaktu z trenerem, w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej szkolenia, w którym uczestniczył.

§ 8 Dane osobowe

1.Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych uczestników szkoleń jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 r. do odwołania.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kraków 25.05.2018

Zobacz również

kary RODO

Pierwsza kara za RODO 2019 – milion złotych

| Aktualności | No Comments
Niedawno w sieci pojawiły się informacje o nałożeniu pierwszej kary finansowej za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów RODO. Przedsiębiorstwo z Warszawy musi zapłacić aż milion złotych grzywny. Czym jest RODO? W kwietniu…
5s jak wdrażać

Metoda 5s – jak wdrażać i czego nie robić

| Porady | No Comments
Dziś skupimy się na szczegółowym przedstawieniu poszczególnych etapów wdrożenia oraz pokażemy najczęstszy błąd popełniany w przypadku stosowania tej techniki w biurach. 5s to nazwa techniki Lean Management która bierze się…
Filozofia Kaizen

Filozofia Kaizen w działaniu przedsiębiorstwa

| Porady | No Comments
Duża grupa przedsiębiorców (często trafnie) narzeka, że ich pracownicy nie myślą. Dopuszczają do powstawania błędów, ponieważ wykonują swoją pracę zupełnie bezrefleksyjnie. Ciężko w takim środowisku uwierzyć w możliwość rozwoju, zaangażowania…