Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Zatrudnienie w cenie

O PROJEKCIE

Projekt „Zatrudnienie w cenie” jest współfinansowany w ramach 8 Osi priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 31.05.2018 r.

Projekt realizowany przez Eurodoradztwo Sp. z o. o. w partnerstwie z Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o. o. Sp. k.

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywizacji zawodowej 276 osób (152 kobiet i 124 mężczyzn) wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy z obszaru powiatów proszowickiego, miechowskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego, limanowskiego.

 

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy przynależące do co najmniej jednej z następujących grup:

 • osoba powyżej 50 roku życia
 • osoba bezrobotna  tj.pozostająca bez pracy , gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, nie uczy się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym.
 • osoba długotrwale bezrobotne tj. pozostająca bez pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
 • osoba bierna zawodowo powyżej 30 roku życia, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (nie pracuje i nie jest bezrobotna tzn. niezarejestrowana w PUP), która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkoli się (tj. nie uczestniczy lub nie uczestniczyła w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu)
 • osoba z niepełnosprawnościami o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim i umiarkowanym)
 • osoba o niskich kwalifikacjach posiadająca wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
 • kobieta
 • osoba opiekująca się osobami zależnymi

Dla każdego uczestnika zostanie przedstawiona konkretna oferta aktywizacji zawodowej poprzedzona analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach i stażach w celu nabycia umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. W trakcie udziału w projekcie uczestnicy wezmą udział w pośrednictwie pracy i doradztwie zawodowym, co przyczyni się do zwiększenia ich szans na zatrudnienie.

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

 • IDENTYFIKACJA POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA, W TYM DIAGNOZOWANIE POTRZEB I MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ORAZ OPRACOWANIE/AKTUALIZACJA IPD (Indywidualny Plan Działania),
 • POŚREDNICTWO PRACY,
 • GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE ORAZ WSPARCIE MOTYWACYJNE (PSYCHOLOGICZNE),
 • SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODU,
 • STAŻE ZAWODOWE,
 • PORADNICTWO W ZAKRESIE ORGANIZACJI OPIEKI NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ,
 • ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ (WSPARCIE TOWARZYSZĄCE),
 • INSTRUMENTY RYNKU PRACY SŁUŻĄCE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

 

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły aż do zakwalifikowania wymaganej liczby uczestników projektu w okresie od VI 2016 do XI 2017.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie zachęcamy do kontaktu z kadrą projektu telefonicznie, faxem, mailowo bądź osobiście w biurze projektu w godz. 9.00 -15.00.

 

BIURO PROJEKTU:

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków  

tel./fax  12/ 653 20 13

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny otwarcia biura:   pon.-pt.   9.00- 15.00

 

Dokumentację zgłoszeniową kandydaci składają w oryginale w jednym egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu lub listownie pocztą na adres Biura Projektu.

W związku z mobilnym charakterem pracy koordynatora projektu, prosimy o wcześniejsze umawianie się na wizyty w biurze (telefoniczne lub mailowe).

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

OŚWIADCZENIE UP nt  syt  po uk  udziału w projekcie,

REGULAMIN,

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy,

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie,

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych,

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Oświadczenie o poinformowaniu o podjęciu zatrudnienia,

Załącznik nr 5 do Regulaminu - Oświadczenie o uczestnictwie w projekcie,

POZOSTAŁE DOKUMENTY:

Załącznik nr 6 do Regulaminu - Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad osobą zależną,

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Wniosek o refundację kosztów opieki nad osobą zależną,

Zasady refundacji kosztów opieki nad osoba zależną,

Załącznik nr 8 do Regulaminu - Wnioski o finansowanie świadczeń związanych z dojazdami i zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

 

Dodatkowo podczas rekrutacji Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu przedkłada:

 • oświadczenie o niepełnosprawności do wglądu (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy/oświadczenie UP o byciu osobą bierną zawodową/bezrobotną/długotrwale bezrobotną,
 • Oświadczenie UP o opiece nad osobą zależną,
 • dowód osobisty – do wglądu.